Dostawy - 190276-2017

19/05/2017    S96    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

2017/S 096-190276

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Punkt kontaktowy: Zakład Zagospopdarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaźmierczak, Aleksandra Wiertelak, Patrycja Kalewska, Mariusz Matczak
61-827 Poznań
Polska
Tel.: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faks: +48 618530842

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.odpady.poznan.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa Handlowego, w rozumieniu art 3 ust.1 pkt 3b Pzp
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Inny: gospodarka odpadami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do bioodpadów w ilości 12 000 sztuk.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL418

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
W zakresie zadania nr 1:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych z tworzywa sztucznego o pojemności 240 l, w ilości 4 000 sztuk do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, wraz z wytłaczanym na gorąco logotypem Zamawiającego i napisem *ZZO BIOODPADY.
2. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę muszą być wykonane wg normy EN 840-1 i/lub RAL GZ951/1 i posiadać atest PZH.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do stosowania postanowień Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia od podmiotu uprawnionego prawa do stosowania czcionki wskazanej w Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Logotyp w wersji elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, iż jest upoważniony do używania logotypu oraz przysługują mu majątkowe prawa autorskie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
7. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Na pojemniki Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości.
9. Dostawa całości zamówienia i odbiór nastąpią na terenie Składowiska w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
10. Dostawa winna nastąpić jednorazowo w całości lub w partiach nie mniejszych niż po 500 sztuk pojemników.
11. Rozładunek pojemników nastąpi staraniem własnym Zamawiającego.
W zakresie zadania nr 2:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych z tworzywa sztucznego o pojemności 240 l, w ilości 4 000 sztuk do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, wraz z wytłaczanym na gorąco logotypem Zamawiającego i napisem *ZZO BIOODPADY.
2. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę muszą być wykonane wg normy EN 840-1 i/lub RAL GZ951/1 i posiadać atest PZH.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do stosowania postanowień Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia od podmiotu uprawnionego prawa do stosowania czcionki wskazanej w Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Logotyp w wersji elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, iż jest upoważniony do używania logotypu oraz przysługują mu majątkowe prawa autorskie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
7. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Na pojemniki Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości.
9. Dostawa całości zamówienia i odbiór nastąpią na terenie Składowiska w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
10. Dostawa winna nastąpić jednorazowo w całości lub w partiach nie mniejszych niż po 500 sztuk pojemników.
11. Rozładunek pojemników nastąpi staraniem własnym Zamawiającego.
W zakresie zadania nr 3:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych z tworzywa sztucznego o pojemności 240 l, w ilości 4 000 sztuk do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, wraz z wytłaczanym na gorąco logotypem Zamawiającego i napisem *ZZO BIOODPADY.
2. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę muszą być wykonane wg normy EN 840-1 i/lub RAL GZ951/1 i posiadać atest PZH.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do stosowania postanowień Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia od podmiotu uprawnionego prawa do stosowania czcionki wskazanej w Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Logotyp w wersji elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, iż jest upoważniony do używania logotypu oraz przysługują mu majątkowe prawa autorskie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
7. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Na pojemniki Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości.
9. Dostawa całości zamówienia i odbiór nastąpią na terenie Składowiska w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
10. Dostawa winna nastąpić jednorazowo w całości lub w partiach nie mniejszych niż po 500 sztuk pojemników.
11. Rozładunek pojemników nastąpi staraniem własnym Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34928480

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 70
2. Termin Realizacji. Waga 20
3. Nośność. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZO/ZZ-341-15/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 218-397769 z dnia 11.11.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do bioodpadów w ilości 12 000 sztuk Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie 1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.2.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Meva-Pol sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5B
66-008 Świdnica
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 640 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 605 356,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do bioodpadów w ilości 12 000 sztuk Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie 2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.2.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Meva-Pol sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5B
66-008 Świdnica
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 640 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 605 356,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do bioodpadów w ilości 12 000 sztuk Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie 3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.2.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ESE Sp. z o.o.
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 640 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 762 231 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Opisane są w art. 180 i dalszych Ustawy Pzp.
Dokumenty do wnoszone na piśmie należy składać w Kancelarii Urzędu oraz KIO znajduj. się na 4 piętrze – pok. 54 wt – 7:30–17:00, w pozostałe dni 7:30–16:15.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.5.2017