Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 75792-2021

12/02/2021    S30

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

2021/S 030-075792

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Procurement of Service-excavation and Cleaning of Road Canopies for a Period of 2 Years

Referentni broj: 01256/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90000000 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Procurement of service-excavation and cleaning of road canopies for a period of 2 years.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 593 496.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

Procurement of service-excavation and cleaning of road canopies for a period of 2 years.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 593 496.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Document for registered activity:

— Certificate for registered activity (form DRD) as proof that it is registered as a natural or legal person for performing the activity related to the subject of the public procurement contract

or proof that it belongs to an appropriate professional association in accordance with the regulations of the country where which is registered. In the Republic of Northern Macedonia, the competent authority for issuing this document is the Central Register of the Republic of Northern Macedonia.

— Proof issued by a competent authority for fulfillment of the special conditions for performing the activity prescribed in accordance with the law that refer to the subject of public procurement.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Statement of the total income of the enterprise (data from the income statement issued by a competent authority, ie audited income statement) and, where required, a statement of income in the area covered by the public procurement contract, mostly for the last three financial years for which such information is available depending on the date on which the company was established or started operating and depending on the availability of such information:

Minimum annual income of at least MKD 70 000 000.00 for the last 3 years (for each year individually) — 2017, 2018 and 2019)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimum annual income of at least MKD 70 000 000.00 for the last 3 years (for each year individually) — 2017, 2018 and 2019).

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

List and brief description of selection criteria:

With the educational and professional qualifications of the service provider or the contractor or his managerial staff, provided that they are not evaluated as a criterion for selection of the most favorable offer: the key personnel for the performance of the services must meet the following minimum requirements (with designated facilities):

(i) head of works — Chief Engineer (1 B.Sc. civil engineer), with authorization a for construction engineer, should have at least 10 (ten) years of work experience in construction, and 5 (five)) years of experience in similar projects;

(ii) geometer (three graduate geodetic engineers) of which at least one with authorization A for construction and at least 5 years of experience working in construction and experience in

similar projects;

(iii) general workers — 50 people minimum level(s) of standards possibly required:

— with a statement of the instruments, plants or technical equipment available to the service provider or contractor for the performance of the contract:

— the bidder should own or have access to (through rent, lease, contract for procurement, etc.) key equipment, listed below, in full working order and must prove that based on the known engagements, it will be available during the implementation of the proposed contract.

— For the equipment that is not in his/her possession, the Bidder shall submit valid evidence in accordance with Article 96 of the Law on Public Procurement that such equipment and facilities are available to him for the duration of the contract.

— The bidder should have or have secured access to the key equipment (proof of ownership and filled in the bid form (9) equipment and facilities which is an integral part of the tender documentation):

(i) means of transport — trucks — dump truck (No 10));

(ii) mechanical broom (No 2);

(iii) crack expansion machine (No 1);

(iv) loader (No 3);

(v) bulldozers (No 2);

(vi) skip machine (No3).

IV.2.5) Standards

— quality system standards: quality system standard certificate ISO 9001: 2015 or equivalent;

— environmental management standards:

• certificate for environmental management standard ISO14001: 2015 or equivalent;

• certificate for standard of safety and health at work OHSAS 45001: 2018 or equivalent.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

Will be the second stage.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/03/2021
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Public company for maintenance and protection of magistral and regional roads-Skopje Dame Gruev 14.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/02/2021