Tjenesteydelser - 618577-2020

21/12/2020    S248

Danmark-Charlottenlund: Restaurationsvirksomhed og servering

2020/S 248-618577

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ordrupgaard
CVR-nummer: 67117514
Postadresse: Vilvordevej 110
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: SLKS - Sandra Lauge Jensen
E-mail: slj@slks.dk
Telefon: +45 33954200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ordrupgaard.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288986&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288986&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af forpagtningskontrakt vedrørende cafédrift på Ordrupgaard

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55300000 Restaurationsvirksomhed og servering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører forpagtning af caféen på Ordrupgaard, kunstmuseum for fransk impressionisme.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55312000 Servering i restauranter med ubegrænset adgang
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Charlottenlund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om et udbud med forhandling under light regimet. Udbuddet vedrører cafédrift på kunstmuseet Ordrupgaard i Charlottenlund.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 96
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktperioden er på 4 år med option på 1* 4 års forlængelse.

Kontraktværdien er baseret på en forventning til leverandørens omsætning i alle 8 år inkl. goder i form af betalt rengøring mv. af Ordrupgaard.

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, af hensyn til opgavens organisering og størrelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, som skal være opfyldt, for at tilbudsgiver kan blive prækvalificeret:

— Tilbudsgiver skal have minimum én erfaring med den udbudte opgave.

— De seneste 4 kontrolrapporter skal være med 'elite-smiley' eller 'ingen anmærkning'.

— Tilbudsgiver skal have minimum én fagudlært kok tilknyttet opgaven.

— Tilbudsgiver skal have tegnet en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Tilbudsgiveren, som ordregiveren forventer at tildele kontrakten til, skal dokumentere ovenstående oplysninger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

— Forpagtningskontrakten indeholder en arbejdsklausul.

— Medarbejdere under kontrakten, skal aflevere en straffeattest til Ordrupgaard.

— Leverandøren skal i kontraktperioden kunne stille en bankgaranti på 160 000 DKK.

— Leverandøren skal i kontraktperioden have gyldig erhvervsansvarsforsikring med en dækning på 10 mio. DKK.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver agter at prækvalificere max 3 ansøgere. Udvælgelse sker på baggrund af ansøgernes erfaring. De 3 ansøgere med mest relevant erfaring, vil blive udvalgt til at afgive tilbud.

Ordregiver har ret til at indgå i forhandling på baggrund af de indledende tilbud. Efter eventuelle forhandlingsrunder, skal tilbudsgivere afgive endelige tilbud.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem økonomi og kvalitet, hvor kvalitet vægter 60 % og økonomi 40 %.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 27/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren befinder sig i en af de i udbudsloven anførte obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilbudsgiver vil endvidere blive udelukket fra deltagelse, såfremt tilbudsgiver har tilsidesat forpligtelser på det arbejdsretlige område, eller såfremt tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling jf. § § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

Der bliver afholdt besigtigelse d. 1. februar 2021.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: København V
Postnummer: 1611
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2020