Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 611485-2019

24/12/2019    S248    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 248-611485

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259263&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259263&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af E09 EL til den veterinære beredskabsbygning

Sagsnr.: 19/10598
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 113-277473 som en del af delaftale 1 EL, der også omfattede rammeaftale 1 om håndværkerydelser. Udbuddet blev aflyst den 4.12.2019 grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2019/S 236-577697. Dette udbud angår entreprisen E09 EL til den veterinære beredskabsbygning.

Der er sket ændring af udbudsformen til offentligt udbud; evalueringsmodellen; Bilag 6 Hovedtidsplan er blevet revideret i forhold opstartstidspunkt. Herudover er entreprisens omfang uændret. Endelig er der foretaget nogle mindre justeringer i udbudsmaterialet.

Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at fagentreprise E09 EL opstarter den 17.2.2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214600
45214631
45216120
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

DK-2300 Købehavn S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet er af en kompleksitet, der sjældent bygges i Danmark målt i forhold til tæthed og grænseflader. Selve bygningen skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand.

Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, hvori der arbejdes med humanpatogener og eksotiske veterinære patogener inklusive Mund og klov syge (MKS), Svinepest (SP) og Aviær influenza (AI), hvorfor rum er klassificeret op til BSL3/OIE4/MKS samt GMO2.

Entreprenøren er ansvarlig for El-entreprisen, der er en essentiel del af at komme i mål med projektet som helhed, idet ydelsens levering er af afgørende betydning for opstart og levering af de øvrige entrepriser. Gennem hele processen vil håndtering af grænsefladerne mellem projektet og udførelsen af ydelsen være afgørende for, om projektet bliver en succes i forhold til både kvalitet, sikkerhed og tidsplan.

Det er således essentielt, at entreprenøren har fokus på samarbejde med byggeledelse og øvrige fagentreprenører for herigennem at skabe en kultur, der giver forudsætninger for udførelse af et teknisk kompliceret byggeri, hvor samarbejde vil være nøglen til at kunne lukke vægge og lofter til Bio-Safety-Level 3.

Entreprenørens ydelse omfatter: føringsveje, hovedforsyning, hoved- og fordelingstavler, El-forsyning for maskiner og anlæg, Installationer for belysning og stikkontakter, belysningsarmaturer, IT infrastruktur, brandsikring, ABA og varsling samt udligningsforbindelser.

Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at E09 EL opstarter den 17.2.2020 i overensstemmelse med hovedtidsplanen. Opstart af leverandørprojektering opstarter direkte efter kontraktindgåelse.

Entreprenøren skal tilbyde en primær og en sekundær person. Den primære person skal dagligt være til stede på byggepladsen, særligt deltage i projektgennemgangsmøder, planlægnings- og koordineringsmøder, fagmøder, formandsmøder mv. Den primære person er kontaktperson til byggeledelsen, og deltager i den daglige fysiske udførelse af ydelsen.

Det er et krav, at der minimum er én af de tilstedeværende nøglemedarbejdere, som er den primære person. Såfremt den primære person er fraværende, vil denne blive afløst af den sekundære person, eksempelvis i tilfælde af sygdom og ferie.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe reguleringsposter på ethvert tidspunkt i udførelsesfasen til de aftalte enhedspriser. jf. bilag B tilbudslisten, faneblad reguleringsposter.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal samlet skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der gælder følgende økonomiske mindstekrav:

— Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en erhvervsansvarsforsikring, der har en minimumsdækning på 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud et udfyldt ESPD afsnit C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Tilbudsgivers mest betydeligste leverance af lignende bygge- og anlægsopgave indenfor de seneste 5 år.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med angivelse af bygherre, udførelsestidspunkt, beskrivelse af arbejderne, herunder om de omfatter BSL eller renrum, tilbudsgivers rolle i forbindelse med opgavens udførelse, entrepriseform, kontrakt-/entreprisesum for de udførte el-arbejder og bruttoareal.

Tilbudsgiver kan anvende det vedlagte "Referenceskema - ESPD" til sin besvarelse, som alternativ til udfyldelse af feltet i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan:

— Påvise mindst 1 reference med en kontraktværdi på mindst 3 000 000 DKK, hvor tilbudsgiver inden for de sidste 5 år har været ansvarlig og udført arbejder med etablering af elinstallationer i forbindelse med BSL laboratorier eller renrum, og dermed som er sammenlignelige med den udbudte opgave, jf. punkt II.2.4).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Bygherre har tegnet en projektansvarsforsikring (all risk) med en selvrisiko på 1 000 000 DKK.

Entreprenøren skal inden kontraktindgåelse kunne dokumentere en gyldig erhvervsansvarsforsikring på minimum 10 000 000 DKK.

Kontrakten med bilag, herunder kontraktbilag 3 særlige betingelser (AB 18 med fravigelser), udgør det samlede aftalegrundlag mellem parterne. Øvrige kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Entreprenøren skal have en serviceorganisation inklusive tilkaldsordning, der kan drifte anlægget inden for 24 timer.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/01/2020
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Der vil ske en elektronisk åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne vil modtage et licitationsbrev straks efter, at tilbudsfristen er udløbet og ordregiver har åbnet de modtagne tilbud. Licitationsbrevet indeholder oplysninger om samtlige modtagne tilbudte evalueringstekniske priser.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Entreprisen den veterinære beredskabsbygning er blevet opdelt og udbydes i fagentrepriser. Fagentreprisen E09 EL opdeles ikke yderligere.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før afgivelse af tilbud.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EU-Supply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Tilbudsgiver inklusive forventede underleverandører, skal som en del af sit tilbud aflevere et udfyldt ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejder under kontrakten, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbudsgiveres tilbud, skal tilbudsgiveren sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbud.

Der vil blive afholdt et informations- og besigtigelsesmøde hos ordregiver, hvor ordregivers rådgiver Rambøll A/S vil give en kort gennemgang af kontraktens omfang samt en besigtigelse af byggepladsen.

Gennemgangsmødet bliver holdt hos SSI, Artillerivej 5, Kbh. S: Den 8.1.2020, kl. 10:00.

For deltagelse i mødet, skal der ske forudgående tilmelding med oplysning om firma og navn på deltager(e) via EU-Supply: http://www.eu-supply.com/ Tilmelding skal ske senest den 7.1.2020, kl. 13:00. Der kan maksimalt tilmeldes 2 deltagere per virksomhed. Deltagerne bør være ansvarlige for udarbejdelsen af tilbuddet.

Tilbud inklusive bilag skal affattes på dansk. Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk.

Nærmere detaljer og betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019