TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Roboty budowlane - 143940-2018

04/04/2018    S65    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Mikołajki: Roboty budowlane

2018/S 065-143940

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Mikołajki
ul. Kolejowa 7
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Lepczyńska
Tel.: +48 874219050
E-mail: alicja.lepczynska@mikolajki.pl
Faks: +48 874219099
Kod NUTS: PL62

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.mikolajki.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.mikolajki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II

Numer referencyjny: SIZP.271.07.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mikołajki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy: Etap I - objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego realizowane będą następujące elementy:

Przebudowa nabrzeża na całej długości wraz z oświetleniem oraz infrastrukturą techniczną;

• Wiaty nr W4 i W6

• Budynki nr C i D

• Pomosty nr 2 i 4

• Przeniesienie i odbudowa istniejących pomostów prywatnych

Etap II - finansowany z budżetu Gminy Mikołajki, w ramach którego realizowane będą następujące elementy:

• Pomost nr 1,

• Pomosty nr 5a, 5b, 5c,

• Pomost nr 6 (przecumowanie),

• Pomost 7,

• Wiaty nr W1 – W2.

2.4 Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii wodnej i lądowej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 25,00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 15,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.06.02.02-28-0001/17-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) obowiązującą w okresie realizacji niniejszego zamówienia,

b. posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

min. 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub budowli hydrotechnicznych, o całkowitej wartości 1 zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (z VAT). Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy dysponowaniem następującymi osobami:

a. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba posiadająca: wykształcenie wyższe techniczne, min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kontraktami jako Kierownik Projektu lub równoważne stanowisko polegające zarządzaniu Kontraktem/Projektem typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy, w tym na min. 1 zadaniu inwestycyjnym obejmującym swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub budowli hydrotechnicznych, o całkowitej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (z VAT), gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez okres min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).

b. Kierownik Budowy - osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach; min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień); pełnienie funkcji kierownika budowy na min. 1 zadaniu obejmującym swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub budowli hydrotechnicznych, o całkowitej wartości co najmniej jednego zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (z VAT), gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez okres minimum 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).

c. Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach, min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień); pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na min. 1 zadaniu obejmującym swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub budowli hydrotechnicznych, o całkowitej wartości co najmniej jednego zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 10 00 000,00 PLN (z VAT), gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy).

d. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach, min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), pełnienie funkcji kierownika robót elektr. na min 1 zadaniu obejmującym swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę tożsamą ze wskazaną w pkt. c o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (z VAT)

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdą się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu.

Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust .1 Ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 - 8 Ustawy. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich).

b. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

a. wykaz robót budowlanych z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

b. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia,

c. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków ,

d. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

f. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

g. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. f) składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.3.b) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy,

h. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

j. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,

k. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych m. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3 siwz. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami może obejmować do 5 % zamówienia podstawowego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

Podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest.

Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

Przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2018