Roboty budowlane - 191109-2018

03/05/2018    S85

Polska-Zduńska Wola: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2018/S 085-191109

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 077-170751)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Królewska 15
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL71 Not specified
Kod pocztowy: 98-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Pieniążek
E-mail: sekretariat@mpwikzdw.com.pl
Tel.: +48 438233197
Faks: +48 438232406
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpwikzdw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli

Numer referencyjny: 09/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks w Zduńskiej Woli na podstawie posiadanej przez Zamawiającego projektu budowlanego w następującym zakresie:

a. opracowanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej,

b. wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,

c. wykonanie robót budowlanych obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Relaks,

d. wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingu, ogrodzenia, boksu śmietnikowego, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz nasadzeń zieleni na podstawie projektu zieleni, opracowanego przez Wykonawcę projektu zieleni,

e. kompletne wyposażenie obiektu według dokumentacji technicznej,

f. rozruch technologiczny obiektu,

g. uzyskanie decyzji administracyjnej „Pozwolenie na użytkowanie obiektu”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-170751

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Zamiast:

Tel.: +48 438233127

Powinno być:

Tel.: +48 438233197

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

9. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionej dokumentacji - w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów odniesienia, pod warunkiem spełnienia tych samych lub lepszych właściwości technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego i wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Powinno być:

9. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionej dokumentacji – w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów odniesienia, pod warunkiem spełnienia tych samych lub lepszych właściwości technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego i wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Celem opisu rozwiązań równoważnych względem dokumentacji technicznej Zamawiający zamieszcza załącznik nr 11 do SIWZ – Karta równoważności.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: