Varer - 617606-2019

27/12/2019    S249

Danmark-Frederikssund: Transportudstyr og transporthjælpemidler

2019/S 249-617606

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksborg Brand & Redning
CVR-nummer: 37222135
Postadresse: Løgismose 3
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Marcussen
E-mail: jbmar@fbbr.dk
Telefon: +45 47376100
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/389bec79-8653-452f-9541-3cd2322a3f65/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/389bec79-8653-452f-9541-3cd2322a3f65/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/389bec79-8653-452f-9541-3cd2322a3f65/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/389bec79-8653-452f-9541-3cd2322a3f65/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hurtig Slukningsenhed til Frederiksborg Brand & Redning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet angår Frederiksborg Brand & Rednings indkøb af en ”Hurtig Slukningsenhed”, dvs. et specialbygget udrykningskøretøj til anvendelse ved brandsluknings- og andre beredskabsopgaver. I indkøbet indgår udstyr til brug ved anvendelse af udrykningskøretøjet oplistet i en pakningsliste (kontraktens bilag 2). Der indgår desuden 3 optioner i form af henholdsvis et CAFS-system, en batteridrevet hydraulisk døråbner og en serviceaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
34144200 Køretøjer til nødhjælpsindsats
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet angår Frederiksborg Brand & Rednings indkøb af en ”Hurtig Slukningsenhed”, dvs. et specialbygget udrykningskøretøj til anvendelse ved brandsluknings- og andre beredskabsopgaver. I indkøbet indgår udstyr til brug ved anvendelse af udrykningskøretøjet oplistet i en pakningsliste (kontraktens bilag 2). Der indgår desuden 3 optioner i form af henholdsvis et CAFS-system, en batteridrevet hydraulisk døråbner og en serviceaftale.

Dele af udstyret på pakningslisten leveres af ordregiver selv. Indkøbet af dette udstyr foretager ordregiver ved anvendelse af delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

Indkøbet gennemføres som et udbud med forhandling. Udbudsformen er primært valgt for:

- at sikre, at der modtages tilbud uden formelle fejl og mangler samt så vidt muligt uden forbehold,

- at eliminere risikoen for misforståelser af henholdsvis udbudsmateriale og tilbud, og at sikre, at tilbuddene er optimeret i forhold til ordregivers behov,

- at ordregiver kan opnå indsigt i, om udbudsmaterialet indeholder særlige cost-drivere eller andre uhensigtsmæssigheder, som ordregiver med fordel kan ændre.

Det er Frederiksberg Brand & Rednings forventning, at opgaveløsningen igangsættes i umiddelbar forlængelse af kontraktindgåelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Det tilbudte køretøj og materiel / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Garantier og service / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringstid / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

På baggrund af ansøgningerne vil ordregiver prækvalificere de 5 ansøgere, der vurderes bedst egnede, til at deltage i konkurrencen om den udbudte kontrakt.

Alene ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed indgår i udvælgelsen.

Er antallet af disse ansøgere højst 5, vil de alle blive prækvalificeret. Ordregiver forbeholder sig dog at annullere udbudsproceduren, hvis det skønnes, at antallet af prækvalificerede er for lavt til at sikre en tilstrækkelig konkurrence om kontrakten.

Er antallet større end 5, vil ordregiver prækvalificere de 5 ansøgere, som vurderes at være bedst egnede ud fra følgende kriterium:

- Den største og mest relevante erfaring:

I kriteriet ligger, at ordregiver vil prækvalificere de 5 ansøgere, der har den største og mest relevante erfaring med opgaver, der svarer til den udbudte kontrakt.

Udvælgelsen sker som en samlet vurdering af hver ansøgers oplyste erfaringer, hvori indgår i hvilket omfang erfaringerne vedrører køretøjer, der modsvarer en ”Hurtig Slukningsenhed” som den, der efterspørges i udbuddet, og i hvilket omfang arbejdsopgaverne vedrører specialopbygning på baggrund af generelle og specifikke krav fra bestilleren, eventuelt i form af en kravspecifikation.

Det vægter positivt ved vurderingen, hvis ansøgers oplyste, relevante erfaringer omfatter flere køretøjer.

Vurderingen sker på baggrund af ansøgers oplyste referencer i ESPD. Ansøger kan derfor med fordel udførligt beskrive, hvilke særlige lighedspunkter den enkelt reference har med den udbudte kontrakt.

Ordregiver vil alene tage op til 5 referencer pr. ansøger i betragtning. Oplyser ansøger om flere referencer end 5 i ESPD, vil alene de 5 nyeste indgå i ordregivers bedømmelsesgrundlag. Det maksimale antal af referencer er ligeledes 5, hvis ansøger er et konsortium og/eller baserer sin ansøgning på andre enheders tekniske og faglige formåen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbuddet skal omfatte følgende optioner: Tilbud på:

1) CAFS-system;

2) en batteridrevet hydraulisk døråbner, og

3) en serviceaftale.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den i punkt II.2.7) angivne varighed af kontrakten angår det forventede tidsrum, inden for hvilket leverandøren forventes at detailbeskrive det tilbudte køretøj, opbygge køretøjet og aflevere den samlede leverance. Leverandøren vil efterfølgende have garanti- og serviceforpligtelser over Frederiksborg Brand & Redning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD oplyse sin egenkapital i det ved ansøgningsfristen senest tilgængelige og afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøgers egenkapital var positiv i det ved ansøgningsfristen seneste tilgængelige og afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD oplyse sine væsentligste referencer vedrørende fremstilling af specialbyggede køretøjer til brug for beredskabsopgaver inden for de seneste 5 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har minimum én reference om fremstilling af minimum ét specialbygget køretøj til brug for beredskabsopgaver.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkårene fremgår af udbudsmaterialet, herunder kontrakten og kravspecifikationen.

Frederiksborg Brand & Redning gør særligt opmærksom på, at kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder i tillæg til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 tillige de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 2) (konkurs mv.) og nr. 5) (væsentlig misligholdelse af tidligere kontrakt).

Inden ordregiver foretager tildeling af kontrakt, skal ordregiver indhente dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD fra den tilbudsgiver, som kontrakten påtænkes tildelt. Ordregiver er dog berettiget til at indhente dokumentation fra en, flere eller alle tilbudsgivere på et tidligere tidspunkt i udbudsproceduren, hvis det er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt.

Ordregiver vil i alle tilfælde fastsætte en passende frist for fremlæggelsen af dokumentationen.

Består tilbudsgiver af et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal dokumentation fremlægges fra alle sammenslutningens deltagere. Har tilbudsgiver baseret sin ansøgning på en eller flere andre enheder skal dokumentation fra støttevirksomhederne tillige fremlægges.

Dokumentation forikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde:

Som dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde kan virksomheder, der er etableret i Danmark, anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra SKAT, ATP, skifteretten og politiet.

Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

For virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, henvises til udbudslovens § 153.

Dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået i udvælgelsen:

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen kan virksomheder fremlægge det ved ansøgningsfristen senest tilgængelige og afsluttede årsregnskab eller uddrag heraf.

Hvis det ikke er muligt, kan i stedet fremlægges relevante erklæringer fra revisor eller tilsvarende samt ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer er passende.

I det omfang oplysningerne ikke fremgår af ESPD skal der som dokumentation for de i ESPD oplyste referencer oplyses kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til en kontaktperson hos de kunder, som referencerne er udført for.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ifølge § 7 stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud skal klage fra en ansøger om ikke at være blevet udvalgt (prækvalificeret) til at afgive tilbud på kontrakten være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter, at Frederiksborg Brand & Redning har meddelt ansøgerne, hvem der er blevet udvalgt.

Ifølge lovens § 7, stk. 2, skal klage over andre beslutninger fra Frederiksborg Brand & Redning i forbindelse med udbudsproceduren, herunder den af Frederiksborg Brand og Redning meddelte tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Frederiksborg Brand & Redning har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at kontrakten er indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2019