Bygge og anlæg - 611492-2019

24/12/2019    S248

Danmark-Kgs. Lyngby: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 248-611492

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Bruun
E-mail: MABRU@ltk.dk
Telefon: +45 24959635
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lundtofte Skole og Kulturhus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en hovedentreprisekontrakt vedrørende renovering af Lundtofte Skole, inkl. tilbygning af et kulturcenter samt renovering af skolens udendørs arealer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 73 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Lundtofte Skole er beliggende på Nøjsomhedsvej 1, 2800 Kongens Lyngby.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter renovering og ombygning af de 3 eksisterende skolebygninger. Bygningerne skal renoveres indvendigt og til bygning 2 skal der opføres en tilbygning, der skal rumme et kulturcenter. Endvidere omfatter kontrakten et landskabsprojekt af skolens udendørs arealer, der skal tilpasses de nye funktioner ifm. kulturcentret.

Arbejderne omfatter bl.a.:

- Gennemgribende indvendig renovering og ombygning af klasselokaler, faglokaler, administrations- og personalelokaler, toiletområder samt omklædningsrum,

- Levering og montering af nyt fast inventar,

- Renovering og udskiftning af tekniske installationer,

- Udskiftning af el- installationer og belysning i ombygningsområder,

- Delvis renovering / udskiftning af vvs-installationer i ombygningsområder,

- Etablering af mekanisk ventilation,

- CTS- styring af tekniske installationer,

- Opførelse af en ny tilbygning, der fremover skal rumme kulturcenter. Tilbygningen udføres som en let bygning i limtræskonstruktion,

- Landskabsprojektet af udendørs arealer, der omfatter renovering og modernisering af den eksisterende skolegård med udførelse af ny asfaltbelægning med opstribning, træplantninger og nyt inventar.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 73 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen, såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil finde sted på grundlag af en helhedsvurdering af hvilke ansøgere, der ved referencer har dokumenteret den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år, jf.del III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter nedennævnte optioner. Nedenfor er udarbejdet en overordnet beskrivelse af de pågældende optioner, men optionerne indeholder forskellige delarbejder, herunder nedrivningsarbejder, miljøsanering, beton- og gibskonstruktioner, murearbejder, leverancer af døre, vinduer samt fast inventar, VVS-, ventilations- samt EL-arbejder. For yderligere specifikation af omfanget af de enkelte optioner henvises til dok. nr. C08.3_KXX_Tilbudsliste.

Optionerne udgør følgende:

Bygning 1:

- Efterisolering af tagrum,

- Læringstrapper,

- Vinduer imellem klasser og gang,

- Solafskærmning vest,

- Fokusmøbler i klasser,

- Siddenicher i gange,

- Klubkøkken,

- Personalerum køkken,

- Thekøkken,

- Lærerforberedelse inventar,

- Natur/teknologi inventar,

- Garderobenicher,

- Brandglaspartier mod trapper,

- Maling af trapperum og balustre.

Bygning 2:

- Grønt tag,

- Håndværk/Design inventar,

- Billedkunst inventar,

- Musik inventar.

Bygning 3:

- Renovering af omklædningsrum,

- Efterisolering af tagrum.

Kulturcenter:

- Siddetrappe, lille,

- Siddetrappe, stor,

- Grønt tag,

- Mobilvæg,

- Scenetæpper,

- Hæve/sænke scene.

Landskab:

- Betonsiddekanter,

- Boldbur.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav for deltagelse i udbudsforretningen, at ansøgers soliditetsgrad (Egenkapital * 100/Aktiver) er på minimum 15% i hvert enkelt år, i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår (fra seneste offentliggjorte regnskab). Har ansøger eksisteret i mindre end 3 år, skal der alene oplyses om nøgletal for det/de afsluttede regnskabsår, hvor ansøger har eksisteret. I ESPD, del IV.B, 3 oplyses i givet fald, hvornår ansøger etablerede eller startede sin virksomhed.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til soliditetsgrad, skal ansøger/tilbudsgiver fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

- Uddrag af ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad, alternativt uddrag af ansøgers årsregnskaber, der viser egenkapital samt aktiver i alt, fra de seneste 3 regnskabsår, eller så længe virksomheden har eksisteret.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal afleveres referencer for sammenlignelige projekter som dokumentation for ansøgers tekniske og faglige kapacitet. Udvælgelsen, såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, vil finde sted på grundlag af en helhedsvurdering af hvilke ansøgere, der ved referencer har dokumenteret den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år. Med sammenlignelige projekter forstås bygge- og anlægsprojekter, der er er udført i hoved- eller totalentreprise og afleveret til den respektive bygherre indenfor de seneste 5 år og omfatter:

- Renoverings- og/eller ombygningsprojekter, eller

- Nybyggeri – herunder tilbygninger.

Kun referencer for sammenlignelige projekter, der er afleveret til bygherre på tidspunkt for anmodning om prækvalifikation, vil indgå i vurderingen. Projekter med etapevis aflevering kan vedlægges som reference, såfremt en etape er afleveret til bygherre.

Som dokumentation for oplysningerne i ESPD skal ansøger/tilbudsgiver fremsende en liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de bygherrer hhv. rådgivere, der er oplyst som referencer i ESPD, fremgår disse oplysninger ikke fremgår af ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav for deltagelse i udbudsforretningen, at ansøger har relevant teknisk og faglig erfaring med udførelse af sammenlignelige projekter, dokumenteret ved mindst 1 reference. Med sammenlignelige projekter forstås bygge- og anlægsprojekter, der er er udført i hoved- eller totalentreprise og afleveret til den respektive bygherre indenfor de seneste 5 år og omfatter:

- Renoverings- og/eller ombygningsprojekter, eller

- Nybyggeri – herunder tilbygninger.

Kun referencer for sammenlignelige projekter, der er afleveret til bygherre på tidspunkt for anmodning om prækvalifikation, vil indgå i vurderingen. Projekter med etapevis aflevering kan vedlægges som reference, såfremt en etape er afleveret til bygherre.

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der indgår i udvælgelsen, skal ansøger/tilbudsgiver fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

- Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de bygherrer hhv. rådgivere, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprisen gennemføres som hovedentreprise i henhold til almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af den 10.12.1992 (AB92) med de fravigelser og tilføjelser hertil, som er fastsat entrepriseaftalen samt i ordregivers særlige betingelser.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad afsnit I.3) Kommunikation:

Udbudsmaterialet er tilgængelig på Byggeweb under følgende link: https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN422219A.

Spørgsmål vedrørende byggeweb bedes rettes til:

RIB A/S

+45 35 245 250

Eller ved e-mail til følgende adresse

support@rib-software.dk

Ansøgning samt tilbuddet skal afleveres elektronisk og opfylde afleveringskravene knyttet til det konkrete udbud på byggeweb. ESPD, der skal afleveres i udfyldt og underskrevet stand af ansøger i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation, som foreløbig dokumentation i relation til, om ansøger skal udelukkes fra at deltage i udbudsproceduren og om ansøger er egnet til at varetage den udbudte kontrakt, forefindes på Byggeweb under det konkrete udbud. ESPD udfyldes via det konkrete byggeweb ved at tilgå udbuddet, hvor ESPD-formularen forefindes under ”prækvalifikation – Afleveringskrav”. Der henvises til RIB – Tilbudsgivermanual.

Vedr. anvendelse af frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver anvender følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og nr. 7):

Nr. 2) ansøger/tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

Nr 7) ansøger/tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/ tilbudsgiver er etableret.

En ansøger/tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, kan udelukkes fra deltagelse i udbudsforretningen. Der henvises til udbudsbetingelserne for udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnte for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnte inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over tildeling af kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019