Bygge og anlæg - 615999-2020

21/12/2020    S248

Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 248-615999

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0
CVR-nummer: 41517530
Postadresse: Gl. Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lejerbo.dk/boligsoegende?ref=home
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Raundahl & Moesby A/S
CVR-nummer: 32297374
Postadresse: Klamsagervej 15
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8230
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Klarfald Jørgensen
E-mail: sjo@rogm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.raundahl-moesby.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fagentrepriser vedrørende opførelse af 88 blandede boliger på Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

Sagsnr.: 59
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0 har indgået en aftale med Tovværksgrunden ApS om opførelse af en nøglefærdig og fuldt funktionsdygtig almen boligudlejningsejendom med 88 blandede boliger med et samlet etageareal på 7 120 m2. Tovværksgrunden ApS skal i forbindelse med opførelsen af en almen boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Lejerbo i henhold til den delegerede bygherremodel. Projektet udføres af Tovværksgrunden ApS med Raundahl & Moesby A/S som styrende totalentreprenør. For en nærmere uddybning af aftaleforholdet mellem Lejerbo, Tovværksgrunden ApS og Raundahl & Moesby A/S henvises til bekendtgørelse nr. 2020/S 177-424766 bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed.

Nærværende udbud omhandler flg. fagentreprise:

E12 el.

Der forventes udsendt resterende entrepriser på et senere tidspunkt.

Aftalen indgås med Raundahl og Moesby A/S.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførsel af el-entreprise på det samlede boligprojekt Tovværket i Esbjerg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionspriser fremgår evt. af tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængelig på:

http://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Under tilbuds nr.TN 553677.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet dokumentere positiv egenkapital for seneste afsluttede årsregnskab.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/01/2021
Tidspunkt: 07:00
Sted:

Åbyhøj

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene vil blive åbnet af Raundahl & Moesby A/S som udbudsfuldmægtig for Lejerbo. Der vil ikke være adgang for andre ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud, tildelingsbeslutningen eller andre beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2. Senest samtidig med at en klageindgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbudshjemmeside for nærmere information (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2020