Roba - 83936-2016

12/03/2016    S51

Italija-Ispra: Okvirni ugovor za nabavu instrumenata/sustava za praćenje izvedbe strojeva, motora i baterija te tehnička pomoć za ispitivanja na cesti i za ispitivanja laboratorija VELA

2016/S 051-083936

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Joint Research Centre (JRC), Institute for Energy and Transport
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Mjesto: Ispra VA
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
E-pošta: JRC-ISPRA-IET-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1339
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za nabavu instrumenata/sustava za praćenje izvedbe strojeva, motora i baterija te tehnička pomoć za ispitivanja na cesti i za ispitivanja laboratorija VELA

Referentni broj: JRC/IPR/2016/F.8/0017/OC.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31710000 Elektronička oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ove ponude uspostavljanje okvirnog ugovora za nabavu, ugradnju i tehničku pomoć posebnih senzora, instrumenata i softvera radi točnog i pouzdanog mjerenja parametara izvedbe tijekom ispitivanja u laboratoriju, kao i na cesti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 450 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38112100 Globalni sustavi navigacije i pozicioniranja (GPS ili istovrijedan)
31710000 Elektronička oprema
30230000 Računalna oprema
31100000 Električni motori, generatori i transformatori
38548000 Instrumenti za vozila
42961300 Sustav za određivanje položaja vozila
48100000 Programski paket za industriju
71356200 Usluge tehničke pomoći
35125100 Senzori
30237475 Električna osjetila
38122000 Barometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lokacija JRC-a u Ispri, Italija.

II.2.4)Opis nabave:

Radi izvršavanja točnog ispitivanja i pouzdanog mjerenja napredne energetske učinkovitosti vozila i razine emisije zagađivača u različitim uvjetima, potrebno je nekoliko hardverskih sustava i prilagođenih softvera. Ugovorom se namjeravaju nabaviti, ugraditi komponente sustava (hardverskog i softverskog), ispitivanja i druge povezane usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 450 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidi mrežnu adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidi mrežnu adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidi mrežnu adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidi mrežnu adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/04/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/04/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Soba 7, prvi kat, prijamna zgrada, JRC Ispra VA, ITALIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidi mrežnu adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidi mrežnu adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidi mrežnu adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/03/2016