TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 650195-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Frederikshavn: Spildevandsrensningsudstyr

2022/S 226-650195

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Spildevand A/S
CVR-nummer: 33044488
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
E-mail: REHA@forsyningen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.forsyningen.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qmliezykku
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qmliezykku
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Maskinleverance til forrenseanlæg på Sæby Renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42996000 Spildevandsrensningsudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører leverance af et komplet mekanisk/kemisk flotationsanlæg til forrensning af spildevand på Sæby Renseanlæg fra virksomheden Danish Crown.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Sæby Renseanlæg, Solsbækvej 266, 9300 Sæby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud fra Frederikshavn Spildevand A/S (herefter "ordregiver" eller "bygherren") sker som led i, at spildevandet fra Danish Crown i fremtiden skal forrenses separat på Sæby Renseanlæg. Bygherre ønsker, at industrispildevandet renses under særbidragsgrænsen inden det efterfølgende renses på det eksisterende Sæby Renseanlæg. Leverancen skal omfatte et ”totalt” maskinanlæg, et mekanisk/kemisk flotationsanlæg inkl. tilhørende komponenter (pumper, rørføringer, ventiler, tavler, styring, tanke for kemi og polymer, instrumentering), leveret installeret, indkørt og idriftsat.

Bygherren ønsker at sikre en stabil og robust proces, hvor der er indtænkt sikkerheder. Sikkerhed i forhold til kapaciteter/oppetid og hvordan forrensningen kan bibeholdes under evt. nedbrud af maskintekniske installationer er også en vigtig parameter for bygherren. Endelig er et godt arbejdsmiljø for driftspersonalet vigtigt.

Forrensningen foretages under hensyntagen til hvilken teknologi Tilbudsgiveren ønsker at tilbyde. Det vurderes, at slammet skal afsættes til bioforgasning hos kommercielle udbydere eller til produktion af biodiesel, og evt. eksisterende rådnetanke på Frederikshavn Renseanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/02/2023
Slut: 16/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere principielt egnede ansøgere anmoder om deltagelse, udvælges 5 firmaer der har præsenteret referencer, der er mest sammenlignelige med den udbudte opgave. Sammenlignelighed vil blive vurderet i forhold til typen af spildevand (fødevareindustri), rensekrav og miljøkrav, herunder krav vedrørende lugtemission.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kræves dokumentation for egenkapital og soliditetsgrad ved afslutning af seneste årsregnskabsperiode eller på et senere tidspunkt forud for den fastsatte frist for anmodning om deltagelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en egenkapital på minimum 2 mio. DKK og en soliditetsgrad på minimum 15% ved afslutning af seneste årsregnskabsperiode eller på et senere tidspunkt forud for den fastsatte frist for anmodning om deltagelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra levering af tilsvarende eller sammenlignelige anlæg indenfor industrispildevand, hvor aflevering er sket inden for de seneste 5 år. Med tilsvarende eller sammenlignelig opgave forstås design, levering og idriftsættelse af anlæg til (for)rensning af industrielt spildevand med høj organiske belastning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra levering af mindst ét tilsvarende eller sammenlignelige anlæg indenfor industrispildevand. Af hensyn til at opnå tilstrækkelig konkurrence tages referencer i betragtning, hvor aflevering er sket inden for de seneste 5 år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Der indgår særlige kontraktvilkår vedr. grundlæggende rettigheder og social dumping, jf. Oplæg til totalentreprisekontrakt, baseret på ABT18.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2022
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/01/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/03/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Anmodning om deltagelse i udbud sker ved at downloade og udfylde ESPD-formularen, der er gjort tilgængelig sammen med udbudsmaterialet, og derefter uploade den udfyldte formular i iBinder.

Referencebeskrivelser kan desuden uploades som selvstændige filer, ligesom eventuelle udfyldte støtte- eller konsortieerklæringer. Vær opmærksom på, at dersom ansøger er et konsortium eller lignende samarbejde, eller dersom ansøger støtter sig på andres enheders formåen, skal et ESPD for hver samarbejdspartner ligeledes udfyldes og uploades.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022