Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Radovi - 619591-2020

22/12/2020    S249

Hrvatska-Koprivnica: Građevinski radovi

2020/S 249-619591

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 62112914641
Poštanska adresa: Zrinski trg 1/I
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Potroško Kovačić
E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr
Telefon: +385 48279531
Telefaks: +385 48279543
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.koprivnica.hr
Adresa profila kupca: www.koprivnica.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja osnovne škole Podolice s izradom projektne dokumentacije

Referentni broj: 20/20 JN-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000 Građevinski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava usluge izrade projektne dokumentacije za omogućavanje izgradnje predmetne osnovne škole s ishođenjem dozvola za gradnju sve sukladno Prilogu 3 – Zahtjevi naručitelja te nabava izvođenja radova na izgradnji predmetne škole do potpune gotovosti sa ishođenjem uporabne dozvole (po principu ključ u ruke) sve sukladno Prilogu 3 – Zahtjevi naručitelja.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 40 700 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45000000 Građevinski radovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacija planirane osnovne škole nalazi se u vrijednom zapadnom dijelu grada Koprivnice, na području omeđenom Vinogradskom, Vinodolskom, Zagrebačkom i Čakovečkom ulicom. Predmetna lokacija je neizgr...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava usluge izrade projektne dokumentacije za omogućavanje izgradnje predmetne osnovne škole s ishođenjem dozvola za gradnju sve sukladno Prilogu 3 – Zahtjevi naručitelja te nabava izvođenja radova na izgradnji predmetne škole do potpune gotovosti sa ishođenjem uporabne dozvole (po principu ključ u ruke) sve sukladno Prilogu 3 – Zahtjevi naručitelja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo stručnjaka 1. na poziciji inženjera gradilišta / Ponder: 25 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 25 %
Cijena - Ponder: 50 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 152-369570
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izgradnja osnovne škole Podolice s izradom projektne dokumentacije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
16/12/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Radnik dd
Nacionalni registracijski broj: 21846792292
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 45
Mjesto: Križevci
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska
E-pošta: ivica.habijanec@radnik.hr
Telefon: +385 48279300
Telefaks: +385 48279333
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 42 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 40 700 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Navedeno u dokumentaciji o nabavi i prilozima iste.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i to u pisanom obliku. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: http://dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/12/2020