Tjenesteydelser - 626096-2020

23/12/2020    S250

Danmark-København: Sociale foranstaltninger

2020/S 250-626096

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Schiørring
E-mail: e72s@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145785045.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/145785045.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/145785045.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af beskæftigelsesindsats til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at indgå aftale om køb af beskæftigelsesindsatser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere).

Tryk her https://permalink.mercell.com/145785045.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 116 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indsats for primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 11 - virksomhedspraktik, kapitel 12 - ansættelse i løntilskud og kapitel 14 - vejledning og opkvalificering.

Der efterspørges indsatser for jobparate akademikere. Formålet med alle indsatser er at bistå (del-)målgruppen med at komme i ordinært arbejde hurtigst muligt.

Udbuddet er opdelt i 2 udbudsområder. Tilbudsgiver kan byde på 1 eller 2 udbudsområder. Udbudsområderne er:

1) Jobrettede vejlednings- og opkvalificeringsforløb (til den brede målgruppe af akademikere)

2) Jobrettede vejlednings- og opkvalificeringsforløb på engelsk til ikke-dansksprogede akademikere.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 116 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2025
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, § 136, nr. 1-3 og § 137, nr. 1-6. Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til udøvelse af det pågældende erhverv: Tilbudsgiver skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis tilbudsgiver er en dansk virksomhed. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, skal tilbudsgiver lade sig registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen: Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dæknings pr. forsikringsår på minimum 500 000 DKK pr skadebegivenhed for tingskade og 10 mio. DKK pr. skadebegivenhed for personskade. Tilbudsgivers omsætning i de 3 seneste offentliggjorte årsregnskab skal udgøre minimum 9 mio. DKK (ekskl. moms) pr. år for tilbud til udbudsområde 1 og 5 mio. DKK (ekskl. moms) pr. år for tilbud til udbudsområde 2.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, vil tildele rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil anvende følgende underkriterier med den for hvert kriterium anførte vægt: Kvalitetskriterium 1 55 %, kvalitetskriterium 2 20 % og pris 25 %.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 05/02/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020