Tjenesteydelser - 97330-2017

16/03/2017    S53    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Udlicitering af udarbejdelsen af de årlige dataoversigter over finansielle instrumenter, der støttes af EFRU og Samhørighedsfonden

2017/S 053-097330

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Financial Instruments and International Financial Institutions Relations Unit
BU-1 00/201
Att: Eric Von Breska
1049 Bruxelles
Belgien
Mailadresse: regio-contracts@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udlicitering af udarbejdelsen af de årlige dataoversigter over finansielle instrumenter, der støttes af EFRU og Samhørighedsfonden.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: uden for Kommissionens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Denne kontrakt vedrører udarbejdelse af datasammendrag for 2016, 2017 og 2018 om finansielle instrumenter, som støttes af EFRU og Samhørighedsfonden, herunder analyse af oplysninger om finansielle instrumenter i henhold til artikel 46 og oplysninger i den finansielle rapport (artikel 112) for så vidt angår kreditformidlende institutioner, der støttes af EFRU og Samhørighedsfonden.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79400000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Det maksimale omfang af denne kontrakt beløber sig til 300 000 EUR (engangsbeløb, herunder honorarer, rejseudgifter og andre omkostninger).
Anslået værdi eksklusive moms: 300 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 30 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Finder ikke anvendelse.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Se artikel I.5 i kontraktudkastet, der er offentliggjort på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Jf. kapitel 1 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Jf. kapitel 4 i udbudsmaterialet, der er offentliggjort på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2017CE16BAT025.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 11.4.2017 - 17:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
19.4.2017 - 17:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 27.4.2017 - 10:00

Sted:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels (Auderghem), BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver kan overvære udbudsbekendtgørelsens åbning af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: REGIO.CONTRACTS@ec.europa.eu

I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Dokumenter med relation til denne udbudsbekendtgørelse er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Se punkt 16 og 17 i opfordringen til afgivelse af bud, offentliggjort på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Inclusive Growth, Urban and Territorial Development Unit
1049 Brussels
Belgien
Mailadresse: regio-contracts@ec.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.3.2017