Usługi - 149146-2018

06/04/2018    S67    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 

Polska-Kraków: Usługi związane z zarządzaniem

2018/S 067-149146

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zikit.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zikit.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Numer referencyjny: 2/IV/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie") Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”).

Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk.zgód i pozwoleń admi.niezbędnych dla realizacji Projektu) oraz 20 lat utrzymania infrastruktury. Okres umowy liczony jest od momentu jej zawarcia.

Szczeg.zakres Przedsięwzięcia w tym jego sfinansowanie, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podm.Publicznym i partnerem prywatnym (w tym zakres i stand. utrzymania) będą przedmiotem dialogu konkurencyjnego, a następnie zostanie wskazany przez Podm. Publiczny w SIWZ.

Zam. nie przewiduje podziału dialogu na etapy, tj. zmniejszenia liczby rozwiązań lub ofert podczas jego trwania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
71322000
79420000
71320000
71248000
77211400
45100000
45233252
45332000
45231600
45233161
45234121
45234116
45316213
45110000
45111200
45200000
45233221
45233294
45234126
45213315
45220000
45223100
45400000
45310000
45231400
45232000
45233200
45314000
71310000
45231300
45231000
45232451
45233142
45213311
70300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i utrzymanie linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie w modelu PPP. W ramach wspólnej realizacji Projektu, partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania, wybudowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury. W zakresie zadań inwestycyjnych, IV etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, obejmuje wyk.nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącej korytarz łączący istniejące elementy sieci przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h, licząc wraz z czasem postoju na przystankach.

Charakt.. parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót: budowa nowej linii tramwajowej na długości ok. 4,5 km, nowych przystanków tram. – 9 par przystanków, w tym 6 przystanków o zmniejszonej długości, rozbud. istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice, przebud.istniejącego układu drogowego ulic na dług. ok. 10,3 km, w tym: Lublańska, Młyńska, Meissnera, w celu dost.ich do prowadzenia pomiędzy jezdniami tor. tramwajowego, przebud. Ronda Polsadu, Ronda Młyńskiego oraz Ronda Barei, przebud. fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul.: Mogilska - Meissnera, ul. Mogilskiej, budowa obiektu inż. – tunelu - o łącznej długości całk. ok. 940 m wraz z najazdami (szer. w świetle 8,4 m, wys. 6,0 m) pod Rondem Polsadu wraz z podziemnym przystankiem, ciągami pieszymi oraz z infrastrukturą, przebud./bud. ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, sieci informacji pasażerskiej, sieci światłowodowej dla Obszarowego Sterowania Ruchem, monitoringu video, sterowania i ogrzewania zwrotnic, sieci trakcyjnej wraz z 2 podstacjami wraz z systemem zdalnego sterowania oraz aktualizacją Dyspozycji Systemu zasilania w zakresie przeprowadzonej rozbud., przebud. sieci uzbrojenia terenu dla usunięcia kolizji z siecią: elektroenergetyczną, cieplną, wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazową, telekom., przeniesienie stacji transformatorowej, potoku Sudół Dominikański, bud.ekranów akustycznych,wyburz. 14 ob. kubaturowych, wycinka, przesadz. i nasadzenia zieleni, oznak. poziome i pionowe (drog. oraz tram.).

Szczeg. charakterystykę poszczeg. części obiektu zawiera Opis Potrzeb i Wymagań Podmiotu Publ. dostępny na stronie intern. Zam. wskazanej w ogłoszeniu.

Wstępny harmonogram post.:

1) Składanie wniosków o dop. do udziału w postępowaniu – 5.2018 r.

2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – 6/7.2018 r.

3) Przeprowadzenie dialogu z potencjalnymi partnerami prywatnymi - 7–10.2018 r.

4) Opracowanie SIWZ, PFU oraz zapr. do składania ofert – 10.2018 r.

5) Składanie ofert – 10.2018 r.–2.2019 r.

6) Otwarcie, ocena ofert i zaw. wszystkich oferentów o wyb.najkorzystniejszej oferty – 3–4.2019 r.

7) Przygot. i zawarcie umowy PPP – 5–6.2019 r.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dot. sekcji IV.2.2) należy składać w formie pisemne na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B).

Wszelkie dodatkowe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wg wyboru: pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający informuje, że na etapie przygotowawczym niniejszego zamówienia został przeprowadzony dialog techniczny ogłoszony w dniu 11.10.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi/7095-dialog-techniczny-budowa-linii-tramwajowej-kst-etap-iv. Informacje na temat wiadomości pozyskanych w trakcie prowadzonego dialogu technicznego będą stanowić załącznik do ogł. zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Wynagrodzenie partnera prywatnego (terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego / Waga: 1
Kryterium kosztu - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i partnerem prywatnym / Waga: 2
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 282
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu 3 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 3 Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzenia kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1d ustawy Pzp.

W przypadku, gdy wymagane warunki udziału spełni więcej niż 3 wykonawców (po zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia dla każdego z warunków), Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu konkurencyjnym wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie wskazanych poniżej kryteriów selekcji:

(a) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (a) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(b) za każdą dodatkową robotę budowlaną ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (b) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(c) za każdą dodatkową usługę ponad opisaną jako warunek udziału wskazany w punkcie (c) w sekcji III.1.3) wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 5 punków łącznie,

(d) za każdy dodatkowy, pełny rok świadczenia którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie warunku udziału opisanego w punkcie (c) w sekcji III.1.3) lub którejkolwiek z usług wskazanych na spełnienie kryterium selekcji opisanego w punkcie (c) powyżej, ponad minimalne 12 miesięcy następujące po sobie wykonawca otrzyma 1 punkt jednak nie więcej niż 10 punków łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na spełnienie opisanych powyżej kryteriów selekcji, wykonawca przedstawił doświadczenie, które będzie jednocześnie spełniało więcej niż jedno kryterium selekcji opisane w punktach (a), (b), (c) i (d).

W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 (jeden) wykonawca, o ostatecznej kolejności podmiotów kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu decydować będzie łączna wartość nakładów inwestycyjnych wszystkich doświadczeń przedstawionych przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w punkcie (a) w sekcji III.1.3) oraz kryterium selekcji opisanego w punkcie (a) powyżej.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.

2. Partner prywatny na etapie skł. ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN (jeden milion). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form przew. w ustawie Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców, o których mowa w art. 60c ust.1 pkt 2 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w sytuacjach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp.

Wykonawcy na potwierdzenie zdolności składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 300 000 000 PLN, przy czym działając na podstawie art. 23 ust. 5 Pzp Zamawiający wymaga aby wśród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeden z nich posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 150 000 000 PLN a w pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza sumowanie zdolności pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania będzie sobota.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków składają dokumenty określone w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

(a) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było (i) zaprojektowanie (tj. opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji formalno-prawnej) oraz (ii) budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto lub przebudowa (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) jednej linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna oraz zwrotnice) o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 120 000 000 PLN brutto (pkt (i) i (ii) spełnione łącznie),

(b) wykonał, lub będąc członkiem grupy wykonawców wykonał wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa (w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane) tunelu o długości bez najazdów min. 300 m.,

(c) świadczył, lub będąc członkiem grupy wykonawców świadczył wspólnie z innymi podmiotami, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, przynajmniej jedną usługę utrzymania linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice) o długości co najmniej 4 kmpt a usługa utrzymania obejmowała, co najmniej bieżące utrzymanie linii tramwajowej lub linii kolejowej (rozumianej co najmniej jako torowisko, sieć trakcyjna, podstacja trakcyjna o mocy zainstalowanej nie mniej niż 1,5 MVA oraz zwrotnice).

Za tunel Zamawiający uznaje obiekt będący tunelem drogowym, kolejowym, tramwajowym, metra.

Powyższe warunki tj. (a), (b), (c) oraz warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej (sekcja III.1.2) muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punktach (a), (b) i (c) powyżej wykonawca wykazał doświadczenie, które będzie spełniało więcej niż jeden warunek.

W zakresie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału Zamawiający zgodnie z art. 22a Pzp dopuszcza możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach innych podmiotów (tzw. podmiotów trzecich). W takiej sytuacji wykonawca będzie zobowiązany do wniosku dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego.

Wartości wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE albo z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz. UE, jeżeli dniem opublikowania będzie sobota.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP. Zamawiający zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP nie przewiduje włączenia do umowy PPP zapisów dot. solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie określone po etapie dialogu konkurencyjnego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej partnerom prywatnym zaproszonym do składania ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podst. art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 05/07/2018
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Post. prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego.

2. Dok. wymagane przez Zam., które należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w post.:

1) formularz wniosku;

2) JEDZ (dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udziel. zam. oraz dla podmiotów trzecich jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zg. z art. 22a PZP);

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli wykonawca polega na zdol. innych podmiotów zg. z art. 22a PZP);

4) dok. wykazujące umocowanie osób działających w imieniu wykonawców (lub podm. trzecich).

3. Zam. zg. z art. 26 ust. 2f PZP zastrzega sobie możliwość wezw. wyk. na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio ośw.lub dok. nie są już aktualne, do złożenia aktualnych ośw. lub dok., tj. dok. o których mowa w rozp. Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, „Rozporządzenie”).tj

1) inf. z KRK (wyst. nie wcz. niż 6 m-cy przed upływem term. skł. wn.) zg. z §5 pkt 1 Rozporządzenia,

2) wykaz wyk. robót bud. zg. z wzorem zał. do ogł. zamieszczonym na str. inter.j Zam. wraz z dok. potwierdzającymi należyte wykonanie zg. z §2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia,

3) wykaz usług zg. z wzorem załączonym do ogł. zam. na str. inter. Zam. wraz z dok. potwierdzającymi należyte wykonanie zg. z §2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia,

4) inf. banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wys. posiadanych śr. finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniej niż 1 m-c przed upł. ter. skł. wn. zg. z §2 ust. 2 pkt,

5) ośw.Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat.j decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne – zg. z wzorem załączonym do ogł. zam. na stronie inter. Zam.,

6) ośw. Wyk.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zap. zakazu ubiegania się o zam. publiczne – zg.ze wzorem zał.do ogł. zam. na stronie inter. Zam.

4. Wyk. zagraniczni składają dok. na zasadach określonych w §7 i §8 Rozporządzenia.

4.1. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(RP), zamiast dok., o których mowa w pkt 3.1 powyżej składa inf. z odp.rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok.wydany przez właściwy organ sądowy lub admi. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam.lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy inf. albo dok., w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,

4.2. Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 4.1, zastępuje się je dok. zawierającym odp. ośw. wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem sam. zawodowego lub gosp. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam. wyk. lub miejsce zam.tej osoby.

4.3. Wyk.mający siedzibę na teryt. RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza teryt. RP, której dot. dok.wskazany w pkt 3.4 składa dok.w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam.ma osoba, której dok.miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok.zaw. ośw. tej osoby złożonym notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawod. lub gosp.o właściwym ze względu na miejsce zam. tej osoby.

4.4.Wyk. zagraniczni składają także ośw., o których mowa w pkt 3.5 i 3.6.

5.Jeżeli wyk. polega na zasobach innych podmiotów Zam. wymaga od wyk. przedst. na wezwanie w odniesieniu do tych podm. dok., o których mowa w §9 Rozporządzenia oraz odp. dok. dot. udostępnianych zdolności.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektr., opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do właściwego sądu okręgowego.

Dodatkowe informacje do ogłoszenia.

I.Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest także p. Sebastian Idzik -e-mail: sidzik@zikit.krakow.pl, tel: +48 12 6167171,

II. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 90 dni.

III. Zamawiający informuje, że wniosek (sekcja IV.2.2) należy złożyć na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pok nr 118 budynek B) .Wniosek. powinien znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Budowa i utrzymanie Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego”. Znak sprawy: 2/IV/2018. Ewentualne dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy zapakować odrębnie-wyraźnie oznaczyć oraz uzasadnić ich utajnienie

IV. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP do wyboru partnera prywatnego i umowy PPP zastosowanie będą miały przepisy ust.z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych

V. Zam. w szczególności przewiduje skorzystanie z uprawnienia - zg. z art. art. 26 ust. 2f PZP - w ciągu ok. 20 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VI. Wyk., w ter. 3 dni od dnia przekazania inf., o której mowa w art. 60d ust. 1 PZP, przekazuje Zam. oświadczenie, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia zam. na stronie inter. Zam., o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem ośw. wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2018