Bygge og anlæg - 615995-2020

21/12/2020    S248

Danmark-Thisted: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 248-615995

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Lind
E-mail: tli@thisted.dk
Telefon: +45 29384994
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.thisted.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: P+P arkitekter a/s
CVR-nummer: 26994829
Postadresse: Kystvejen 17, 5. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Dieckmann
E-mail: rad@pplusp.dk
Telefon: +45 53739368
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.pplusp.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nybyggeri, sundhedscenter - ombygning af eksisterende bygningskompleks, Thyhallen

Sagsnr.: 1231
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Thisted Kommune udbyder hermed projekterings- og bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med delprojekt II, som omhandler opførelse af nyt Center for Sundhed samt ombygning af foyerområdet.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling jf. § 61-66 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven). Thisted Kommune forventer at prækvalificere 4 totalentrepriseteams til at afgive tilbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 51 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Thisted Kommune udbyder hermed projekterings- og bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med delprojekt II, som omhandler opførelse af nyt Center for Sundhed samt ombygning af foyerområdet.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling jf. § 61-66 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven). Thisted Kommune forventer at prækvalificere 4 totalentrepriseteams til at afgive tilbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I henhold udbudsdokumenterne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikation henvises til udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §137 stk. 1, nævnte udelukkelsesgrunde. Der stilles i øvrigt ikke særlige krav til egnethed.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

For udbuddet gælder hhv. de obligatoriske og de frivillige udelukkelsesgrunde.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2020