Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 700721-2022

Submission deadline has been amended by:  44664-2023
16/12/2022    S243

Danmark-København: Lagerstyring

2022/S 243-700721

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AMGROS I/S
CVR-nummer: 1447 9880
Postadresse: Dampfærgevej 27-29
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Haugaard
E-mail: pah@amgros.dk
Telefon: +45 53746626
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348170&B=AMGROS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348170&B=AMGROS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af lagerhåndtering og distribution af lægemidler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79991000 Lagerstyring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros forsyner interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland. Dette udbud vedrører Amgros lagerhåndtering og distribution af lægemidler til sygehusapotekerne i de fem danske regioner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 66 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60161000 Pakketransport
63121000 Lagring og genfinding
63122000 Opmagasinering
79991000 Lagerstyring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Leveringsted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler Lagerhåndtering og distribution af lægemidler til Regionernes sygehus apoteker.

Krav og estimeret mængder af lagerhåndteringen fremgår af kontraktbilag 2 og 3, henholdsvis kravspecifikationer og tilbudsliste.

Den anslåede værdi er angivet under pkt. II.1.5 og II.2.6 og er udregnet på baggrund af det historiske forbrug. Den maksimale værdi af rammeaftalen er DKK 83.500.000, som er udregnet på baggrund af måneder historisk med størst forbrug tillagt en anslået indeksregulering

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 66 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed forlængelse i 2 x 12 måneder

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference er sammenlignelig, når den vedrører lagerhåndtering og distribution af lægemidler, jf. udbudsbetingelserne pkt. 7.3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 184-519585
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidig modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. II.2.3 bemærkes, at en oversigt over leveringsteder er tilgængelig på Amgros' Leverandør- og udbudsportal, https://levportal.amgros.dk. Oversigten opdateres løbende, såfremt der måtte ske ændringer.

I relation til pkt. II.2.7 har Amgros valgt at udbyde rammeaftalen i en periode på fire år med mulighed forlængelse i yderligere op til to år. Dette skyldes at Amgros vurderer, at netop dette udbud er et ekstraordinært tilfælde, hvorved rammeaftalen må løbe i længere tid jf. undtagelse i §95, stk. 2.

I relation til pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5 er summen af den anslåede værdi for udbuddet jf. pkt. II.2.6 i rammeaftalens varighed inkl. mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7. Den maksimale værdi fremgår af pkt. II.2.4.

I relation til pkt. VI.2 bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage. Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens §7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnets for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens §6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §6, stk 4.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2022