Dostawy - 231011-2013

11/07/2013    S133    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Radom: Urządzenia lotniskowe

2013/S 133-231011

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Port Lotniczy Radom S.A.
0000061844
ul. Żeromskiego 86
Punkt kontaktowy: Port Lotniczy Radom S.A.
Osoba do kontaktów: Jacek Jaźwic
26-600 Radom
Polska
Tel.: +48 483601325
E-mail: jazwic@airport-radom.eu
Faks: +48 483601325

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.lotnisko-radom.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Leasing
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Radom
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu z opcją wykupu fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska:
1) trzy (3) oczyszczarki lotniskowe wraz z ciągnikiem siodłowym z napędem 4x4;
2) jeden (1) wielofunkcyjny pojazd do letniego i zimowego utrzymania;
3) jeden (1) ciągnik rolniczy wraz z dodatkowym wyposażeniem;
4) jedna (1) kompaktowa oczyszczarka lotniskowa.
2. Żadne z urządzeń nie może być urządzeniem prototypowym.
3. W cenie dostawy Wykonawca zobowiązany jest:
1) udzielić 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt;
2) zapewnić pełny serwis w okresie gwarancji;
3) zapewnić czas reakcji na zgłoszoną usterkę w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – max. 24 h;
4) zapewnić min. 3 dniowe szkolenie min. 9 operatorów sprzętu na terenie zamawiającego w momencie
dostawy sprzętu do Portu Lotniczego;
5) dostarczyć trzy dodatkowe komplety szczotek do każdej z oczyszczarek oraz jeden dodatkowy komplet
lemieszy do każdego z pługów.
6) dostarczyć instrukcje obsługi w j. polskim oraz katalog części zamiennych.
4. Wymagania dotyczące leasingu:
1) leasing rozliczany w złotych polskich (PLN),
2) okres leasingu 72 miesiące,
3) raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania
umowy,
4) wkład własny (opłata wstępna) wynosi 10% (dziesięć procent) wartości brutto przedmiotu leasingu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34960000, 34143000, 34144000, 66114000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400.000 EURO
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 250.000,00 PLN. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku, gdy zamówienie ma być realizowane przez leasingodawcę (instytucję finansującą) oraz dostawcę sprzętu, zalecane jest wystąpienie obu tych podmiotów jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ustawy Pzp. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp (podmiot zbiorowy), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. ppkt 2) - 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. ppkt 5) powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia powinny być złożone w terminach określonych w pkt. 3 i 4.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku określonego wart. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - sporządzonej według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Poprzez grupę kapitałową - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązanie innych podmiotów należy złożyć w formie oryginału;
2) pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty te dotyczą. W przypadku podmiotu udostępniającego swój potencjał, kopie dokumentów, które go dotyczą, za zgodność z oryginałem poświadcza ten podmiot.
9. Dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty w języku obcym muszą zostać złożone z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. Złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
11. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy;
2) dokumenty wymienione w pkt 2, 7 niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców oddzielnie.
11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związanie z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne zobowiązanie do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie podpisane zostało przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy wykażą, że posiadają - aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 PLN. (słownie dwa miliony złotych).
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu do oczyszczania
nawierzchni lotniska o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 10.000.000 złotych (dziesięć milionów złotych).
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – (załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3. Do wykazu Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są poświadczenia podmiotu na rzecz którego była wykonana dostawa lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.
4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.
5. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231), Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) tego rozporządzenia, a wymaganych powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie lub należyte wykonywanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).
6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczony
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PLR/ZP-2/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.7.2013 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w części III.2 Ogłoszenia. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowania wg. formuły "spełnia - nie spełnia." Niespełnienie przynajmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 5 Wykonawców.
4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie nie większa niż 5, wówczas do dalszego etapu postępowania zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki.
5. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, w pierwszej kolejności Zamawiający zakwalifikuje Wykonawców, którzy zrealizowali największą ilość zamówień, o których mowa w pkt. III.2.3).
6. Punkty będą przydzielane następująco: w zakresie doświadczenia w wykonaniu dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w sekcji III.2.3) ogłoszenia - za każdą dodatkową zakwalifikowaną dostawę zrealizowaną powyżej wymaganej ilości Wykonawca otrzyma 1 punkt. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za zamówienia wykazane w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zrealizowane przez podmiot udostępniający, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą na 5 miejsce w rankingu, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty tego Wykonawcę, którego łączna wartość zakwalifikowanych dostaw będzie wyższa.
8. Jeżeli Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
9. Z zastrzeżeniem pkt 10., Zamawiający dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu sposób przekazywania sobie przez strony postępowania dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) pisemnie na adres: Port Lotniczy Radom S.A., ul. Żeromskiego 86, 26-600 Radom
2) faxem na numer: +48 483601325

3) drogą elektroniczną: jazwic@airport-radom.eu

W przypadku przekazywania dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.

10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami dołączonymi na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.lotnisko-radom.eu) oraz oferty wraz z załącznikami w formie innej niż pisemna. Dotyczy to także oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw składanych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

11. W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Port Lotniczy Radom S.A., ul. Żeromskiego 86, 26-600 Radom
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska - PLR/ZP-2/2013”
Nie otwierać przed 24 lipca 2013 r. godz. 11:30
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie wniosku nieoznaczonego zgodnie z powyższym opisem. Wszelką korespondencję należy składać w siedzibie Zamawiającego godz. 8:00 – 16:00.
12. Wniosek powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu oraz podpisany przez osobę (osoby)upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
13. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym wniosek, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
14. Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 lipca 2013 r. godz. 11:30
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochronyprawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieżorganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w DzialeVI ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Wrszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.7.2013