Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 614562-2019

24/12/2019    S248    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Frederiksberg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 248-614562

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriet
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Knudsen Rytz
E-mail: emil.rytz@UFST.dk
Telefon: +45 72375727

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245857&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245857&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af toldsegmentet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udbyder drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af toldsegmentet. Told-segmentet består af en række forretningssystemer og støttekomponenter, der tilsammen understøtter behandlingen af varer, som føres ind i eller ud af EU-landene, samt intern transport af disse varer indenfor EU-landene. Behandlingen består primært af sikkerhedskontrol, toldafgift og punktafgifter for særlige varer. Systemerne skal gøre det hurtigt og let for leverandører og transportører at føre varer ind i og ud af EU sikkert og korrekt.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer, at der afholdes én forhandlingsrunde, men forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom ordregiver forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Ordregiver vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs, og der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72212517
72230000
72232000
72250000
72253200
72315200
72510000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Toldsegmentet består i dag af en række forretningssystemer og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at det er hurtigt og let for leverandører og transportører at føre varer ind og ud af EU, samt at dette sker i henhold til gældende lovgivning. Toldsegmentet er tilgængeligt 24/7/365, således at danske og udenlandske virksomheder kan indrapportere og løbende få behandlet deres rapporteringer.

Segmentet har ca. 100 systemgrænseflader, som generelt er sat op i en SOA-arkitektur. I grænsefladerne udveksles informationer med blandt andet Europa-Kommissionen, andre EU-lande, danske myndigheder, virksomheder, andre Skatteforvaltnings systemer og internt mellem toldsystemerne. Udveksling sker på flere måder, fx som web-services, FTP–filoverførsel samt online. Området er i høj grad reguleret af EU og internationale aftaler.

Toldsegmentet er kendetegnet ved en blanding af egenudviklede og licenserede it-systemer, og segmentet er en del af Skatteforvaltningens forretningsmæssige systemportefølje.

De egenudviklede systemer er:

— Import,

— e-Export,

— Manifest,

— RIS,

— SSPTS,

— Surveillance,

— Quota,

— ICS.

De licenserede systemer er:

— Taric3,

— eVita,

— ECN (Intrasoft),

— ECN+ (Intrasoft),

— NCTS (Intrasoft),

— RAS.

De egenudviklede systemer er hovedsageligt Java-baseret, som primært afvikles på forskellige versioner af Weblogic servere; som database benyttes Sybase og Oracle. Dertil anvendes en række open source-produkter, fx teknologierne openSSH, openLDAP, Quartz og Jasper Reports.

Toldsegmentets 7 miljøer afvikles i dag på en blanding af fysiske og virtuelle servere med i alt ca. 150 cpu-kerner og ca. 900 GB RAM. Miljøernes SAN-data fylder i dag ca. 20 000 GB og miljøernes backup fylder ca. 55 000 GB.

Omfanget af den forretningsmæssige anvendelse af systemerne er følgende: Import og eksport-systemerne har totalt ca. 16 500 brugere. Der er ca. 1 000 filoverførsel-brugere (EDI / EDIFACT / XML), og disse står for hovedparten af transaktionsmængden. Antal samtidige brugere er i ca. 1 700.

Import behandler ca. 1 700 000 angivelser om året hvori der er ca. 6 200 000 vareposter. Eksport behandler ca. 1 600 000 angivelser om året hvori der er ca. 9 700 000 vareposter. ECN+ (Eksportkontrolsystemet) behandler ca. 1 600 000 angivelser årligt i relation til både EU og DK. Transitsystemet (NCTS) har ca. 190 virksomheder, som brugere og virksomhederne opretter ca. 180 000 angivelser om året hvori der er ca. 3 400 000 vareposter. ICS håndterer ca. 120 000 angivelser årligt hvori der er ca. 145 000 vareposter og manifest håndterer ca. 120 000 ankomst- og afgangsdeklarationer årligt, hvori der er ca. 6 000 000 manifestposter. I toldsegmentet indgår der ca. 130 batchjobs, som afvikles med forskellige frekvenser.

Systemporteføljen vil modificeres og sine steder afvikles som følge af udvikling af nye toldsystemer (EUTK-systemerne). Udvikling af nye toldsystemer er uden for denne kontrakt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 132
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker eftervurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt og i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige hovedydelser jf. nedenfor, i relation til beskrivelsen af systemet i punkt II.2.4.

Hovedydelserne:

A) Erfaring med mange samarbejdspartnere indenfor et systemsegment og i mange forskellige sammenhænge:

- Teknologiske,

- Processuelle,

- Internationale partnere / Institutioner,

- Programsammenhænge.

B) Erfaring med 24/7/365 drift og support inkl. 1st level servicedesk/support.

C) Erfaring med support, vedligehold og udvikling af systemsegment, som er underlagt kompliceret lovgivning og kræver 12 000 timer eller mere til vedligeholds- og udviklingsopgaver.

D) Erfaring med specialudviklede, komplicerede og ældre systemer udarbejdet under andre udviklervejledninger end nuværende best-practices:

- derunder kildekoder med begrænset automatiseret testdækning med stor divergens i systemarkitekturer og teknologi og erfaring med: Unix, linux, Java, Oracle, Business Object, Sybase, C++, Open Source, Tomcat og lign.

Ved udvælgelse af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vurderes alle referencer således, at det vurderes hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ad pkt. II.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Ordregiver har vurderet, at den anslåede værdi af den offentlige tjenesteydelseskontrakt overstiger værdien af rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt som ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår, og

— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Senest inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det og senest når ordregiver tildeler kontrakten, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen,

— Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning fore-ligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD, afsnit IV.B.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til den elektroniske udfyldelse af ESPD dokument på følgende side: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Bemærk, at såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, vil ansøger og den pågældende enhed hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 360 000 000 DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD dokumentets afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD dokumentets afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'ets del IV,C:

Referencer vedrørende de 5 mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) og II.2.9), som ansøger har udført i løbet af de seneste 6 år regnet fra ansøgningsfristen. Referencerne danner grundlag for udvælgelsen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført indtil ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hvis opgaven var påbegyndt tidligere end 6 år inden ansøgningstidspunktet, er det således alene den del af ydelserne, der er udført senere end 6 år før ansøgningsfristen, der vil indgå i vurderingen af referencen.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger til brug for udvælgelsen:

— Tidspunkt for leverancens udførelse, dato for kontraktindgåelsen og kontraktudløb,

— Navn på modtager af leverancen,

— Telefonnummer til modtager af leverancen,

— Leverancens kontraktsum,

— Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen,

— En kort, klar beskrivelse af leverancen, herunder med klar beskrivelse af hvilke af de under punkt II.2.9), anførte hovedydelser, leverancen omfatter.

Beskrivelsen af samtlige leverancer må maksimalt fylde 25 normalsider á 2 340 tegn uden mellemrum (i alt 58 500 tegn uden mellemrum). I optællingen af antal tegn medregnes alt hvad der kan henføres til beskrivelse af leverancer inklusive ovennævnte oplysninger om referencen.

Referencerne i ESPD’et udgør i sig selv den endelige dokumentation herfor.

Det bemærkes, at såfremt ansøger har baseret sin ansøgning om prækvalifikation på andre virksomheders faglige eller tekniske formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne under kontrakten, skal disse dele udføres af de pågældende virksomheder. Der henvises generelt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil i kontrakten være krav om løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den mest repræsentative kollektive overenskomst, som gælder på hele det danske område.

Der vil i kontrakten være sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau krævet af ordregiver.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Global Compact, og i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Kontrakten kan anvendes af hele Skatteministeriet og dets underliggende myndigheder.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om deltagelse sker ved udfyldelse af ESPD i EU-supply. ESPD’et er en egenerklæring fra ansøger som foreløbigt bevis for, at en ansøger opfylder kravene til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Alle de oplysninger, der efterspørges i forbindelse med ansøgningsfasen, skal angives i ESPD’et. Der kan ikke vedlægges bilag til ESPD’et. En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre eller baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til egnethed og udvælgelse, skal kun udfylde ét ESPD. Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx hvis en virksomhed indgår et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (ansøger inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav om omsætning og egenkapital og samlet aflevere maksimalt 5 referencer. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for ESPD, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Ansøgningen kan ikke afgives per e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online-registrering i dette system. Det er gratis at oprette sig som bruger. Af udbudsbetingelserne fremgår desuden oplysninger om ansøgningsfasen og om muligheden for at stille spørgsmål samt oplysninger vedr. aflevering af ansøgning.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, såfremt det vurderes, at de indkomne tilbud ikke er økonomisk fordelagtige.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019