Dostawy - 114692-2013

09/04/2013    S69    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Urządzenia sieciowe

2013/S 069-114692

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Polska
Tel.: +48 322593302
Faks: +48 322593303

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.katowice.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Katowice, Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4, pok.364
Osoba do kontaktów: Maria Król
40-006 Katowice
Polska
E-mail: in@katowice.eu
Faks: +48 322598930
Adres internetowy: http://bip.um.katowice.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Katowice, Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4, pok. 364
Osoba do kontaktów: Maria Król
40-098 Katowice
Polska
E-mail: in@katowice.eu
Faks: +48 322598930
Adres internetowy: http://bip.um.katowice.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4, pok. 364
40-098 Katowice
Polska
Tel.: +48 322593601
E-mail: in@katowice.eu
Faks: +48 322598930
Adres internetowy: http://bip.um.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i instalacja urządzeń sieci aktywnej i komputerowej dla budynku administracyjno-usługowego przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa i instalacja urządzeń sieci aktywnej i komputerowej dla budynku administracyjno-usługowego przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach.
Część I: Dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem
Część II: Dostawa komputerów, stacji graficznych oraz urządzeń drukujących
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
dostarczenia do Urzędu Miasta oraz zainstalowania i uruchomienie sprzętu komputerowego zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym w załączniku nr 7a i 7 b.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000, 48210000, 30213000, 42962300, 30232110, 30232100, 32333100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 663 553,56 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem
1)Krótki opis
Dostawa i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem.
Dostarczenia do Urzędu Miasta oraz zainstalowania i uruchomienie sprzętu komputerowego zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym w załączniku nr 7a
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000, 48210000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 148 783,56 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa komputerów, stacji graficznych oraz urządzeń drukujących
1)Krótki opis
Dostawa komputerów, stacji graficznych oraz urządzeń drukujących.
Dostarczenia do Urzędu Miasta oraz zainstalowania i uruchomienie sprzętu komputerowego zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym w załączniku nr 7 b.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30211300, 42962300, 30232110, 30232100, 30213000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 514 770,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości stanowiącej sumę wysokości określonych dla poszczególnych części postępowania, dla których składa ofertę, przy czym: dla części I wadium wynosi 30 000,00 PLN, dla części II wadium wynosi 15 000,00 PLN, dla obu części I i II wadium łączne 45 000 PLN Wadium może być wnoszone w formie jak określono w art.45 ust.6 ustawy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury do siedziby Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca ubiegajacy sie o zamówoienie winien wykazać, ze nie podlega wyluczeniu z postepowania .
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczeni a z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawcy winni przedłożyć::
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
h) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 15.4. a – g .
Uwaga 1 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczący niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodracze3go miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Uwaga 1 - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach a-d zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie (w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy) złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Uwaga 2 - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4.W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania dokumenty wymienione wyżej winni przedstawić
a) spółki cywilne - dla każdego ze wspólników spółki osobno,
b) Konsorcja - dla każdego z partnerów konsorcjum osobno;
5. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie
przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych wyżej oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
6. Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć niżej wymienione dokumenty, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
7.Dokumenty, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej określone w punkcie 15.6. wraz z ofertą winien przedłożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca na potwierdzenie zdolnosci ekonomicznej i finansowej jest zobowiazany załączyc nizej wymienione dokumenty:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
2).w przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawywinien do oferty załączyc
pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że oddane zostaną do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wg wzoru załączonego do siwz
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych w pkt 15 części IV oraz będzie zgodny z formułą spełnia/ nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie musza spełniać niżej wymienione warunki udziału w postepowaniu dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa kształtuje się w wysokości
500 000 PLN dla części I; 250 000 dla części II.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutacg innych niz PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (tabela A) na dzień wystawienia dokumentu
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. .
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie oceniana łącznie, co oznacza, że w szczególności:
a) w zakresie posiadanych środków – zsumowaniu będą podlegały środki finansowe, którymi dysponują wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których wysokość łącznie nie będzie niższa niż określona w p.pkcie 1 ub których zdolność kredytowa będzie nie mniejsza niż określona wppkcie 1
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia j jest zobowiazany załączyc wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2.Wykonawca na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zob owiązany załączyc wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. w przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy winien do oferty załączyc
pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że oddane zostaną do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wg wzoru załączonego do siwz
Ponadto jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga załączenia do oferty niżej wymienionych dokumentów :
a) w przypadku warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczącej sytuacji finansowej
b) dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia
- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzyu spełniaja warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia tj : w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują dostawy w zakresie:
Dla części I zamówienia – w zakresie dostawy, zainstalowania i uruchomienia przełączników na łączach światłowodowych przynajmniej klasy CISCO 3560 – przynajmniej dwie dostawy na kwotę minimum 450 000,00 PLN każda, w okresie ostatnich trzech lat,
Dla części II zamówienia dostaw sprzętu komputerowego tj. stacji roboczych lub graficznych lub laptopów na kwotę minimum 350 000,00 PLN brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat,
oraz przedłożą dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.:
Uwaga 1 - Dowodami, o których mowa wyżej, są:
a) poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie „a”
c) W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust.15 pkt 2a , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt a lub b.
Uwaga 2 – w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług
Uwaga 3 – jeżeli wymagane wartości inwestycji w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniago kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spełniaja warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości tj.
dla części I: dysponuje 1 osobą posiadającą inżynieryjny certyfikat Cisco Certified Internetwork Expert lub posiadającą doświadczenie zawodowe w instalowaniu i konfigurowaniu oferowanych urządzeń poparte aktywnym udziałem w okresie ostatnich 3 lat w min. 2 tego typu instalacjach
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena ofertowa. Waga 85

2. warunki serwisu gwarancyjnego. Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP.271.1.78.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.5.2013 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.5.2013 - 09:00

Miejscowość:

Urząd Miasta Katowice , Wydział Inwestycji Katowice ul. Warszawska 4 pokój 365

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawcy winni załązyć do oferty:
1) ofertę na druku stanowiącym załącznik do siwz
2) dowód wniesienia wadium
3). kosztorys ofertowy
4.). W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają określonym wymaganiom wykonawcy winni przedłożyć:
a) Opis oferowanych urządzeń wraz z wykazaniem parametrów potwierdzających spełnienie wymagań opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia tj.:
Dla części I pełną nazwę, typ i wydajność urządzeń
Dla części II: model procesora, model karty graficznej, model monitora, poziom emitowanego hałasu komputerów stacjonarnych, model plotera, modele oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji nastąpi wówczas , gdy Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy wstrzyma wykonanie części przedmiotu umowy;
2) Aktualizacja wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wówczas, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT; przy czym wartość netto przedmiotu umowy pozostanie bez zmian.
3) Zmiana terminu realizacji lub spełnienia świadczenia nastąpi, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy, przy czym wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia określone w niniejszej umowie pozostaje bez zmian.
4) Zmiana terminu realizacji nastąpi, jeżeli niedochowanie tego terminu jest następstwem wystąpienia czynników obiektywnych lub niezależnych od stron, w tym siły wyższej – o okres przez który niemożliwa była realizacja umowy wynikający z zaistnienia w/w przesłanek.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
w) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacego podstawe jego wniesienia
2) w terminie 10 dni od dnia publijkacji ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takze wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu należytej starannosci mozna było powziąć wiadomość o okolicznosciach stanoiwiacych jego wniesienie wobec innych czynnosci niz wymienione wcześniej
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.4.2013