TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Usługi - 159930-2018

13/04/2018    S72    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zduny: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2018/S 072-159930

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Zduny
Rynek 2
Zduny
63-760
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Patalas, Rafał Markowski
Tel.: +48 627215001
E-mail: zduny@zduny.pl
Faks: +48 627215243
Kod NUTS: PL416

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zduny.bip.cc

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zduny.bip.cc
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny

Numer referencyjny: DG.271.9.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) E-usługi dla Mieszkańców Gminy Zduny oraz wdrożenie systemu EOD i BIP.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A.1 do SIWZ.

2) System wspomagający pracę Rady Miejskiej i udostępniający informacje dla mieszkańców. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A.2 do SIWZ.

3) System informacji wizualnej (Digital Signage). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A.3 do SIWZ.

4) Digitalizacja zasobów przestrzennych i umieszczenie w GIS. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A.4 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

E-usługi dla Mieszkańców Gminy Zduny oraz wdrożenie systemu EOD i BIP.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

II.2.4)Opis zamówienia:

— zakres polega na przygotowaniu i wdrożeniu e-usług (wykorzystujących ePuap, EBOI+, BIP) oraz zintegrowanego z nimi systemu obiegu dokumentów (EOD),

— uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta - służącego do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną oraz składania wniosków i deklaracji przez Internet (e-formularze),

— integracja z systemem dziedzinowym.

W ramach projektu zostaną wykonane prace mające na celu uruchomienie systemów informatycznych zapewniających interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów informatycznych i ich integrację, wpływające dodatkowo na poprawę efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny pozwalający na wdrożenie i prawidłową pracę systemów informatycznych. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone dedykowane szkolenia dla uczestników projektu mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Urzędów w zakresie obsługi wdrażanych systemów.

Odbiorcami produktów projektu będą: mieszkańcy miasta i gminy Krotoszyn, pracownicy Urzędu Miejskiego, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy.

System musi umożliwiać zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami, poleceniami, przepływem dokumentów, informowanie o terminach załatwienia sprawy oraz zapewniać komunikację między Urzędem Miejskim a jego interesantami z wykorzystaniem platform e-PUAP, EBOI+ oraz BIP. System powinien być oparty o jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA), tworząc centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji: pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych, poleceń służbowych, umów, faktur itp. System powinien rozwiązywać problemy przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem. System musi spełniać zadania archiwum zakładowego, umożliwiać gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie informacji archiwalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności: przeszkolenie pracowników.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania z ofertą wadium w wysokości 4 000 PLN słownie: cztery tysiące złotych.

Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, Okres gwarancji platformy sprzętowej – 20 %,, termin płatności faktur – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System wspomagający pracę Rady Miejskiej i udostępniający informacje dla mieszkańców.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

II.2.4)Opis zamówienia:

— obsługa i integracja wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Miejską, jej kompleksowe zarządzanie i komunikacja pomiędzy radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach, uchwałach Rady. Przewiduje się zakup tabletów dla radnych i systemu wizualizacji na sali sesyjnej.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa oprogramowania i sprzętu do zarządzania pracami Rady Miejskiej w Zdunach wraz z licencją na jego użytkowanie,

2) dostawa 18 licencji dla Radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie oraz pracowników i kierownictwa Urzędu Miejskiego w Zdunach,

3) udostępnienie w sieci Internet systemu (aplikacji) zlokalizowanego na serwerze Wykonawcy (Wykonawca będzie administratorem tego serwera).

4) wdrożenie systemu, w tym: instalacja, konfiguracja sprzętu do pracy z systemem, utworzenie kont dostępowych dla wszystkich użytkowników systemu, przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji dla użytkowników i administratorów systemu,

5) udzielenie gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia oraz świadczenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego,

6) świadczenie usług serwisowych sprzętu,

7) udzielenie wsparcia technicznego, w tym:

a) dostęp do bieżących uaktualnień oprogramowania dla zakupionych modułów systemu;

b) doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach w zakresie systemu;

c) zdalna asysta techniczna przez okres trwania opieki autorskiej;

d) bezpośrednia asysta techniczna przynajmniej jednej osoby w dniu pierwszej sesji obsługiwanej przez system.

2. Wymagania merytoryczne:

1) Przygotowywanie i elektroniczna dystrybucja porządku obrad posiedzeń Rady oraz Komisji wraz z materiałami dla Radnych Rady Miejskiej poprzez konto użytkownika w systemie.

2) Możliwość dodawania do porządku obrad załączników w postaci elektronicznej, takich jak projekty uchwał, załączniki do uchwał, mapy, prezentacje itp. Możliwość edytowania porządku obrad w trakcie posiedzeń i jego uzupełniania.

3) Zarządzenie bazą kontaktów i wewnętrzną komunikacją między Biurem Rady, a Radnymi Rady Miejskiej z możliwością przesyłania wiadomości poprzez e-mail i SMS, archiwizowanie przesyłanych wiadomości w systemie z możliwością sprawdzenia historii korespondencji.

4) Dostęp do systemu z dostarczonych wraz z systemem tabletów oraz używanych przez Zamawiającego komputerów umożliwiający:

— sprawdzenie kalendarium posiedzeń nadchodzących oraz archiwalnych,

— przeglądanie porządków obrad i wyników głosowań,

— pobieranie i przeglądanie załączników,

— oddawanie głosów,

— zgłaszanie się do dyskusji i przeglądanie listy osób planujących wypowiedź w danej sprawie.

5) Elektroniczna obsługa posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej

6) Publikacja materiałów sesyjnych oraz wyników przeprowadzonych głosowań w internecie w oparciu o infrastrukturę techniczną Wykonawcy.

7) udostępnienie informacji dla mieszkańców:

— system musi generować stronę internetową, na której prezentowane będą wszystkie porządki obrad, a mieszkaniec w czasie rzeczywistym będzie mógł śledzić wyniki głosowań,

— na stronie będzie można również przeglądać wszystkie projekty uchwał, plan pracy radnych oraz komisji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności: przeszkolenie pracowników.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości. 1 500 PLN. słownie: jedentysiącpięćsetzłotych.

Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, Okres gwarancji platformy sprzętowej – 20 %,, termin płatności faktur – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System informacji wizualnej (Digital Signage).

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

II.2.4)Opis zamówienia:

System informacji prezentowanej na multimedialnych wyświetlaczach (z ang. Digital Signage).

Kompletny system zdalnego zarządzania treścią obejmujący funkcjonalność:

— oprogramowanie dedykowane do monitorów wielkoformatowych,

— obsługa wbudowanych w monitory odtwarzaczy,

— zarządzanie przez przeglądarkę internetową,

— gotowe kompozycje graficzne dla szybszego przygotowania prezentacji,

— możliwość tworzenia harmonogramu wyświetlania,

— sterowanie funkcjami monitorów,

— narzędzie do tworzenia materiałów,

— ekran startowy wyświetlający informacje o funkcjonujących w ramach systemu ekranach,

— sterowanie treścią na ekranach przez Internet,

— osługa podstawowych plików multimedialnych tj. zdjęcia i filmy.

Przewiduje się:

1) zakup następującego sprzętu i oprogramowania:

— monitor wielkoformatowy min. 43” do pracy ciągłej - 2 szt,

— serwer z systemem zarządzania – 1 szt,

— licencje na oprogramowanie do obsługi monitorów.

2) wdrożenie systemu, w tym: instalacja, konfiguracja sprzętu do pracy z systemem, utworzenie kont dostępowych dla wszystkich użytkowników systemu, przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji dla użytkowników i administratorów systemu,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności: przeszkolenie pracowników.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości 1 000 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych.

Kryteria oceny ofert:

– cena – 60 %,

– okres gwarancji na sprzęt – 20 %,

– termin płatności faktur – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Digitalizacja zasobów przestrzennych i umieszczenie w GIS.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miejski w Zdunach.

II.2.4)Opis zamówienia:

— zakres prac polega na przygotowaniu systemu do obsługi Zasobów przestrzennych Gminy. Uruchomienie systemu pozwoli na generowanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów (studium, planów zagospodarowania przestrzennego lub innych warstw),

— przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury dróg gminnych wraz z wideorejestracją,

— system musi być skalowalny i umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły – warstwy tj. ewidencji oświetlenia ulicznego, dróg, kanalizacji, wodociągów oraz innej infrastruktury.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0010/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości 2000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.

Kryteria oceny ofert:

– cena – 80 %,

– termin płatności faktur – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia:

– Cz. I zad.: 100 000 PLN,

– Cz. II zad.: 30 000 PLN,

– Cz. III zad.: 30 000 PLN,

– Cz. IV zad.: 50 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PzP wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącej tych podmiotów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Szczegółowo opisano w SIWZ.

Skrócony opis poniżej.

Cz. I zad.:

Wykonał w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1. trzy zamówienia o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każde, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (w rozumieniu Instrukcji Kancelaryjnej realizującego zadania zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego) zintegrowanego z platformą ePUAP oraz na opracowaniu i uruchomieniu co najmniej 10 elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP;

2. jedno zamówienie – inne niż wymienione powyżej – o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie portalu e-usług dla administracji publicznej z wbudowaną Elektroniczną Skrzynką Podawczą i podsystemem doręczeń elektronicznych do podmiotów innych niż podmioty publiczne, umożliwiającego składanie wniosków za pomocą formularzy elektronicznych zgodnych ze wzorami z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych i zbudowanych w standardzie formularza ePUAP opisanym w Portalu Interoperacyjności, zintegrowanego z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługującego minimum 10 e-usług.

3. Opracował co najmniej 10 wzorów dokumentów elektronicznych, w ramach jednego lub kilku zamówień, które uzyskały akceptację Ministra Administracji i Cyfryzacji i zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE), o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114), oraz przygotował do wzorów dokumentów elektronicznych wykonanych w ramach wskazanych zamówień formularze i aplikacje elektroniczne, które funkcjonują na e-PUAP w ramach elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP – należy dołączyć wykaz przygotowanych i opublikowanych w CRWDE wzorów dokumentów elektronicznych,

Cz. II zad.:

Wykonał w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 3 zadania dot. dostawy i wdrożenia systemu wspomagającego pracę Rady Miejskiej i udostępniającego informacje dla mieszkańców o wartości co najmniej 30 000 PLN brutto każde.

Cz. III zad.:

Wykonał w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej 3 zadania dot. dostawy i wdrożenia systemu informacji wizualnej o wartości co najmniej 30 000 PLN brutto każde,

Cz. IV zad.:

Wykonał w ciągu 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej 3 zadania dot. dostawy i wdrożenia systemu informacji infowizualnej o wartości co najmniej 30 000 PLN brutto każde,

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje co najmniej:

1.1. jedno zamówienie o wartości co najmniej 60 000,00 PLN brutto każde (niniejsza kwota nie obejmowała kosztów dostarczonego sprzętu), którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu GIS dla JST, w oparciu o zaoferowane (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) oprogramowanie aplikacyjne, które obejmowało jednocześnie:

1.2. dwa zamówienia o wartości co najmniej 35 000,00 PLN brutto każde zamówienie, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu GIS dla JST, w oparciu o zaoferowane (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) oprogramowanie aplikacyjne, które obejmowało jednocześnie wdrożenie e-usług i integracje z platformą ePUAP.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cz. I zad.:

1) co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu,

2) co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Programistów,

3) co najmniej trzema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych,

4) co najmniej dwoma osobami na stanowisku Programisty.

Z doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób, o których mowa wyżej.

Cz. II zad:

Cz. IV zad.

1) Kierownik projektu,

2) jeden grafik,

3) trzech programistów.

W celu spełnienia warunku zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych należy złożyć następujące dokumenty:

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane /zał. nr 4 – dołączony do SIWZ/.

2) Dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane/wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

3) Dodatkowo do cz. I i IV: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 5 – dołączony do SIWZ/

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Sposób rozliczeń określono w SIWZ

2. Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w PLN.

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty.

4. Wykonawcy występujący wspólnie – wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców, przedłożenie umowy konsorcjum w której Wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakresy robót do wykonania przez każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy. Czas trwania umowy konsorcjum powinien być określony do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wykonane zamówienie.

5. JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. IX. C. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie z ubiegających się o zamówienie oddzielnie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, warunków gwarancji i terminów płatności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zastosowanie ma art. 24aa Pzp.

2. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) /zał. 2 do SIWZ/.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia niezbędne jest przedstawienie dla każdego z podmiotów, odrębnego formularza JEDZ.

3. Wykonawcy są zobowiązani wykazać brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust.5 pkt 1 i 8 Pzp, na potwierdzenie czego winni złożyć dokumenty szczegółowo opisane w SIWZ tj.:

1). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2). Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4) Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

5) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dokumenty podmiotów zagranicznych opisano w pkt.IX SIWZ.

4. Inne dokumenty które należy dołączyć:

a. Oświadczenie o posiadaniu cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania – zał 6 do SIWZ.

b. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał 7 do SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załączone do oferty w oryginale.

6. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca – którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza – polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określ. w art. 22a PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wym. w pkt. IX.C SIWZ.

9. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 Dział.2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Rady Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Rady Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2018