Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 189373-2018

02/05/2018    S84

Polska-Łódź: Samochody osobowe

2018/S 084-189373

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Adres pocztowy: ul. Legionów 113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Not specified
Kod pocztowy: 91-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Bodzioch
E-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
Tel.: +48 426322647
Faks: +48 426325841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Adres pocztowy: Legionów 113
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 91-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Bodzioch
E-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
Kod NUTS: PL711 Not specified
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodów elektrycznych

Numer referencyjny: NH.270.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt. (Część 1) oraz 1 szt. (Część 2) samochodów z silnikiem elektrycznym wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz obrandowaniem samochodów. Zestawienie szacunkowych ilości oraz opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach: nr 2 do SIWZ, nr 3 (projekt umowy) oraz w nr 2 do projektu umowy (wizualizacja grafiki na przykładowym modelu samochodu).

Minimalne okresy gwarancji zostały określone w Załączniku 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wszystkie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa samochodów elektrycznych typ 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000 Samochody osobowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt. (Część 1) samochodów z silnikiem elektrycznym rok produkcji 2018 wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz obrandowaniem samochodów. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach: nr 2 do SIWZ, nr 3 (projekt umowy) oraz w nr 2 do projektu umowy (wizualizacja grafiki na przykładowym modelu samochodu). Minimalne okresy gwarancji zostały określone w Załączniku 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis pogwarancyjny / Waga: 15
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 45 000,00 PLN, szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa samochodu elektrycznego typ 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000 Samochody osobowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu z silnikiem elektrycznym rok produkcji 2018 wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz obrandowaniem samochodu. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach: nr 2 do SIWZ, nr 3 (projekt umowy) oraz w nr 2 do projektu umowy (wizualizacja grafiki na przykładowym modelu samochodu).

Minimalne okresy gwarancji zostały określone w Załączniku 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i serwis pogwarancyjny / Waga: 10
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wadium w wysokości: 3 500,00 PLN, szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z art. 24. ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w- art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny lub- art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie, b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzający brak wykluczenia znajduje się w pkt. VI.3 Ogłoszenia - informacje dodatkowe.

Zamawiający odstępuje od wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa powyżej niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy będą je spełniać łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych Ogłoszeniu.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa powyżej na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy, tzn. realnej faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a Ustawy jest zobowiązany wykazać iż wskazany podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w pkt.III.1.1.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej musi określać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem

d) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał zamówienie na dostawę/dostawy samochodów elektrycznych w ilości:

Dla Części 1: 10 szt.

Dla Części 2: 1 szt.

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dostawy w zakresie dotyczącym Części 1 mogły zostać zrealizowane na rzecz jednego lub kilku podmiotów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2018
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22, Wykonawca obowiązany jest przesłać do upływu terminu składania ofert JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: zup@lodz.lasy.gov.pl.

B Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

B.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wskazany w pkt. III.1.3) ogłoszenia.

B.2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ)

B.3 dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego:

1. Wypełniona przez Wykonawcę specyfikacja techniczna – wzór załącznik nr 2 do SIWZ - na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby dokument został złożony razem z ofertą.

Uwaga: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

1. Z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ należy złożyć:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3) specyfikację techniczną

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

1.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1 i 1.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2018