Roba - 621701-2019

Submission deadline has been amended by:  48277-2020
31/12/2019    S251

Hrvatska-Kopačevo: Oprema za izložbe

2019/S 251-621701

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Park prirode Kopački rit
Nacionalni registracijski broj: 98988824554
Poštanska adresa: Mali Sakadaš 1
Mjesto: Kopačevo
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31327
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dominik Nizić
E-pošta: odvjetnik.nizic@gmail.com
Telefon: +385 98892270
Telefaks: +385 31285380

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pp-kopacki-rit.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0050636
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Ostalo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Uređenje i opremanje postava Starog i Novog dvorca i Aneksa Novog dvorca

Referentni broj: JNVV-1/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39154000 Oprema za izložbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet javnog nadmetanja je nabava produkta, grafike, grafičkog dizajna, IT-a, multimedije, scenografije i fotografije u svrhu uređenja interijera i likovnog postava sukladno detaljnim opisima, vrstama i količinama određenim u pojedinom Troškovniku za pojedinu grupu nabave te sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koja su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 682 036.89 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Produkt dizajn, grafika i grafički dizajn

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39154000 Oprema za izložbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izvršenje predmeta ugovora je Sjedište Izvršitelja, Titov dvorac 1, Lug, Kompleks dvorca Tikveš.

II.2.4)Opis nabave:

Produkt dizajn, grafika i grafički dizajn sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 25 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 428 636.89 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Postupak javne nabave dio je projekta “Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš” broj Ugovora: KK.06.1.2.01.0009 koji se financira unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Multimedija i IT

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32322000 Multimedijska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izvršenje predmeta ugovora je Sjedište Izvršitelja, Titov dvorac 1, Lug, Kompleks dvorca Tikveš.

II.2.4)Opis nabave:

Multimedija i IT sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 25 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 24 392 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Postupak javne nabave dio je projekta “Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš” broj Ugovora: KK.06.1.2.01.0009 koji se financira unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Scenografija

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39154000 Oprema za izložbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izvršenje predmeta ugovora je Sjedište Izvršitelja, Titov dvorac 1, Lug, Kompleks dvorca Tikveš.

II.2.4)Opis nabave:

Scenografija sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 486 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 5
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Postupak javne nabave dio je projekta “Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš” broj Ugovora: KK.06.1.2.01.0009 koji se financira unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Fotografija

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
22315000 Fotografije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Izvršenje predmeta ugovora je Sjedište Izvršitelja, Titov dvorac 1, Lug, Kompleks dvorca Tikveš.

II.2.4)Opis nabave:

Fotografija sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 375 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Postupak javne nabave dio je projekta “Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš” broj Ugovora: KK.06.1.2.01.0009 koji se financira unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar, Upis u obrtni registar za sve gospodarske subjekte u ponudi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Nominirani stručnjak/ci za potrebe izvršenja Ugovora trebaju biti u mogućnosti komunicirati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U slučaju da nominirani stručnjak/ci ne poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, odabrani ponuditelj obvezan je o vlastitom trošku koji mora biti uključen u cijenu ponude osigurati kvalificiranog prevoditelja.

Ponuditelji moraju osigurati punu funkcionalnost nuđene opreme u sustavima/eksponatima sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Za stavke troškovnika koje se odnose na projektiranu opremu i traženu isporuku odabrani ponuditelj (Ugovaratelj) će u svrhu dokazivanja traženih specifikacija isporuke/izrade dostaviti Radioničku dokumentaciju na suglasnost/ovjeru Naručitelju i projektnom nadzoru.

Za sve animacije, produkcije, programiranja softvera i aplikacija odabrani ponuditelj (Ugovaratelj) će prije isporuke dostaviti finalni prijedlog koji treba biti odobren od strane projektnog nadzora i naručitelja.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 02/06/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
Mjesto:

Sjedište naručitelja, Mali Sakadaš 1, HR_31327 Kopačevo, Bilje, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— Objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— Objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— Objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— Otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— Primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/12/2019