Dostawy - 113586-2017

28/03/2017    S61    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Katowice: Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

2017/S 061-113586

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Systemy komputerowe zakup i wdrożenie.

II.1.2)Główny kod CPV
72330000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i wdrożenie:

system obsługi zamówień publicznych

system dziekanatowy

II etap wdrożenia kart pracowniczych

system wideoedukacji oraz elektronicznej rezerwacji sal

system wirtualny pacjent.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 820 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System obsługi zamówień publicznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie: System obsługi zamówień publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System dziekanatowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie: System dziekanatowy.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

II etap wdrożenia kart pracowniczych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie: II etap wdrożenia kart pracowniczych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System wideoedukacji oraz elektronicznego systemu rezerwacji sal

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
72330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie: system wideoedukacji oraz elektroniczny system rezerwacji sal.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System wirtualny pacjent

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie: system wirtualny pacjent.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2017