Bygge og anlæg - 615997-2020

21/12/2020    S248

Danmark-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 248-615997

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sjælland
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Allan Thomsen
E-mail: aat@bosj.dk
Telefon: +45 46304700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145462401.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.bosj.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/145462401.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/145462401.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale for bygherreleverancer (entrédøre)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud vil være for indgåelse af rammeaftale vedr. bygherre leverancer af entredøre og evt. montering.

Boligselskabet Sjælland administrerer ca. 12 500 lejemål, en stor del af disse skal renoveres. Derfor ønsker Bosj at indgå rammeaftale, for bygherre leverancer af døre og montering af døre.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44221200 Døre
44221211 Dørkarme
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Midtsjælland fortrinsvist

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det almennyttige boligselskab Boligselskabet Sjælland (herefter benævnt "Boligselskabet") ønsker at indgå rammeaftale om bygherreleverancer (entrédøre) med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe bygherreleverancer til projekter. Det forventes, at der indgås aftale med én leverandør på rammeaftalen.

Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalen sker efterfølgende ved tildeling af kontrakten ved direkte tildeling.

Rammeaftalen forventes at løbe i 2 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år.

Beskrivelse af den udbudte opgave:

Boligselskabet udbyder en rammeaftale om bygherreleverancer (entrédøre) i forbindelse med renovering, ombygning, istandsættelse og nybyggeri.

Værdien af de enkelte opgaver under rammeaftalen forventes at ligge i intervallet:

- 10 000 - 100 000 DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid.

Det forventes, at der indgås rammeaftale med én leverandør.

Det anslåede forventede årlige forbrug på rammeaftalen er:

1 mio. - 3 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der vil være mulighed for at forlænge med 2 x 1 år efterfølgende.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal for 2 ud af de seneste 3 regnskabsår eftervise:

- Positivt resultat i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Egenkapital på minimum 700 000 DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Nettoomsætning på minimum 3,3 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Soliditetsgrad på minimum 10 % i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Egenkapital på minimum 700 000 DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Nettoomsætning på minimum 3,3 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår. '

- Soliditetsgrad på minimum 10 % i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst en af referencerne skal være levering af entredøre til et alment boligbyggeri med en købesum på mindst 0,5 mio. DKK ekskl. moms.

Mindst en af referencerne skal eftervise erfaring med levering samt montering af bygherreleverancer.

Projekterne/leverancerne må gerne være igangværende.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/01/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2020