Varer - 623569-2020

Submission deadline has been amended by:  45504-2021
23/12/2020    S250

Danmark-Glostrup: Massespektrometer

2020/S 250-623569

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289903&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289903&B=FVST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Purchase of ”state of the art” GC-MSMS-instrument

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38433100 Massespektrometer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsens Laboratorium udbyder indkøb af et ”state of the art” GC-MSMS-instrument (Gaschromatografi koblet med triple quadropol massespektrometer) inklusiv option på køb af et ekstra GC-MSMS-instrument og optioner på køb af flere ekstra års Service Level Agreement. Systemet skal være egnet til kvantitativ og kvalitativ analyse af mere end 200 pesticider i en kørsel med injektion af acetonitrilekstrakt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsens Laboratorium udbyder indkøb af et ”state of the art” GC-MSMS-instrument (Gaschromatografi koblet med triple quadropol massespektrometer) inklusiv option på køb af et ekstra GC-MSMS-instrument og optioner på køb af flere ekstra års Service Level Agreement. Systemet skal være egnet til kvantitativ og kvalitativ analyse af mere end 200 pesticider i en kørsel med injektion af acetonitrilekstrakt. Identifikationskriterier i henhold til SANTE 2019-12682 skal let kunne evalueres i softwaren (dvs. forholdet mellem to MS-MS-overgange (± 30 % af forholdet i standarder), overlapning af de ekstraherede ionkromatogrammer af de 2 MS-MS-overgange, retentions-tidtolerance på ± 0,1 min) Anskaffelsen omfatter endvidere:

- Opstilling, installation og tilslutning af udstyret.

- Basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret.

- Avanceret applikationstræning af ordregivers brugere.

- Evt. nødvendige ændringer af eksisterende installationer og bygningskonstruktioner foretages og betales af ordregiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Ekstra Service (niveau 1) per år – for de følgende år 3-6 af kontraktens levetid jf. bilag B.

- Option 2: Ekstra service (niveau 2) per år – for de følgende år 3-6 af kontraktens levetid jf. bilag B.

- Option 3: Ekstra komplet levering og installation af GC-MSMS-system - jf. bilag B.

- Option 1 & 2 er for kunden frivillige: Kunden er ikke forpligtet til at kalde optionerne, såfremt ordregiver får behov for fx service.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver (eller det ansøgende konsortium) skal udvise en økonomisk robusthed, som gør ansøger egnet til at opfylde aftalen.

Ansøger skal vedlægge ESPD med angivelse af følgende oplysninger: Del IV, punkt B:

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en omsætning på 5 mio. DKK i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på minimum 1 % hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal vedlægge en udvidet serviceattest, som omfatter eventuelle udenlandske bestyrelses- eller direktionsmedlemmer.

- Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation på en gyldig og dækkende forsikring. Denne forsikring skal kunne dokumentere en dækning på min. 10 mio. DKK per skadesbegivenhed.

Dokumentation skal tydeligt anføre overholdelse af dækningskravet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal angive::

- 3 referencer som dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i omfang:

- Tilbudsgiver skal være erfaren i at levere GC-MS/MS instrumenter.

Erfaring skal være opnået inden for de seneste 5 afsluttede regnskabsår.

Ordregiver skal have mulighed for at kontakte referencer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/07/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/01/2021
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Dato: 1. februar 2021

Tid: 0900.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil på et informationsmøde præsentere; hvordan man afgiver tilbud på EU Supply, udfylde ESPD, og korrekt (dvs. konditionsmæssige) udfyldelse af leverandørens tilbud. Tidspunktet for informationsmødet fremgår af tidsplanen under pkt. 3.1.

Der kan ikke stilles spørgsmål til andet end hvordan man afgiver tilbud på EU Supply, udfylde ESPD, og korrekt (dvs. konditionsmæssige) udfyldelse af leverandørens tilbud under mødet. Svar der gives på mødet vil efterfølgende blive gengivet på EU-Supply, under Spørgsmål & svar modullet. Øvrige spørgsmål skal stilles via Spørgsmål & svar modulet i udbudssystemet, EU-Supply inden fristen for spørgsmål (se tidsplanen under pkt. 3.1.)

Hvis ordregiver vurderer, at et spørgsmål ikke egner sig til besvarelse på mødet – f.eks., at det omfatter opgavens faglig indhold – vil ordregiver henvise ansøger/tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt efter fremgangsmåden i pkt. 3.6 nedenfor.

Informationsmødet afholdes virtuelt via en Skype link som sendes til alle registreret deltager dagen inden mødet.

Informationsmødet afholdes på dansk. Spørgsmål kan dog stilles på både dansk og engelsk, men vil så vidt muligt blive besvaret på dansk

Af hensyn til den praktiske planlægning af informationsmødet bedes tilmelding ske via udbudssystemet 2 dage inden mødet. Ved tilmelding bedes tilbudsgiver for hver af de tilmeldte oplyse navn, stillingsbetegnelse og firmatilknytning.

Referat/præsentation fra informationsmødet vil efterfølgende blive delt via udbudssystemet. Alle spørgsmål, der stilles på informationsmødet, vil blive besvaret i et separat dokument, der skal offentliggøres på EU Supply.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Intet
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020