Usługi - 102221-2017

18/03/2017    S55    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Radzymin: Usługi w zakresie transportu drogowego

2017/S 055-102221

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Radzymin
pl. T. Kościuszki 2
Radzymin
05-250
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Parandyk
Tel.: +48 227866292
E-mail: zp@radzymin.pl
Faks: +48 227865195
Kod NUTS: PL129

Adresy internetowe:

Główny adres: http:///bip.radzymin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób w ramach lokalnego transportu zbiorowego Gminy Radzymin.

Numer referencyjny: ZP.271.1.41.2016
II.1.2)Główny kod CPV
60100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej w Gminie Radzymin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 400 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL129
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej organizowanej w Gminie Radzymin.

Linia R-1

Na trasie: Radzymin – Cegielnia – Ciemne – Stary Janków – Ciemne – Cegielnia – Radzymin w obrębie granic Gminy Radzymin od poniedziałku do soboty.

Linia R-2

Na trasie: Radzymin – Mokre – Łosie – Mokre – Radzymin w obrębie granic Gminy Radzymin w soboty i niedziele.

Linia R-5

Na trasie: Radzymin – Ruda – Borki (ul. Błękitna) - Stare Załubice – Arciechów – Nowe Załubice – Ruda – Radzymin w obrębie granic Gminy Radzymin od poniedziałku do soboty.

Linia R-6

Na trasie: Nowe Załubice – Stare Załubice – Borki – Białobrzegi – Łaki Radzymińskie – Radzymin w obrębie Gminy Radzymin i Gminy Nieporęt od poniedziałku do soboty, która jest synchronizowana z liniami 705 i 738 w sposób umożliwiający dogodne przesiadki.

Linia: N

Na trasie: Radzymin – Struga w obrębie granic Gminy Radzymin i Miasta Marki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Rok produkcji pojazdu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie – pojazd niskopodłogowy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wyposażenie – pojazd klimatyzowany / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Ubezpieczenie NW powyżej 10 000 PLN / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 221-402895
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób w ramach lokalnego transportu zbiorowego Gminy Radzymin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/02/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 30
Tarnobrzeg
39-400
Polska
Kod NUTS: PL326
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 400 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 965 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017