Dostawy - 189931-2017

19/05/2017    S96    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Klocki hamulcowe

2017/S 096-189931

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
Warszawa
03-802
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sosnowska
Tel.: +48 224737353
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Faks: +48 224737518
Kod NUTS: PL12

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazowieckie.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wstawek hamulcowych.

Numer referencyjny: MWZ1-26-19-2017
II.1.2)Główny kod CPV
34322500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 61 000 szt. wstawek hamulcowych żeliwnych DO-380B z dylatacjami do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 604 700.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca dostarczy wstawki hamulcowe do Magazynów Zamawiającego:

1. W- wa ul. Chłopickiego 53

2. W-wa ul. Mszczonowska 5

3. Tłuszcz ul. Pilińskiego 1

4. Sochaczew ul. Osiedle Kolejowe 5.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z normą ZN-07/PKP CARGO 8, był najwyższej jakości, wykonany z żeliwa wysoko fosforowego odpornego na ścieranie w gatunku P10 wg normy ZN-07/PKP CARGO 4 lub karty UIC 832, na przedmiot zamówienia Wykonawca posiadał Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem na własny koszt w dni robocze w godz.800- 1400 pod adresy wskazane w załączniku nr 9 do SIWZ.

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą po wcześniejszym złożeniu zamówienia, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia. Dostawy realizowane będą do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ, średnio raz

w miesiącu, partiami po ok. 8 000 szt. Wykonawca z każdą dostawą będzie dostarczał świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 potwierdzone deklaracją zgodności wyrobu ze Świadectwem dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu kolejowego.

Przedstawiciel Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie numerowanego dokumentu dostawy (Wz lub Specyfikacji asortymentowej). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz koszty związane z odbiorem i dostawą w przypadku reklamacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-100119
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa wstawek hamulcowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/05/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o.
u. Zygmunta Augusta 11
Bydgoszcz
85-082
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 771 901.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 604 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie niniejszego rozdziału albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie (…) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (…) odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (…).

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2017