Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 651037-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Taastrup: Elektroniske målere

2022/S 226-651037

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Domea.dk s.m.b.a
CVR-nummer: DK-56710116
Postadresse: Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Niclas Shaheen Schmidt
E-mail: nss@domea.dk
Telefon: +45 20221213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forbrugsmålere og -regnskaber

Sagsnr.: 22-201
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38552000 Elektroniske målere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter løbende levering af forbrugsmålere og udarbejdelse af forbrugsregnskaber til Ordregiver,

herunder de boligorganisationer som Ordregiver er administrator.

Det er Ordregivers forventning, at det samlede årlige indkøb på rammeaftalen vil være på cirka 10 mio. kr. ekskl.

moms. Det skal bemærkes, at det årlige indkøb kan variere, og den estimerede indkøbsvolumen bør betragtes

som et årligt gennemsnit

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 378 078.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
38421100 Vandmålere
38551000 Energimålere
38554000 Elektricitetsmålere
38931000 Temperatur/fugtmålere
44115220 Dele til varmeinstallationer
44621112 Dele til radiatorer til centralvarmeanlæg
50411000 Reparation og vedligeholdelse af måleapparater
50411100 Reparation og vedligeholdelse af vandmålere
50411300 Reparation og vedligeholdelse af elmålere
50720000 Reparation og vedligeholdelse af centralvarmeanlæg
51210000 Installation af måleudstyr
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
72316000 Dataanalyse
72317000 Datalagring
72319000 Levering af data
72322000 Dataadministration
65500000 Aflæsning af målere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter løbende levering af forbrugsmålere og udarbejdelse af forbrugsregnskaber til Ordregiver,

herunder de boligorganisationer som Ordregiver er administrator.

Det er Ordregivers forventning, at det samlede årlige indkøb på rammeaftalen vil være på cirka 10 mio. kr. ekskl.

moms. Det skal bemærkes, at det årlige indkøb kan variere, og den estimerede indkøbsvolumen bør betragtes

som et årligt gennemsnit

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 35%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 55%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 165-468247
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 22-201
Betegnelse:

Forbrugsmålere og -regnskaber

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ista Danmark
CVR-nummer: 24232816
Postadresse: Borupvang 5B
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 378 078.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 378 078.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagevejledningen skal iagttages ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud.

Hvem kan klage?

Det er ikke alle, som kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Kun virksomheder, som har en retlig interesse i at indgive klage, kan klage. Det vil typisk dreje sig om:

•Virksomheder, som har overvejet at give tilbud på opgaven, men som har undladt det f.eks. på grund af indholdet af udbudsbetingelserne

•Virksomheder, som har anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke blev det, eller

•Virksomheder, som har givet tilbud på opgaven, men som ikke har fået den.

DA Standardformular 02 - Udbudsbekendtgørelse 15 / 22

Hertil kommer, at økonomi- og erhvervsministeren har tillagt visse organisationer og myndigheder klageadgang: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Klagefrister:

•Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation

•Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192),forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

•Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:”§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og RådetsDirektiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efterafsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171,stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af s

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022