Dostawy - 196584-2019

29/04/2019    S83    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2019/S 083-196584

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 2754200058
Adres pocztowy: ul. Forteczna 12
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Tel.: +48 612797800
Faks: +48 612797897

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.claio.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V.

Numer referencyjny: 3/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego:

ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V, zwane dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska powinien zawierać:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Stanowisko powinno zawierać:

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria z możliwością przełączania zakresu pomiarowego 120 V – 800 V oraz w 2 obwody badawcze każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 300 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria, min. 6 obwodów badawczych każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 50 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 22
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji / Waga: 18
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.01.01.00-30-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 3 dostawy urządzeń do badań elektrycznych, o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

— wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, ul. Forteczna 12 - sala konferencyjna, 61-362 Poznań, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca

Zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

Dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga:

Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy),

3. Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SIWZ,

4. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019