Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 611477-2019

24/12/2019    S248    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Fredericia: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 248-611477

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune (Affald/Genbrug)
Postadresse: Industrivej 8
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Møller
E-mail: poul.moller@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fredericia Genbrugsplads og Genbrugscenter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Etablering af ny genbrugsplads og genbrugscenter med tilhørende sorteringsfaciliteter samt en ny administrationsbygning med genbrugsbutik m.v. på Nordre Kobbelvej i Fredericia.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Nordre Kobbelvej 9, 7000 Fredericia

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Etablering af ny genbrugsplads og et nyt genbrugscenter med tilhørende sorteringsfaciliteter samt en

tilhørende ny administrationsbygning med genbrugsbutik m.v. på Nordre Kobbelvej i Fredericia.

Det samlede areal for Fredericia Genbrugsplads og Genbrugscenter udgør i alt ca. 60 000 m2.

Anlægsarbejderne omfatter jordarbejder, etablering af belægninger (asfalt, fliser, belægningssten og

betonplader), etablering af jordvolde, kloakarbejder, el-arbejder i terræn samt etablering af regnvandsbassin.

Udover anlægsarbejdet med pladsen omfatter hovedentreprisen også følgende byggerier:

- Bygning A – Administration,

- Bygning B – Farligt affald og WEEE (elektronik affald),

- Bygning C – Hallen,

- Bygning D – Mandskab,

- Bygning E - Green Zone.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages mindre end 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil bygherre udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe bygherre vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte 5, vil der blive foretaget en videregående udvælgelse. Bygherre foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, angivet i ESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

- "Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på opgaver udført i forbindelse med etablering af genbrugspladser, sorteringsfaciliteter til affaldsaktiviteter og administrationsbygninger.

Derudover vil der være særligt fokus på at opnå det bedste konkurrencefelt ved at der vil være fokus på, at der både er små, mellemstore og store virksomheder i konkurrencefeltet. Ordregiver vil lægge vægt på, at mindst én af de ansøgere som vil blive opfordret til at afgive tilbud, er en lille eller mellemstor virksomhed.

En lille og mellemstor virksomhed defineres i EU-Komissionens henstilling af 6.5.2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse:

1) Finansielle nøgletal i form af nettoomsætning for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår;

2) Finansielle nøgletal i form af soliditetsgraden for de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et mindstekrav, at nettoomsætningen er minimum 20 000 000 DKK for hvert år i de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår;

2) Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på minimum 10% for de seneste 2 afsluttede og reviderede

regnskabsår.

Soliditetsgrad beregnes efter formlen: Egenkapital x 100 / aktiver.

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed, fordi virksomheden er ny på markedet, nyetableret eller lignende,

angives den dato, hvor virksomheden er etableret, og økonomisk og finansiel kapacitet svarende til

mindstekravet skal dokumenteres på anden vis (åbningsbalance eller lignende relevante dokumenter), som vil blive underlagt en konkret vurdering i forhold til, om det er passende dokumentation for en økonomisk og finansiel formåen, der kan sidestilles med de anførte mindstekrav.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse:

1) Referencer vedr. sammenlignelige opgaver.

Der kan i ESPD henvises til særskilt dokumenter, evt. referenceark, hvor oplysningerne fremgår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et mindstekrav, at referencerne påviser relevant erfaring i form af mindst 3 og højest 5 sammenlignelige referencer inden for de seneste 5 år, med beskrivelse af leverancen, tidspunktet for aflevering af leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail.

Det er et mindstekrav, at hver enkelt reference opfylder mindst én af nedenfor oplistede krav til en

sammenlignelig leverance.

- Etablering af større anlægsarbejder, herunder belægninger,

- Etablering af administrationsbygning,

- Etablering af sorteringsfaciliteter til affaldsaktiviteter.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 5 referencer for ansøger samt evt. underleverandører, som ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på.

Vedlægger ansøger samlet flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, angivet i ESPD, Del IV,

afsnit C, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD

og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 5" referencer blive

identificeret på baggrund af referencer angivet først i ESPD('erne) først.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der gøres opmærksom på følgende forhold:

Bod:

Nedenfor er angivet nogle forhold, der er bodsudløsende med en dagbod på 40 000 DKK pr. forhold pr.

arbejdsdag, hvor forholdet ikke er bragt i orden. Boden vedbliver at løbe, indtil forholdet/forholdene er

bragt i orden. Dagboden modregnes i førstkommende aconto begæring. Entreprenøren har ikke noget

tilbagebetalingskrav, selvom slutterminen overholdes, og selvom bygherre ikke har lidt noget tab.

Bodsudløsende forhold:

- Afleveringsforretning (Produktionsbygning (Bygning C)),

- Afleveringsforretning (Administrationsbygning (Bygning A)),

- Afleveringsforretning belægningsarbejder.

Entreprenøren skal foretage følgende egenprojektering og dokumentation udformning af endelig byggeplads ud fra byggepladsplan.

Detailberegning af og tegninger af alle bærende stålkonstruktioner i bygning B, C, D og E. Herunder:

— Detailberegning af og tegninger af ståltrapeztag,

— Detailberegning af og tegninger af lette facader og indvendige vægge,

— Detailberegninger af og tegninger af præfab. betonelementdæk og bjælker.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds

reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være

prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter

den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet

prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019