Roboty budowlane - 55206-2013

19/02/2013    S35    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Zabrze: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2013/S 035-055206

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Zabrze - Prezydent Miasta oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz ul. Wolności 215
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Anna Wojnowska-Fuks
41-800 Zabrze
Polska
Tel.: +48 323733427
E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Faks: +48 323733537

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.zabrze.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kontrakt 4 pn.: ,,Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.

Kod NUTS PL229

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odtworzeniem/budową nawierzchni drogowych w dzielnicy Makoszowy, na osiedlu Piasek.
W ramach Zadania przewidziana jest:
— budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej - ok. 5,3 km
— budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - ok. 7,5 km
— budowa i przebudowa sieci wodociągowej - ok. 1,5 km
— odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych - ok. 19 500 m2
Zakres Robót obejmuje również roboty odtworzeniowe i usunięcie jakichkolwiek wad w Robotach oraz wszelkie
czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i
przekazania ich Zamawiającemu.
Roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonane zgodnie z Warunkami kontraktowymi
dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) – RED FIDIC BOOK, 4 wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) – wydawnictwo SIDIR.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45200000, 45100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 5 000 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 210 000,00 PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny podanej w Formularzu Oferty wraz z podatkiem od
towarów i usług.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności na podstawie przejściowych Świadectw Płatności zatwierdzonych przez Inżyniera.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Najpóźniej na 7 dni przed zawarciem umowy, podmioty realizujące wspólnie umowę jako Wykonawca, zobowiązane są przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie, regulujące współpracę tych Wykonawców, zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) wyznaczenie lidera,
2) wzajemne zobowiązania Partnerów,
3) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów,
4) solidarna odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) niepodlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.; zwanej dalej u.P.z.p.), oraz
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.P.z.p.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.P.z.p., i brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.P.z.p.
W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 u.P.z.p.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 u.P.z.p.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.P.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.P.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 2-4 i 6 powyżej- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów wymienionych w pkt 5 powyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp.
9) Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i c) oraz w pkt 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8, zastępuje się dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9 stosuje się odpowiednio.
11) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.P.z.p, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia
spełnienia powyższych warunków, dokumenty wymienione powyżej w pkt. 1-6 winny być przedłożone przez
każdego Wykonawcę.
Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty z uwzględnieniem § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w kolumnie obok Wykonawca winien załączyć do oferty:
a) rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, (jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat - inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży za ten okres.
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w kolumnie obok. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
Ww. dokumenty winny zostać złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.P.z.p., wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w kolumnie obok w lit. b) dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zdolność ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):
a) uzyskał średni obrót, rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż równowartość
12 000 000,00 PLN
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej co najmniej 3 800 000,00 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w kolumnie obok Wykonawca winien załączyć do oferty:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
Wykaz wykonanych robót budowlanych powinien obejmować wszystkie roboty budowlane o charakterze wskazanym w pkt. 1 w kolumnie obok, wykonane we wskazanym okresie. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia – tj. potwierdzających spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Do wykazu winny być dołączone dokumenty stwierdzające zakres wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ponadto, wymagane jest załączenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub, jeżeli zostały wydane przed wejściem w życie w/w ustawy Prawo Budowlane lub w/w rozporządzenia, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone powyżej. Dokumenty wymienione powyżej winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunków.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał (ukończył) przynajmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, których przedmiotem była (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie):
- budowa i/lub przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacyjnych (sanitarnych i/lub deszczowych) w terenie zurbanizowanym o łącznej długości co najmniej 5 km;
- budowa i/lub przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w terenie zurbanizowanym o łącznej długości co najmniej 1 km;
- budowa i/lub: odtworzenie, przebudowa nawierzchni drogowych o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2.
2) dysponuje/będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiącymi kluczowy personel Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne dysponowanie potencjałem oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia):
a) Ekspert Nr 1 - Przedstawiciel Wykonawcy – osoba ta ma posiadać następujące wykształcenie i doświadczenie: wykształcenie wyższe, co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty, działając jako kierownik zespołu Wykonawcy, kierownik zespołu Zamawiającego lub kierownik budowy/projektu, oraz posiadać doświadczenie na ww. stanowisku w realizacji co najmniej jednego projektu o wartości co najmniej 5 000 000 PLN (bez podatku od towarów i usług);
b) Ekspert Nr 2 - Kierownik Budowy - osoba ta ma posiadać następujące doświadczenie i uprawnienia:
co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w wykonawstwie robót jako kierownik budowy; doświadczenie to musi obejmować pełnienie funkcji kierownika budowy obejmującej budowę i/lub:
modernizację, przebudowę, remont, sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o łącznej długości co najmniej 5 km; posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności określonej w art. 14 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
c) Ekspert Nr 3 - Kierownik Robót Sanitarnych – osoba ta ma posiadać następujące doświadczenie i uprawnienia: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie robót jako kierownik budowy lub kierownik robót; doświadczenie to musi obejmować pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót obejmującej budowę i/lub:
modernizację, przebudowę, remont, sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o łącznej długości co najmniej 3 km; posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności określonej w art. 14 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
d) Ekspert Nr 4 - Kierownik Robót Drogowych – osoba ta ma posiadać następujące doświadczenie i uprawnienia: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania robotami, jako kierownik budowy lub kierownik robót, związanymi z budową i/lub: przebudową, remontem, dróg na terenach zurbanizowanych; doświadczenie to musi obejmować pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących budowę i/lub: przebudowę,
remont, dróg na terenach zurbanizowanych o łącznej długości co najmniej 1 km; posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności określonej w art. 14 ust. 1 pkt 2a Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami drogowymi.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP.271.27.2013.AWF
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.3.2013 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.3.2013 - 09:35

Miejscowość:

Urząd Miejski w Zabrzu. Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wolności 286, sala 100 I p.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIS.01.01.00-00-092/08).
VI.3)Informacje dodatkowe
Okres Zgłaszania Wad: 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia (Okres Zgłaszania Wad jest wliczony do terminu wykonania zamówienia wskazanego w pkt. II.3) ogłoszenia o zamówieniu).
Rękojmia za wady: rozpoczyna się z chwilą upływu Okresu Zgłaszania Wad i trwa 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.P.z.p. w
wysokości do 10% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z Unii Europejskiej,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną przyznane.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.zabrze.magistrat.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.P.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI u.P.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.P.z.p.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1) powyżej są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy u.P.z.p. czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminach określonych w art. 182 u.P.z.p. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania zawarte są w Rozdziale II Działu VI u.P.z.p. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu, na zasadach określonych w Rozdziale III Działu VI u.P.z.p.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.2.2013