Bygge og anlæg - 627298-2020

24/12/2020    S251

Danmark-Odense: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 251-627298

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Manage and Build ApS
CVR-nummer: 32341780
Postadresse: Landkildevej 60
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Tollak
E-mail: mt@manageandbuild.dk
Telefon: +45 42649499
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://manageandbuild.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markhaven – Opførelse af 5 120 m2 støttede almene boliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er indgået totalentrepriseaftale mellem Manage And Build ApS (herefter benævnt MAB) og Civica om opførelse opførelse af 57 almene boliger og et fælleshus (i alt 5 120 m2) som del af bebyggelsen benævnt Markhaven, Odense, jf. Odense Kommunes lokalplan nr. 7-881. Opgaven udføres som en "delegeret bygherremodel" hvor MAB forestår udførelsen af de almene boliger, jf. almenboliglovens § 116.

MAB forestår udbudspligten på vegne af Civica.

Projektets omfang er overordnet beskrevet i byggesagsbeskrivelsen pkt. 1.2.1

Det er en forudsætning for at afgive tilbud, at man er prækvalificeret. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning, der overholder de krav, der fremgår af den til opgaven hørende udbudsbekendtgørelse. MAB vil kontakte samtlige ansøgere, når den i udbudsbekendtgørelsen anførte frist er udløbet med besked om, hvem der er prækvalificeret til at byde på opgaven.

Udbudsmaterialet er gratis tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus.

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri.

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud.

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Delkontrakt A som følger:

1) Jord A1:

- Levering, opsætning og fjernelse af byggepladshegn

- Etablering af veje jf projekt

- Etablering af byggeplads

- Etablering og tilslutning af kloak til skurby, inkl demontering ved byggeriets afslutning

- Vedligeholdelse af byggepladsveje/ stier i byggeperioden

- Jordarbejder inkl. jordprøver.

- Bortkørsel af overskudsjord

- Jordregulering af terræn

- Gravearbejde ifm. interne ledninger til byggeriet, herunder el og vand

- Håndtering af jord ift. § 8 tilladelse.

2) Kloak A2:

- Stikledning (kloak) fra skelbrønd

- Indv. kloak

- Regnvandsledning og faskiner inkl brønde for boliger/fælleshus og skure

- Forsinkelsesbassin inkl. sandfangs brønd og vandbremse

- Spildevandsledning inkl. brønde.

3) Beton/ murer A3:

- Udgravning og støbning af fundamenter til boliger/fælleshus inkl. armering, indstøbning af forankringer, udsparinger, trækrør for el, antenne og indføringsrør til vand og fjernvarme. (Hvem leverer trækrør til el og antenne? Hvem afhenter fjernvarme indføringsrør).

- Påmuring af lecablokke inkl. fugtspærre og berapning

- Støbning af terrændæk inkl. radonsikring, armeringsnet, isolering, udsparinger – glat overflade, klar til trægulv +-2 mm

- Betonplade for skure inkl. bundopbygning

- Sokkelpuds.

4) Belægning A4:

- Belægningsarbejder på stier inkl. bundopbygning

- Fliser på terrasser og indgangsside

- Flisebelægning ved affaldspladser

- Kantsten, hvis der er i projektet

- Græsarmering ved vejarealer og parkeringspladser

- Asfalt på veje

- Sokkelaffugter.

5) Gartner A5:

- 30 cm harpet muld på arealer hvor der skal beplantes

- Gartnerarbejder – græs, hække og træer (1,5 m høj hæk ved affaldspladser på klump)

- 1. års vedligeholdelse

- Grubning af beplantede arealer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

C – Montage af træelementer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise C omhandler flg.

• Montage af bundrem.

• Montage af Taasinge Element.

• Montage af lukkestykker ved forankringer, samt inddækninger ved false i vinduer og døre.

• Montage af klemlister for facadebeklædning, hvor der er lukkestykker udvendigt.

• Montage af tagkonstruktion

O Tagkonstruktion samles i sektioner på fundamentet under anden entreprise.

O Tagkonstruktion løftes væk fra fundament inden montage af vægelementer.

O Tagkonstruktion monteres på monterede vægelementer.

O Vinkler 4.stk pr. spær fastgøres ned i element (inkl. vinkler/søm)

O Lukning af de monterede tagsektioner med undertag som er på tagkonstruktionen.

O Færdiggørelse af gangbro "forbandt" (inkl. søm mv.)

• Levering og montering af alle nødv. skruer, søm, isolering og fuger – således at huset er lukket og tæt. Indv. dampspærre og isolering på/af loft leveres og monteres under anden entreprise.

• Koordinering af montagen-herunder anvisning af samling af spær.

• Fastgørelse af større døre/ vinduespartier til fundament

• Blowerdoortest af bygningerne – (alle boliger)

• Fuge mellem fundament og træelement.

• Montage af badekabiner

• Montage af dampspærre over lejlighedsskel og badekabiner

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

D – VVS arbejder

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise D omhandler flg.

• Til- og afrigning af byggeplads – vand til skurby og byggeplads. Herunder frostsikring m. rørskåle/ eltracing (hvis nødvendigt)

• Etablering og demontering af tappesteder rundt på byggepladsen

• Tilslutning badekabine

Afløb:

• Komplet afløbsinstallation fra terrændæk til alle sanitetsgenstande, udført i støjdæmpet plast.

• Vandlås køkkenvask, levering og montering.

Vand:

• Vand installation i terræn, gravearbejde udføres under anden entreprise.

• Komplet vandinstallation fra stik, til alle tapsteder udført i press-system ved synlige installation og udskiftelige pexrør-system ved skjult installation

• Hovedmåler leveres af vandforsyning - montereres af VVS-entreprise.

• Der monteres kold og varm bi-måler for hvert bolig

• Der monteres cirkulationspumpe A-mærket

• Isolering af egne installationer, iht. gældende regler.

• Udvendig vandhane ved hver bolig.

Varme:

• Komplet varmeinstallation udført i press-system ved synlige installation og udskiftelige pexrør-system ved skjult installation.

• Gulvvarme rørinstallation på armeringsnet i slidlag, armeringsnet leveres under anden entreprise

• Decentral varmestyring som Danfoss ECL 110

• Vejrkompensation prissættes separat.

Blik arbejder:

• Zinktagrender og nedløb inkl. rendejern og fodblik på boliger og fælleshus.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E – El arbejder

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise E omhandler flg.

• Til- og afrigning samt vedligeholdelse af strøm/ byggepladstavler for skurby og byggeplads.

• Fremføring af hovedkabler til alle boliger, inkl. målerskabe i facade.

• Strøm til skure inkl. Lampe indvendigt.

• Installationer i boliger og fælleshus inkl. spots i entre og køkken.

• Installationer gulvvarme og evt. vejrkompensation tilsluttes separat gruppe i el tavlen.

• Lamper på facade til hver bolig, skure og fælleshus.

• Terrænbelysning

• Trækrør for el lade standere

• Lys og strøm til ventilation i loftrum.

• (strøm til skilt ved indkørsel)

• Solceller

• Tilslutning af badekabine

• Dåser i ydervægge leveres/ monteres af elementleverandøren, skillevægge af nærværende entreprenør.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

F – Badekabiner

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise F - komplet badekabine

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

G – Ventilation

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise G

• Komplet decentrale ventilationsanlæg for hver bolig, placeret i loftrum.

• Komplet ventilationsanlæg i fælleshus

• Ventiler i alle opholdsrum

• Levering og montering af emhætter i boliger og fælleshus

• Alle nødvendige huller gennem bygningsdele for egne installationer inkl. tætning

• Taghætter som skorstene og facaderiste til ventilationsanlæg

• Isolering af egne installationer, iht. gældende regler.

• Brandventiler i fælleshus

• Indregulering inkl. rapport

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

H – Tømrer

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise H omhandler flg.

Luknings entreprise:

• Interrimsdør inkl. Låsesystem for byggeperioden

• Gitterspær konstruktion, inkl. forankring og undertag (spærkonstruktion laves direkte på fundamentet og hejses op ifm. elementmontage)

• Levering og montering af stillads på alle facader for tagarbejde indtil dette er afsluttet

• Indervæg i gavltrekant, inkl. isolering

• 1 m bred gangbro med brædder i forbandt

• Levering og montering af teknikdør i gavl

• Montage af hoveddøre, samt vinduespartier i fælleshus, inkl fugearbejde.

• Beklædning af facader

• Oplægning af sorte dobbelt S betontagsten inkl. taghætter

Gipsarbejde/ snedkerarbejde:

• Loftlem i fælleshus BD60

• Skillevægge i gips, inkl. Stålskelet

• Dampspærre, forskalling og gips på lofter.

• Levering og montering af postkasser og husnumre

• Komplet låsesystem, Ruko600 (hus, terrassedøre indv, skur, og postkasser) (Evt. som separat leverance)

• Isolering i loftrum 95 fastholdt og 300mm indblæst

• 14 mm Trægulve inkl. fodlister og sandlister ved inventar, stålskinne ved indv. døre

• Indvendige døre inkl. gerigter, greb og dørstopper

• Vinduesplader inkl. MS fuge

• Montage af hoveddøre inkl. Fugning udv og indv. Inkl. isolering, bagstop og fuge.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

I – Skure

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise I omhandler flg.

• Levering/montering - Skure, inkl. forankringer, tagkonstruktion inkl. tagpap og glat dør (Skal døren leveres af vinduesentreprisen?) inkl. alukanter.

• Tilslutning af plast tagnedløb

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

J – Malerarbejder

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise J omhandler flg.

• Vægge i opholdsrum i fælleshus og boliger fuldspartles og males

• Gipslofter fuldspartles og malerbehandles.

• Karme og paneler fuges, pletspartles og malerbehandles.

O Fuge ved alle indvendige hjørner. Vinduer, vægge, lofter og inventar.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

K – Døre og vinduer

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise K omhandler flg.

• Træ alu døre og vinduer, leveres direkte til elementproducent.

• Terrassedøre med låsecylinder på indv. Side.

• Smøring af vinduer

• Justering af døre og vinduer efter montage og inden lysninger gøres færdig, (ikke de- og genmontage.)

• Solafskærmende glas

• Skurdøre?

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

L – Inventar

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise L omhandler flg.

• Inventar i bad, skal leveres til badekabine producent.

• Levering og montering af inventar

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

M – Hvidevarer

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Markhaven 86, 5320 Agedrup

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Markhaven – 57 boliger samt fælleshus udføres om let byggeri i ét plan. Består af 13 blokke samt fælleshus

Byggeriet opføres som DGNB sølv certificeret byggeri

Ydervægge som træelementvægge med facadebeklædning i træ.

Tagkonstruktion med gitterspær med undertag og betontagsten.

Entreprise B - Træelement levering udbudt som underhåndsbud

Arbejderne udbydes i fagentrepriser indeholdende nedenstående arbejder:

A - Jord, kloak, beton, belægning og gartner

C – Montage af træelementer

D – VVS arbejder

E – El arbejder

F – Badekabiner

G – Ventilation

H – Tømrer

I – Skure

J – Malerarbejder

K – Døre og vinduer

L – Inventar

M – Hvidevarer

Entreprise M omhandler flg.

• Levering, montering og tilslutning af hvidevarer, herunder ovn, kølefryseskab, kogeplade

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde ESPD med infomation om:

I. Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, CVR-nummer (eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer) samt hjemmesideadresse.

Virksomhedens kontaktperson angives med navn, telefonnummer og e-mail adresse.

II. Ansøger skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde som:

A - Grunde vedr. straffedomme (jr. artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU).

B - Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (jf. artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU).

C - Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU).

Yderligere betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises særligt til udbudsbrevet samt BSB - byggesagsbeskrivelsen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— A: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed samt gennemsnitlige årsomsætning for de foreliggende regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Iht. punktet II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra relevans, kompleksitet og faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af relevans, kompleksitet og faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Relevante referencer (fra de sidste 5 år, max. 5 stk.) oplyses og uploades, der kan anvendes egne skabeloner til oplysning om referencer som udfyldes og uploades til udbudsportalen hvor prækvalifiktionsmaterialet foreligger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der tegnes kontrakt med én entreprenør pr. entreprise:

— Der skal stilles sikkerhed og garanti iht. AB18 med tilføjelser iht. udbudsmaterialet.

— Betalingsvilkår iht. AB18 med tilføjelser iht. udbudsmaterialet.

— Bygherren forbeholder sig ret til at ophæve kontrakterne i tilfælde af at der ikke opnås godkendelse af Skema B.

— ILO-konvention nr. 94. om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter skal overholdes.

— Bilag 13_Klausul for beskæftigelse af praktikanter og lærlinge skal overholdes.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN952164A

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2).

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1)

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2)

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3)

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 15. januar 2021 kl. 14.00,

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN952164A

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 22. januar 2021 kl. 14.00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN952164A

Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb:

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN952164A, senest iht. IV.2.2).

Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, del II punkt A - oplysninger om økonomiske aktør.

Udbudsmaterialet som der ansøges om prækvalifikation på oplægges på projektweb:

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN952164A, og offentliggøres onsdag 3. februar 2021 kl. 15.00.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til § 7 stk. 5:

1) Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt § 7 stk. 2:

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2020