TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 657067-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Nærum: Rengøring af skoler

2022/S 228-657067

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nærum Gymnasium
CVR-nummer: 29 55 38 23
Postadresse: Nærum Hovedgade 30
By: Nærum
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4140
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Buch Petersen på vegne af ordregiver
E-mail: info@serviceconsult.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/187336110.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tildelingsbekendtgørelse på Udbud af RengøringsService på Nærum Gymnasium

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90919300 Rengøring af skoler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Herved fremsendes udbudsmateriale omhandlende udbud af rengøringsservice i Nærum Gymnasium.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 012 445.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90919000 Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærum Gymnasium er en selvejende institution, og udbyder og indgår derfor Aftalen på egne vegne.

Nærum Gymnasium er ibrugtaget i august 2003. Siden 1. januar 2007, har Nærum Gymnasium været en selvejende institution med eget økonomisk og administrativt ansvar, samt egen selvstændig bestyrelse.

Nærum Gymnasium beskæftiger mere end 125 medarbejdere, herunder ca. 105 undervisere og 20 medarbejdere i administration og intern service. Nærum Gymnasium har et samlet elevtal på ca. 1.150 fordelt på ca. 42 klasser.

Langt de fleste overflader på Nærum Gymnasium, er valgt med henblik på blandt andet rengøringsvenlighed og der er generelt en god tilgængelighed overalt.

For at skabe et så godt lys som muligt er der meget internt glas, hvilket skal iagttages i relation til kravspecifikationen (se bemærkning herom i kravspecifikationen bilag 4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se Beskrivelse af optioner i materialet

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 192-544155
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af RengøringsService på Nærum Gymnasium

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KN Rengøring
Postadresse: Klokkestøbervej 25
By: Pandrup
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9490
Land: Danmark
E-mail: hn@knren.dk
Telefon: +45 98245401
Fax: +45 98770419
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 012 445.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

National udelukkelsesgrund gælder for denne opgave: § 134 a. En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022