TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 651044-2022

23/11/2022    S226

Danmark-Roskilde: Hjemmehjælp

2022/S 226-651044

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathias Brogreen
E-mail: mathiasbro@roskilde.dk
Telefon: +45 46313059
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346168&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346168&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune

Sagsnr.: 366252
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Roskilde Kommune udbyder rammekontrakt om indkøbsordning til hjemmeboende borgere, som er visiteret til ordningen efter servicelovens § 83. Formålet med udbuddet er derfor at tage imod ordrer om indkøb af dagligvarer, levering af disse til borgerne samt, hvor borgeren er visiteret til det, at sætte varer på plads. Det er byrådet i Roskilde Kommune som mindst en gang årligt beslutter det kommunale serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp i serviceloven . Den kommunale myndighed (herefter Myndighedsservice) træffer på den baggrund konkrete og individuelle afgørelser om hjælp efter servicelovens § 83. Roskilde Kommune vil efter udbuddet indgå kontrakt med to leverandører. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LOV nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Roskilde Kommune udbyder rammekontrakt om indkøbsordning til hjemmeboende borgere, som er visiteret til ordningen efter servicelovens § 83. Formålet med udbuddet er derfor at tage imod ordrer om indkøb af dagligvarer, levering af disse til borgerne samt, hvor borgeren er visiteret til det, at sætte varer på plads.

Opgaverne omfatter:

- Modtagelse af bestilling

- Plukning og pakning af varer

- Levering af varer til borgerens hjem

- På-plads-sætning af køle- og frostvarer

- På-plads-sætning af øvrige varer for borgere, som er visiteret til dette

- Returemballage

- Afregning.

Omsætningen for Leverandøren vil være bestemt af, hvor mange borgere, der visiteres til indkøbsordningen, samt hvor mange borgere, der vælger at blive tilmeldt den enkelte leverandør, jf. fritvalgsordningen.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § 142:

1. Tilbudsgiver skal minimum have en samlet årsomsætning inden for tilsvarende indkøbsordninger på minimum 2,3 mio. kr. inden for det seneste regnskabsår.

2. Tilbudsgiver skal minimum have en soliditetsgrad på minimum 15 % inden for hvert af de seneste 3 afsluttet regnskabsår.

3. Mindste krav til seneste offentliggjorte årsregnskab: Skal udvise en årsomsætning på 4,6 mio kr. der svarer til det dobbelte af Roskilde Kommunes årsomsætning.

Faglig formåen

Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. faglig formåen:

1. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer vedr. levering af indkøbsordning til visiterede hjemmeboende borgere, der enten er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Begrænsningen i rammeaftalers løbetid på fire år i udbudslovens § 95, stk. 2, gælder som udgangspunkt ikke for rammeaftaler, der er omfattet af reglerne om light-regimet i udbudslovens afsnit III. Det er vurderet relevant at forlænge løbetiden, da Roskilde kommune ønsker at tilgodese de ældre borgere, og give dem en større tryghed og kontinuerlighed i leveringen af ydelsen.

IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 21/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022