Varer - 637765-2020

28/12/2020    S252

Danmark-Kalundborg: Havnekraner

2020/S 252-637765

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Havn
CVR-nummer: 64232215
Postadresse: Baltic Plads 2
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Bjørslev Paulsen
E-mail: camilla.bjoerslev@dlapiper.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://portofkalundborg.dk/
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af Gottwald Havnekran

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42414110 Havnekraner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Køb af havnekran efter forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50, litra h, vedrørende lejlighedskøb, når det er muligt for de ordregivende enheder at opnå leverancer ved at benytte sig af et særlig fordelagtigt tilbud, der kun gælder i ganske kort tid, og når den pris, der skal betales, er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42414000 Kraner, mobile portalkraner og krantrucker
42414100 Kraner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kalundborg Havn har modtaget et særligt fordelagtigt tilbud på køb af en Gottwald havnekran. Den tilbudte pris vurderes at være væsentlig lavere end den normale markedspris for en fabriksny kran af denne type og kvalitet i et marked, hvor der oftest er stor efterspørgsel på disse typer kraner, og hvor der kun produceres ud fra efterspørgslen, hvilket betyder at der sjældent gives afslag på prisen. Dertil kommer, at der i dette tilfælde tilbydes en yderst kort og fordelagtig leveringstid, som er nødvendig, for at Kalundborg Havn kan imødekomme forpligtelser efter en ny kontrakt med en kunde og andre forpligtelser fremadrettet i forbindelse med driften af Kalundborg Havns nye havneområde.

Det vurderes, at den yderst fordelagtige pris tilbydes som følge af, at kranen oprindeligt var afsat og allerede er blevet sat i produktion. Den oprindelige køber har efterfølgende udsat leveringen. Derved bliver kranen nu færdigproduceret, uden at producenten har en aftager til denne.

Kontrakten angår køb af en mobil havnekran af typen G HMK 7608 med en løftekapacitet på 150 t og en maksimum radius på 54 m. Prisen omfatter transport, forsikring, opsætning i Kalundborg og testning.

Kalundborg Havn har alene kort tid til at tage stilling til dette tilbud, idet producenten har et behov for at få afsat kranen, inden denne er færdigproduceret. Kranen må således forventes at blive afhændet til anden side, hvis ikke Kalundborg Havn tiltræder tilbuddet inden for kort tid.

Til brug for vurderingen af om det tilbud, der er modtaget fra Gottwald, er særligt fordelagtigt og om den tilbudte pris, er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet, har Kalundborg Havn indhentet en ekstern vurdering fra en udenlandsk operatør af 24 kraner.

Kalundborg Havn har derudover vurderet, at der vil være betydelige synergieffekter ved indkøbet af en Gottwald kran, der er af samme fabrikat som havnens øvrige kraner, og at det vil medføre store besparelser i forhold til drift samt vedligehold og service.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner om tilkøb af brandslukningssystem, bakkamera, forberedelse for ekstern energiføring, kabelrulle til ekstra energitilførsel, Spreader Bromma EH 170 U og ekstern energiforsyning via kabelrulle.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Lejlighedskøb, der udnytter en særlig fordelagtig mulighed, som er tilgængelig i en meget begrænset periode til en pris betydeligt lavere end markedspriserne
Forklaring:

Kalundborg Havn har modtaget et særligt fordelagtigt tilbud på køb af en Gottwald havnekran.

Den tilbudte pris vurderes at være væsentlig lavere end den normale markedspris for en fabriksny kran af denne type og kvalitet i et marked, hvor der oftest er stor efterspørgsel på disse typer kraner, og hvor der kun produceres ud fra efterspørgslen, hvilket betyder at der sjældent gives afslag på prisen. Dertil kommer, at der i dette tilfælde tilbydes en yderst kort og fordelagtig leveringstid, som er nødvendig, for at Kalundborg Havn kan imødekomme forpligtelser efter en ny kontrakt med en kunde og andre forpligtelser fremadrettet i forbindelse med driften af Kalundborg Havns nye havneområde.

Det vurderes, at den yderst fordelagtige pris tilbydes som følge af, at kranen oprindeligt var afsat og allerede er blevet sat i produktion. Den oprindelige køber har efterfølgende udsat leveringen. Derved bliver kranen nu færdigproduceret, uden at producenten har en aftager til denne. Det er lykkes Kalundborg Havn at komme i betragtning til denne kran, da Kalundborg Havn henvendte sig til producenten kort tid efter den oprindelige køber havde udsat ordren, hvilket vurderes at være grunden til den tilbudte lave pris.

Kalundborg Havn har alene kort tid til at tage stilling til dette tilbud, idet producenten har et behov for at få afsat kranen, inden denne er færdigproduceret. Kranen må således forventes at blive afhændet til anden side, hvis ikke Kalundborg Havn tiltræder tilbuddet inden for kort tid.

Til brug for vurderingen af om det tilbud, der er modtaget fra Gottwald, er særligt fordelagtigt og om den tilbudte pris, er væsentligt lavere end den, der normalt betales på markedet, har Kalundborg Havn indhentet en ekstern vurdering fra en udenlandsk operatør af 24 kraner.

Kalundborg Havn har derudover vurderet, at der vil være betydelige synergieffekter ved indkøbet af en Gottwald kran, der er af samme fabrikat som havnens øvrige kraner, og at det vil medføre store besparelser i forhold til drift samt vedligehold og service.

På baggrund af ovenstående er det Kalundborg Havns samlede vurdering, at proceduren udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50, litra h, kan anvendes ved dette særlige lejlighedskøb, hvor der på ekstraordinære vilkår og til en yderst fordelagtig pris tilbydes en kran af den ønskede kvalitet.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Mobile Harbor Crane G HMK 7608

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Konecranes GmbH
Postadresse: Forststrasse 16
By: Düsseldorf
NUTS-kode: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Postnummer: 40597
Land: Tyskland
Telefon: +49 21171020
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud. Ordregiver agter således at indgå kontrakt om køb af en ny havnekran som omtalt i denne bekendtgørelse, hvis der ikke modtages en klage i den forbindelse indenfor en periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside for nærmere information og vejledning (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2020