Varer - 76567-2021

15/02/2021    S31

Danmark-Aalborg: Industrielt køkkenudstyr

2021/S 031-076567

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Telefon: +45 20221092
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zpcxgiidha
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af opvaskeudstyr

Sagsnr.: E195-4
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 1:

- Delaftale 1: Opvask udstyr E195-4A

- Delaftale 2: Opvask afsnit E195-4B.

Udbuddet vedrører for hver delaftale leverancer/indkøb af opvaskeudstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder leveranceplanen, kravspecifikationen og tilbudslisten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E195-4A Opvask udstyr

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39312200 Kantineudstyr
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverancer / indkøb af opvaskeudstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder:

— levering, opstilling, installation og tilslutning af udstyret, jf. også udkast til kontrakt.

— basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret. Instruktion afholdes på ordregivers lokaliteter efter aftale og inden for ordregivers åbningstid, jf. kontraktudkastet.

— applikationstræning af ordregivers brugere. Antal deltagere for hvert enkelt system fremgår af kravspecifikationerne for de enkelte delaftaler.

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse. Optionerne kan anvendes når ordregiver ønsker det i løbet af kontraktperioden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse. Optionerne kan anvendes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktens løbetid.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kunden forpligter sig til at købe kontraktkonfigurationen, jf. kontraktens pkt. 5.1. Kunden har dog ret til at reducere købet med op til 20 % af værdien af kontraktkonfigurationen i delaftalen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E195-4B Opvask afsnit

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39312200 Kantineudstyr
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leverancer / indkøb af opvaskeudstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder:

— levering, opstilling, installation og tilslutning af udstyret, jf. også udkast til kontrakt.

— basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret. Instruktion afholdes på ordregivers lokaliteter efter aftale og inden for ordregivers åbningstid, jf. kontraktudkastet.

— applikationstræning af ordregivers brugere. Antal deltagere for hvert enkelt system fremgår af kravspecifikationerne for de enkelte delaftaler.

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse. Optionerne kan anvendes når ordregiver ønsker det i løbet af kontraktperioden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på køb af service, reservedele og uddannelse. Optionerne kan anvendes, når ordregiver ønsker det, i løbet af kontraktens løbetid.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kunden forpligter sig til at købe kontraktkonfigurationen, jf. kontraktens pkt. 5.1. Kunden har dog ret til at reducere købet med op til 20 % af værdien af kontraktkonfigurationen i delaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår kunne påvise en positiv egenkapital.

2) Tilbudsgiver skal på datoen for afgivelsen af tilbuddet have en gældende erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgivers udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af den pågældende delaftale. Forsikringen skal også omfatte eventuelle underleverandører, hvis de ikke selv har tegnet tilsvarende erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring. Forsikringen skal have en dækningssum pr. år på minimum 10 mio. DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK pr. skade.

3) Delaftale 1 – Opvask udstyr: Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår kunne påvise en omsætning på mindst 4 mio. DKK ekskl. moms.

4) Delaftale 2 – Opvask afsnit: Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår kunne påvise en omsætning på mindst 4 mio. DKK ekskl. moms.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal på datoen for afgivelsen af tilbuddet at råde over 6 serviceteknikere. Med ”råde over” menes såvel tilbudsgivers egne medarbejdere som personale som tilbudsgiver har rådighed over på anden måde, f.eks. fordi den pågældende er tilknyttet tilbudsgiver som underleverandør. Serviceteknikerne skal

kunne tilkaldes og være til stede inden for 5 timer.

2) Delaftale 1: Opvask udstyr: Tilbudsgiver skal have mindst 2 referencer der indeholder installationer med vognvasker samt mindst 2 reference der indeholder i installationer med fingerbåndsmaskine.

3) Delaftale 2: Opvask afsnit: Tilbudsgiver skal have mindst 2 referencer der indeholder installationer med hætteopvaskemaskiner monteret med varmepumpe.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle regnet fra tidspunktet for afslutning af den pågældende opgave.

I forbindelse med afgivelsen af referencer skal der som en del af tilbuddet leveres fotodokumentation for de installationer, som referencerne omfatter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten har en løbetid på 10 år, med en option på service i 8 år. Serviceoptionen kan anvendes og vælges til og fra i kontraktperioden af ordregiver, men den er forpligtende at tilbyde for tilbudsgiver.

Kunden forpligter sig til at købe kontraktkonfigurationen. Kunden har ret til at reducere indkøbet med op til 20 % af værdien af kontraktkonfigurationen for hver delaftale.

Kunden er berettiget til at købe, og leverandøren er forpligtet til, i kontraktens løbetid, at levere enkeltprodukter omfattet af tilbudslisten (bilag 2) til den pris, som er anført i tilbudslisten.

Udstyr omfattet af kontrakten skal i kontraktens løbetid være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om mærkning og godkendelse af teknisk udstyr og overholde alle relevante standarder, som vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) eller Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (CENELEC) eller Det Internationale Standardiserings Organ (ISO) eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/09/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/03/2021
Tidspunkt: 09:00
Sted:

Region Nordjylland

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til overværelse af åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder anvendelse. Herudover finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1) - 7), anvendelse.

Kontrakten indeholder en social klausul: Leverancerne skal ske under respekt af nationale g internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Kontrakten indeholder følgende arbejdsklausul: Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og som gælder på hele det danske område.

Hvis leverandøren er en udenlandsk virksomhed:

Leverandøren skal over for kunden dokumentere, at leverandøren enten har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen eller ikke er forpligtet til at lade sig registrere, jf. de til enhver tid gældende regler herom. Er leverandøren forpligtet til at lade sig registrere, skal registreringen være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 skal klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2021