Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Radovi - 613122-2022

Submission deadline has been amended by:  733662-2022
07/11/2022    S214

Hrvatska-Split: Pretovarna postaja za otpad

2022/S 214-613122

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Split
Nacionalni registracijski broj: 54045399638
Poštanska adresa: VUKOVARSKA 148 B
Mjesto: SPLIT
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Smiljana Bezić
E-pošta: vademecumst@gmail.com
Telefon: +385 913344186
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://rcco.hr/
Adresa profila kupca: http://rcco.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0043705
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

GRAĐENJE 3 PRETOVARNE STANICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI PS SINJ, PS BRAČ, PS ZAGVOZD

Referentni broj: VV-04/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232470 Pretovarna postaja za otpad
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd u okviru Projekta Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga) po grupama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 41 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Građenje Pretovarne stanice Sinj

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232470 Pretovarna postaja za otpad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
II.2.4)Opis nabave:

Građenje Pretovarne stanice Sinj

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dužina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (CP) / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.10.0001, Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sklopljen 25. siječnja 2019. godine između Ministarstva zaštite okoliša i

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Građenje Pretovarne stanice Brač

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232470 Pretovarna postaja za otpad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
II.2.4)Opis nabave:

Građenje Pretovarne stanice Brač

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dužina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (CP) / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.10.0001, Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sklopljen 25. siječnja 2019. godine između Ministarstva zaštite okoliša i

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Građenje Pretovarne stanice Zagvozd

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232470 Pretovarna postaja za otpad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
II.2.4)Opis nabave:

Građenje Pretovarne stanice Zagvozd

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dužina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (CP) / Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 900 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.10.0001, Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sklopljen 25. siječnja 2019. godine između Ministarstva zaštite okoliša i

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/12/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/12/2022
Lokalno vrijeme: 14:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/11/2022