Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 725546-2022

27/12/2022    S249

Danmark-Allerød: Indsamling af affald

2022/S 249-725546

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Sortemosevej 19
By: Allerød
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Nils Olsen på vegne af ordregiverne
E-mail: niol@niras.dk
Telefon: +45 23251433
Fax: +45 48104300
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/192420995.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.niras.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Affald A/S
CVR-nummer: 32939449
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8450
Land: Danmark
E-mail: x@x.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb A/S
CVR-nummer: 40844244
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Braband
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
E-mail: x@x.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kredslob.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: RenoDjurs I/S
CVR-nummer: 20217472
Postadresse: Nymandsvej 11
By: Balle
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8444
Land: Danmark
E-mail: x@x.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://renodjurs.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: RenoSyd I/S
CVR-nummer: 13523584
Postadresse: Norgesvej 13
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: x@x.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.renosyd.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/192420995.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/192420995.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indsamling, sortering og afsætning af farligt affald fra fællesbebyggelser for Favrskov Affald, Kredsløb, RenoDjurs og RenoSyd

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet er et fælles udbud for 4 kommunale og fælleskommunale selskaber:

Favrskov Affald A/S

Kredsløb A/S (tidligere Affaldvarme Aarhus)

RenoDjurs I/S

RenoSyd I/S

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De 4 selskaber er beliggende i Region Midt og står for affaldshåndteringen i kommunerne Favrskov, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder, og Skanderborg Kommuner med et samlet befolkningstal september 2022 på ca. 579.000 på ca. 152.000 haveboliger (parcelhuse,

rækkehuse m.m.) samt ca. 128.000 etageboliger (inkl. kollegieboliger).

Udbuddet omfatter indsamling, sortering og afsætning af farligt affald fra fællesbebyggelser (etagebebyggelser, rækkehuse m.m. med fælles renovationsløsninger) opsamlet i kasser i bebyggelserne.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, og der indgås kontrakt med 1 Tilbudsgiver. Den vindende Tilbudsgiver indgår kontrakt med hver af de 4 selskaber på basis af kontraktudkastet i udbudsmaterialet.

Kontraktstart for Tilbudsgiver er forskellig for samarbejdets deltagere. Ordregiver forventer, at indsamling af kasser fra fællesbebyggelser påbegyndes på følgende tidspunkter:

Favrskov Affald A/S: 1. september 2023

RenoDjurs I/S: 1. oktober 2023

Kredsløb A/S: 1. oktober 2023

RenoSyd I/S: 1. september 2024

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan samlet for samarbejdets parter forlænge kontrakten 2 gange i op til 1 år ad gangen.

Hvis Ordregiver ønsker at benytte muligheden for kontraktforlængelse, skal Ordregiver senest 3 måneder før kontraktophør give skriftlig meddelelse herom til den valgte Tilbudsgiver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse, om Tilbudsgiver er registreret i CVR-registret, RUT-registret eller tilsvarende udenlandsk register. Det bemærkes, at det er et krav, at den vindende tilbudsgiver er registreret i CVR-registeret, hvis virksomheden er dansk, eller i RUT-registret, hvis Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver kan tegne en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade

Tilbudsgiver kan stille sikkerhed for kontraktens gennemførelse på 10 % af den årlige samlede kontraktsum.

Tilbudsgiver har en omsætning på minimum 20 mio. kr. i sidst afsluttede og godkendte årsregnskab

- har en positiv egenkapital på mindst 2 mio. kr. ved udgangen af det senest afsluttede og godkendte årsregnskab

- Har haft en soliditetsgrad på ikke under 15 % i de senest 3 afsluttede og godkendte regnskabsår

- har haft et positivt resultat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede og godkendte regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Hvis Tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital på mindst 2 mio. kr., en omsætning på minimum 20 mio. kr. samt et positivt resultat i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver har erfaringer med tilsvarende opgaver med indsamling, sortering og afsætning af farligt affald opsamlet i kasser fra husstande ved angivelse af mindst 1 reference fra de seneste 3 år regnet fra udbuddets offentliggørelse.

- Tilbudsgiver kan dokumentere referencerne ved beskrivelse af hvilke opgaver, der har været udført, herunder angive kontraktperiode, håndterede antal kasser samt hvilke kommuner/selskaber, der har været kunde.

Tilbudsgiver har et dokumenteret miljø-og arbejdsmiljøledelsessystem samt anvender et dokumenteret system til styring af kvaliteten af de leverede ydelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/02/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver er jf. artikel 5 k, litra a-c i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, forpligtet til at udelukke følgende tilbudsgivere:

a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b).

Ligeledes kan Tilbudsgiver ikke anvende underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2022