Tjenesteydelser - 638613-2020

29/12/2020    S253

Danmark-Aalborg: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

2020/S 253-638613

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervshus Nordjylland
CVR-nummer: 40084525
Postadresse: Niels Jernes Vej 10
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Jensen
E-mail: SJ@whale24.com
Telefon: +45 20515657
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ehnj.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.wdis.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Skabe vækst i samfundet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk Indkøbssystem - indkøb af rådgivningsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Erhvervshus Nordjylland udbyder et dynamisk indkøbssystem, der omfatter følgende kategorier:

- EU Finansierede program "Vilje til Vækst", "SMV Pro" og "Kompas" - Fælles for alle programmer er at vriksomheder kan søge økonomisk støtte til udvikling og kompetenceløft indenfor de 3 programmer.

"Vilje til Vækst" og "Kompas" er alene gældende for nordjyske virksomheder - Smv Pro er landsdækkende for alle danske virksomheder. "Kompas" forventes igangsat midt i januar 2021. De 2 øvrige programmer er i drift.

Nærværende dynamisk indkøbssystem etableres med det formål, at rådgivere der ønsker, at afgive tilbud på "indkøb af eksterne konsulentydelser" i de 3 programmer skal søge optagelse i nærværende dynamisk. indkøbssystem.

Der kan i systemets levetid tilføres nye EU finansierede programmer. Dette bekendtgøres i TED-databasen. Indholdet af fagkategorierne og underkategorierne er dynamiske og kan ændres. En rådgiver kan søge optagelse i programmer og fagkategorier efter eget ønske.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79200000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning
79300000 Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
79800000 Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
92100000 Virksomhed i forbindelse med film og video
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør (f.eks. rådgiver) kan ansøge om optagelse i systemet, det sker ved, at man som økonomisk aktør bliver prækvalificeret som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet prækvalificeret som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem skal være elektronisk understøttet og det er via denne elektroniske platform, at deltagerne vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet.

Rådgivere der ønsker, at blive opfordret til, at afgive tilbud kan nedenfor se hvilke fagkategorier der kan søges optagelse i:

"Vilje til Vækst", "SMV Pro" og "Kompas" er hver inddelt i følgende fagkategorier og underkategorier:

Eksempelvis:

1) Salg og Markedsføring:

- Digitalisering

- Branding

- Salgstræning

- SoMe forståelse

- Salgsbetingelser

- Prissætning

- Kunde & markedsforståelse.

2) Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion:

- HR-rådgivning (onboarding, fastholdelse, employer branding mv.)

- HR-systemer (IT og processer)

- Kompetenceafklaring og -udvikling samt planlægning/eksekvering

- Test- & assessmentsystemer (persontype, kognitive, teamanalyser mv)

- Forandringer & organisationskultur

- Trivsel og arbejdsglæde (erhvervspsykologisk/coaching samt målinger)

- Rekruttering (search & selection)

- Social økonomiske virksomhedsformer

- Personalejura.

2) Internationalisering:

- Afdækning af eksportparathed

- Forretningsmodeller og skalbarhedsvurderinger

- Kompetenceafklaring/

- Eksportfinansiering og eksportkreditforsikring

- Eksportstrategi og Go-to-market strategi

- Markedsvalg og salgskanaler

- Samarbejdspartnere og samarbejdsaftaler.

3) Innovation:

- Innovationsprocesser, modeller og metoder

- Organisering og kreativitet

- Agile værktøjer og læring

- Strategisk innovation (Scenarier, porteføljeudvikling, analyser og benchmark)

- Smart produkttransformation

- Servicetransformation

- Designprincipper (Design for disassembly, modularisering)

- Materiale og fremstillingskendskab (Metalindustri, bygge/anlæg, fødevarer)

- Procesinnovation (SCM, Operations Management, Lean/QRM, Simplimize)

- Immaterielle rettigheder og licenshåndtering (IPR og licenser).

4) Ledelse og organisation:

- Generationsskifte

- Ejerkreds og ansvarsfordeling

- Etablering af bestyrelse og advisory board

- Organisationsstruktur

- Medarbejdere (rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse)

- Samarbejdspartnere

- Juridiske forhold

- Ledelse af forandringsprocesser

- Virksomhedskultur

- Forretningsmodel

- Finansiering

- Strategi, taktik og operationelt niveau

- Go-to-market strategi

- Markedsposition.

5) Grøn omstilling og cirkulær økonomi:

- Afdækning af værdikæde og ressourceforbrug

- Identifikation af effektiviseringsmuligheder i værdikæde

- Livscyklusanalyse

- Designprincipper (design for disassembly, modularisering)

- Procesoptimering

- Cirkulære forretningsmodeller

- Afrapporteringsværktøjer (fx ESG, BBV, GRI)

- Bæredygtighedsstrategi og branding (fx ved hjælp af FN’s Verdensmål).

6) Finansiering:

- Finansiel fremskaffelse

- Likviditetsstyring & likviditetsberedskab

- Økonomistyring

- Udarbejdelse af forretningsplan

- Forståelse for forretningsmodel

- Budgettering

- Læring i relevante budgetmodeller

- Ejerskifte

- Køb & salg

- Turn Around.

7) Digitalisering og automatisering:

- Infrastruktur, cloud og hosting

- Robotic Proces Automation

- Autonome robotter

- Software as a Service

- AI og machinelearning

- Online handel

- Digital markedsføring

- Internet of Things (IoT, IIoT, IoTA, IoE)

- Virtual, augmentet, mixed og multible reality (VR, AR, MR og MX)

- Simulering (ex. Digital tvilling)

- Additive manufacturing

- Cyber security

- Big data

- SMART Produktion

- Produktkonfigurator

- Visionsystemer

- Software (Frontend/backend)

- UX/CX - user og customer experience

- APP’s og mobile devices

- Kryptovaluta og Blockchain

- GDPR

- Lean/QRM og simplimize.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 999
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages i systemet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Vilje til vækst SMV Pro Kompas

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der kan søges om optagelse i alle 3 programmer, herunder fagkategorier og underkategorier. Afvises en ansøgning i første omgang kan der altid genansøges. Der er løbende optagelse. Det er omkostningsfrit for ansøgere /rådgivere at søge optagelse og afgive tilbud i nærværende dynamiske indkøbssystem.

Erhvervshusene i Midtjylland, Syddanmark, Region Hovedstaden og Sjælland kan anvende systemet

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at du kan blive optaget og egnet som tilbudsgiver i det dynamiske indkøbssystem skal du opfylde følgende minimumskrav:

- Have en positiv soliditetsgrad i det seneste regnskabsår*

Oplysningerne skal indskrives i ESPD der skal udfyldes i systemet.

*Kan dokumenteres ved fremsendelse af årsregnskab eller revisorerklæring. Virksomheder der ikke har eksisteret tilstrækkeligt til at levere et årsregnskab kan dokumentere via en revisorerklæring.

Konsortier:

Afgives ansøgning – under henvisning til udbudslovens § 139, stk. 2 - af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte udfyldte ESPD’er for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med kunden. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 6.4 i miniudbudsbetingelserne gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

Bilag H. Konsortieerklæring skal udfyldes og medsendes ansøgning.

Ansøger baserer sig på andre enheders formåen.

Hvis ansøger – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af ansøgning baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor ansøgningen baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i ansøgerteamets ydelser/roller angives.

Hver støttende enhed skal oprette og udfylde særskilt ESPD i WDIS, der sammen med ansøgers udfyldte ESPD indgår som en del af den samlede ansøgning.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes.

Jf. udbudslovens § 144, stk. 3. Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, jf. § 155, nr. 7, eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, skal de konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af den enhed, som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 6.4 i miniudbudsbetingelserne gælder ligeledes for støttende virksomheder.

Bilag H støtteerklæring for hver enhed skal udfyldes og medsendes ansøgning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor beskrevet

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at du kan blive optaget og egnet som tilbudsgiver i det dynamiske indkøbssystem skal du opfylde følgende minimumskrav:

- Indehave mindst 3 sammenlignelige referencer leveret indenfor de sidste 3 år**

Oplysningerne skal indskrives i ESPD der skal udfyldes i systemet.

**I hver reference til en kategori, skal ansøger opliste hvilke underkategorier der er udført for den konkrete reference. En reference kan være udført af virksomheden eller af virksomhedens ledelse, såfremt virksomheden er nystartet.

Konsortier:

Afgives ansøgning – under henvisning til udbudslovens § 139, stk. 2 - af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i særskilte udfyldte ESPD’er for hver konsortiedeltager. Konsortiedeltagerne skal i ESPD’et angive, hvilken konsortiedeltager der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med kunden. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives i ESPD’et.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 6.4 i miniudbudsbetingelserne gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

Bilag H. konsortieerklæring skal udfyldes og medsendes ansøgning.

Ansøger baserer sig på andre enheders formåen.

Hvis ansøger – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af ansøgning baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor ansøgningen baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i ansøgerteamets ydelser/roller angives.

Hver støttende enhed skal oprette og udfylde særskilt ESPD i WDIS, der sammen med ansøgers udfyldte ESPD indgår som en del af den samlede ansøgning.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes.

Jf. udbudslovens § 144, stk. 3. Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, jf. § 155, nr. 7, eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, skal de konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af den enhed, som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 6.4 i miniudbudsbetingelserne gælder ligeledes for støttende virksomheder.

Bilag H støtteerklæring for hver enhed skal udfyldes og medsendes ansøgning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor beskrevet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/01/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135 og 136. Samme må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via Whale24s dynamiske indkøbssystem WDIS.

Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 5 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne/rådgiverne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

Ad II.2.7): Den anførte varighed af det dynamiske indkøbssystem er ikke udtryk for systemet varighed, da det er uden ophørsdato, men der skal angives et datoformat i bekendtgørelsen.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som 999. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 999, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Ad III.2.2): En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal afgive ansøgning under agttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ad IV.2.4): Det vil blive anført i opfordringsskrivelsen ved konkrete indkøb hvilket sprog (dansk og/eller engelsk) der skal anvendes ved tilbudsafgivelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgningen ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

Ansøger skal i forbindelse med afgivelse af ansøgning udfylde en elektroniske version af ESPD og der henvises til www.WDIS.dk hvori ESPD skal udfyldes.

Afgivelse af ansøgning kan kun ske via WDIS.dk

Adgangen til ENDIS sker via Whale24's hjemmeside www.wdis.dk Her findes der vejledninger mv. Der er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet.

Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at logge ind ude på forsiden.

Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at tilgå www.wdis.dk og scroll ned til "Bliv Leverandør i WDIS" Herefter skal man vælge hvilken ordregiver man søger optagelse hos og efterfølgende udfylde firmaoplysninger og ESPD. Herefter afsendes oplysningerne til ordregiver der enten godkender eller afviser ansøgningen.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og indsende ansøgning og de til ansøgningen hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

Såfremt ansøger beror sig på andre enheders formåen skal ansøger udfylde og indsende ansøgning og til de ansøgningen hørende dokumenter.

Følgende dage og tidspunkter afholdes online gennemgang af registreringsprocessen:

- Mandag 11. januar 2021 kl. 09.00 til 09.30

- Onsdag 13. januar 2021 kl. 09.00 til 09.30

- Onsdag 13. januar 2021 kl. 11.00 til 11.30

- Fredag 15. januar 2021 kl. 09.00 til 9.30.

Tilmelding skal ske til SJ@whale24.com med angivelse af dato og tidspunkt der ønskes at deltage. Deltagerne modtager efterfølgende en invitation via mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for indgivelse af klager

Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2.

Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/12/2020