Tjenesteydelser - 74058-2014

Vis forkortet udgave

04/03/2014    S44

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2014/S 044-074058

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Ny Psykiatri Bispebjerg
Postadresse: Kristineberg 3
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Att: Senior projektleder Gert Bonde Harup
Mailadresse: gert.bonde.harup@regionh.dk
Telefon: +45 38640000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.bispebjergprojektet.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: MOE a/s Rådgivende Ingeniører
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Buddingevej 272
By: Søborg
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: MOE a/s
Att: Jan Sørensen
Mailadresse: jso@moe.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: MOE a/s Rådgivende Ingeniører
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Buddingevej 272
By: Søborg
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: MOE a/s
Att: Jan Sørensen
Mailadresse: jso@moe.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: MOE a/s Rådgivende Ingeniører
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Buddingevej 272
By: Søborg
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: MOE a/S
Att: Jan Sørensen
Mailadresse: jso@moe.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regionalt eller lokalt kontor
1.3)Hovedaktivitet
Sundhed
1.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Projektkonkurrence vedrørende Ny Psykiatri Bispebjerg.
II.1.2)Kort beskrivelse:
Ny Psykiatri Bispebjerg er et resultat af Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan 2020. I et nyt stort hospitalskompleks på Bispebjerg Bakke samles Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital i et moderne hospitalsbyggeri, ligesom Region Hovedstadens Psykiatri skaber nye og moderne rammer til psykiatrisk behandling. Det nye hospitalskompleks skal danne rammerne for en betydelig del af fremtidens hospitalsvæsen i Region Hovedstaden.
Psykiatrien på Bispebjerg skal varetage behandling af patienter fra størstedelen af Københavns Kommune samt rumme en række specialfunktioner. For at skabe moderne og fremtidssikrede fysiske rammer er der behov for betydelige udvidelser og ombygninger på matriklen.
Der er i sommeren 2012 gennemført en international helhedsplankonkurrence for Ny Psykiatri Bispebjerg. Den vindende helhedsplan opdeler den store hospitalsmatrikel i 4 kvarterer, herunder et samlet psykiatrikvarter i matriklens nordøstlige hjørne. Helhedsplanen udgør ligeledes grundlaget for lokalplanen.
Nærværende projekt vil blive opdelt i 2 etaper. Aftalen vedrørende totalrådgivning vil omfatte projekt frem til dispositionsforslag på begge etaper og frem til aflevering på første etape og option på totalrådgivning af anden etape. Første etape omfatter nyopførelse af cirka 11 000 bruttokvadratmeter samt parkeringskælder på op til 250 biler. Den efterfølgende etape 2 vil herefter omfatte totalrådgivning frem til aflevering på cirka 15 900 bruttokvadratmeter. Det samlede projekt »Ny Psykiatri Bispebjerg« skal kunne realiseres indenfor en samlet budgetramme på 1,03 mia. DKK eksklusive moms, hvoraf omkostninger til nybyggeriet udgør cirka 50 %.
Nybyggeriet skal opføres i den nordøstlige del af Bispebjergmatriklen.
Gennemførelsen af nærværende projektkonkurrence foregår i 2 overordnede faser. Første fase omfatter indledningsvis prækvalifikation af 6 konkurrencedeltagere, og efterfølgende vil disse deltagere skulle udarbejde konkurrenceforslag på baggrund af det udarbejdede konkurrencegrundlag. Denne første fase forventes gennemført med prækvalifikation i perioden ultimo februar 2014 til medio juni 2014 og med aflevering af konkurrenceforslag ved årsskiftet 2014/2015.
Der vil blive udpeget op til 3 vindere efter konkurrencens første fase til deltagelse i konkurrencens anden fase.
Anden fase af det samlede konkurrenceforløb gennemføres efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, og denne, sidste fase forventes gennemført i perioden medio 2015 til ultimo 2015.
Når der er udpeget en samlet vinder/tilbudsgiver, forventer Ny Psykiatri Bispebjerg, at der indgås aftale om totalrådgivning til projektet med denne vinder.
Under udbuddet med forhandling vil tildelingskriteriet være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den aftale, der forventes indgået med den samlede vinder — efter anden fase — om totalrådgivning vil overordnet set blive baseret på principperne i ABR89 og ydelserne vil overordnet set blive beskrevet i henhold til DANSKE ARK og FRI's ydelsesbeskrivelser for teknisk rådgivning.
Første etape forventes projektmæssigt at skulle udføres i perioden april 2016 til oktober 2017 og udførelse primo 2018 til ultimo 2019. Anden etape forventes projektmæssigt at skulle udføres i perioden medio 2019 til medio 2020 og udførelse primo 2021 til ultimo 2022.
II.1.3)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed, 71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed, 71300000 Ingeniørvirksomhed, 71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ny Psykiatri Bispebjerg ønsker at prækvalificere seks konkurrencedeltagere til deltagelse i konkurrencen. De ansøgere, som vurderes at være bedst egnet til at løse den udbudte opgave, vil herefter blive prækvalificeret.
Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af den tekniske kapacitet jf. nedenstående punkt C med hovedvægten lagt på de fremsendte referencers relevans og lighed med den udbudte opgave (pkt. 5).
Ansøgere der ønsker at komme i betragtning skal aflevere følgende materiale:
A: Personlige forhold
1. Firmanavn, kontaktperson, adresse, telefon-/mobilnr. og mailadresse på ansøger. Oplysning om firmanavne på eventuelt tilknyttede underrådgivere eller deltagere i eventuelt konsortium.
2. Oplysninger om ejer- og firmaorganisatoriske forhold.
3. Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
B: Økonomisk og finansiel kapacitet
4. Oplysning om ansøgers omsætning og resultat for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige.
C: Teknisk kapacitet
5. Referencer især med fokus på projekter med byggeri inden for psykiatrien eller andet byggeri af relevans for den udbudte rådgivningsopgave som eksempelvis byggeri med aktiveringstilbud og institutionsbyggeri med døgnbemanding.
6. Angivelse af antal ledere og antal ansatte arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører.
D: Generelt
7. Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.
8. En ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske/finansielle og/eller tekniske kapacitet, jf. princippet i udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, og artikel 48, stk. 3, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre virksomheder. Ansøger skal i prækvalifikationsanmodningen i givet fald vise, at ansøger kan disponere over de nødvendige ressourcer, eksempelvis ved hjælp af en støtteerklæring udarbejdet af en underrådgiver eller et søster- eller et moderselskab, der er i besiddelse af eksempelvis referencer, som ansøger påberåber sig i forbindelse sin prækvalifikationsanmodning.
Hvis en ansøger er et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal alle medlemmer af konsortiet eller sammenslutningen af virksomheder i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen afgive oplysninger jf. III.1), pkt. A (1, 2, 3), B (4) og C (6).
III.2)Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 6
IV.2)Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3)Kriterier for vurdering af projekter:
Bedømmelseskriterier i projektkonkurrencen er følgende:
— Arkitektur; den overordnede idé, hovedgreb, æstetik og robusthed.
— Funktionalitet; sikkerhed samt bygge- og installationsteknik.
— Bæredygtighed; arbejdsmiljø og energiforbrug.
— Økonomisk realiserbarhed; byggeriet kan opføres inden for den økonomiske ramme.
IV.4)Administrative oplysninger
IV.4.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2)Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3)Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 8.4.2014 - 12:00
IV.4.4)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.5)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1)Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles: Til de konkurrencedeltagere, der i henhold til konkurrencebetingelserne afleverer et konditionsmæssigt forslag i første fase, vil der blive udbetalt et vederlag svarende til 400 000,00 DKK eksklusiv moms. Vinderen/vinderne af konkurrencens første fase vil få udbetalt et vederlag for deltagelse i det efterfølgende udbud med forhandling svarende til 400 000,00 DKK eksklusiv moms, såfremt der i dette udbud afgives konditionsmæssigt tilbud i henhold til konkurrence-/udbudsbetingelserne for dette udbud.
IV.5.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Se pkt. IV.5.1).
IV.5.3)Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja
IV.5.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja
IV.5.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
Den samlede proces fra projektkonkurrence til færdigt byggeri gennemføres i henhold til bekendtgørelse nr. 118 af 7.2.2013 (IKT-bekendtgørelsen), samt reglerne i bekendtgørelse nr. 1117 af 23.9.2010 vedrørende kvalitetssikring.
Totalrådgivers ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige overholde følgende deklarationer og konventioner:
— FN's deklaration om menneskerettigheder.
— ILO's deklaration om arbejdsrettigheder.
— RIO-deklarationen om miljø og udvikling.
— FN's konvention om korruption.
Der gøres særskilt opmærksom på, at projektets endelige realisering er afhængigt af finansieringstilsagn fra Region Hovedstaden.
Sprog der må anvendes i projekter eller ansøgning om deltagelse:
— Ansøgning om deltagelse
Ansøgning indsendes på dansk, dog må referencer afleveres på engelsk.
— Projektkonkurrence
Skriftligt materiale skal afleveres på dansk. Dansk er det primære arbejdssprog, sekundært vil der kunne anvendes engelsk som talesprog.
— Projekterings- og udførelsesfaser
Dansk er det primære arbejdssprog og skrift-/tegningsmateriale skal udformes på dansk.
Prækvalifikationsansøgningen børe afleveres skriftlig i 1 originalt eksemplar og med 1 kopi, samt i en digital udgave på USB-stik i PDF-format. Ved uoverensstemmelser mellem papirversion og digital version, vil papirversionen have forrang.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der gælder en klagefrist på 45 dage, efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Dette forventes at ske efter anden fase. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.2.2014