TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 658228-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Aalborg: Genforsikringsvirksomhed

2022/S 228-658228

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mark Kray Brandt
E-mail: mark.brandt@rn.dk
Telefon: +45 20362413
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genforsikring af en del af Region Nordjyllands tjenestemænd

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66700000 Genforsikringsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Genforsikring af pensionsudbetalinger til en del af regionens tjenestemænd. Alle pensionstyper, som regionen er forpligtet til at yde til tjenestemænd og tidligere tjenestemænd i henhold til pensionsregulativ for tjenestemænd ansat i regionerne, forventes dækket.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland har til hensigt at genforsikre en del af regionens tjenestemænd, forventligt inden udgangen af 2022. Dækningsgrad og indskud fastlægges umiddelbart inden tegning. Alle pensionstyper, som regionen er forpligtet til at yde til tjenestemænd og tidligere tjenestemænd i henhold til pensionsregulativ for tjenestemænd ansat i regionerne, forventes dækket. Størrelsen af indskuddet beregnes på et specificeret antal tjenestemandspensionister samt de oplyste pensionsudbetalinger, på det af Sampension anmeldte beregningsgrundlag til Finanstilsynet. Omkostninger udgør brutto 7 % af indskuddet. Nettoomkostningerne udgør 2 %. Forskellen (5 % af indskuddet) tilbageføres til regionens bonuskonto.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Genforsikring forventes indgået for 75 mio. DKK. Det kan dog vise sig, at genforsikringen må afgrænses og nedjusteres til et beløb i intervallet mellem 75 mio. DKK og 25 mio. DKK. Endelig kan det vise sig, at genforsikringen helt må opgives, og kontrakten vil i så fald ikke blive indgået alligevel.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

På baggrund af markedsafdækning må Region Nordjylland konstatere, at der ikke findes andre pensions- eller forsikringsvirksomheder, der tilbyder tilsvarende genforsikring af danske tjenestemandspensioner. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport fra 2019 "Konkurrence på markedet for pension", side 51, note 48.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Sampension Livsforsikring A/S
CVR-nummer: 55834911
Postadresse: Tuborg Havnevej 14
By: Hellerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud.

Ordregiver anvender proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, hvorfor underskrivelse af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode, regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Klage over at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022