TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 728874-2022

27/12/2022    S249

Danmark-København: Revisionsvirksomhed

2022/S 249-728874

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Finansiel Stabilitet
CVR-nummer: 35665897
Postadresse: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1250
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Bjerre Andersen
E-mail: uba@fs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fs.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349159&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349159&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af revisionsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79212000 Revisionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Finansiel Stabilitet udbyder en kontrakt om udførelse af lovpligtig revision af Finansiel Stabilitet og Finansiel Stabilitets datterselskaber i de kommende fire år (dvs. for regnskabsårene 2023, 2024, 2025 og 2026).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79212000 Revisionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakt om udførelse af lovpligtig revision af Finansiel Stabilitet og Finansiel Stabilitets datterselskaber i de kommende fire år (dvs. for regnskabsårene 2023, 2024, 2025 og 2026). Revision udføres af Rigsrevisor med en statsautoriseret revisor som medrevisor (vindende tilbudsgiver) i henhold til lov om revision af statens regnskaber mm. Revisionsydelsen omfatter således revision og afgivelse af revisionspåtegning på det årlige koncernregnskab, årsregnskabet for Finansiel Stabilitet og årsregnskaberne for Finansiel Stabilitets datterselskaber, herunder en udtalelse om ledelsesberetningen, samt udarbejdelse af revisionsprotokollat til bestyrelsen og management letter til direktionen i det tilfælde, hvor det er relevant.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og re-visionsvirksomheder jf. lovbekendtgørelse om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022). Derudover skal den af tlbudsgiver tilbudte revisor være statsautoriseret samt certificeret af Finanstilsyneti medfør af § 199, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf. Se punkt III.2.1).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal være registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og re-visionsvirksomheder jf. lovbekendtgørelse om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022). Derudover skal den af tlbudsgiver tilbudte revisor være statsautoriseret samt certificeret af Finanstilsyneti medfør af § 199, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Revisor vælges for ét år af gangen på det årlige virksomhedsmøde. Aftalens ikrafttræden er betinget af, at tilbudsgiver vælges som Finansiel Stabilitets revisor ved det ordinære virksomhedsmøde i Finansiel Stabilitet i 2023 (forventeligt i april 2023).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/01/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/01/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

A. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det af Finansiel Stabilitet oprettede ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren opfylder kravene til egnethed (registrering i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, samt at den tilbudte revisor er statsautoriseret og certificeret af Finanstilsynet i medfør af § 199, stk. 13 i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf), og at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 samt § 137, stk. 1, nr. 2. Bemærk, at tilbudsgiveren i ESPD'ets afsnit III.D skal erklære, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a.

B. Tilbudsgiver kan basere sin egnethed på andre enheders formåen for at opfylde egnethedskravene. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andres formåen, skal de pågældende enheder udfylde et særskilt ESPD, som skal vedlægges tilbudsgivers tilbud.

C. Kun den tilbudsgiver, Finansiel Stabilitet har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD'et. Som dokumentation for tilbudsgivers egnethed skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for at være optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder jf. lovbekendtgørelse om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, og at den af tilbudsgiver tilbudte revisor er statsautoriseret samt er certificeret af Finanstilsynet i medfør af § 199 i lov om finansiel virksomhed eller opfylder betingelserne for at blive certificeret. Dette kan f.eks. være udskrift fra CVR registret.

Som dokumentation for, at hverken tilbudsgiver eller medlemmer af dennes ledelse er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 skal tilbudsgiveren fremlægge følgende dokumentation:

- Danske tilbudsgivere: En serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.

- Tilbudsgivere etableret i EU eller EEA: Relevant dokumentation angivet i e-Certis.

- Tilbudsgivere fra øvrige lande: Relevante certifikater eller dokumenter udstedt af nationale myndigheder.

Hvis det pågældende land ikke udsteder certifikater, attester eller dokumenter eller disse ikke dækker alle de relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3, i udelukkelsesperioden på fem (5) år kan i stedet anvendes erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land kan i stedet anvendes en tro- og love-erklæring afgivet for en kompetent myndighed, kompetent faglig organisation eller notar.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal disse enheder ligeledes fremsende ovennævnte dokumentation for ikke at være omfattet af nogen udelukkelsesgrund.

De skal endvidere fremsende dokumentation for, at de stiller de nødvendige ressourcer til rådighed overfor tilbudsgiveren. Tilbudsgiver anmodes i den forbindelse om at anvende støtteerklæringen vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver skal endvidere som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er et russisk selskab eller et russiske kontrolleret selskab, eller anvender støtteenheder eller underleverandører, der er russiske eller russisk kontrollerede, jf. Artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, fremlægge en udfyldt og underskrevet version af den vedlagte tro- og loveerklæring.

Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere oplysninger om dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2022