Dostawy - 20359-2018

17/01/2018    S11    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Komputery osobiste

2018/S 011-020359

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kowalak
Tel.: +48 618553510
E-mail: marcin.kowalak@szpitalewielkopolski.pl
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umww.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalewielkopolski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.
ul. Lutycka 34/budynek A
Poznań
61-415
Polska
Osoba do kontaktów: marcin.kowalak
Tel.: +48 618553510
E-mail: marcin.kowalak@szpitalewielkopolski.pl
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalewielkopolski.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczenie urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych

Numer referencyjny: SzW/1/2018
II.1.2)Główny kod CPV
30213000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania informatycznego w postaci: urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część nr I.

Dostarczenie urządzeń dostępowych w tym komputerów stacjonarnych, komputerów All-in-One, komputerów mobilnych oraz systemów operacyjnych klienckich dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie.

Część nr II.

Dostarczenie drukarek i skanerów dokumentów w tym drukarek stanowiskowych A4, drukarek oddziałowych A4 czarno/białych, drukarek oddziałowych A4 kolorowych, drukarek oddziałowych A3 czarno/białych, drukarek specjalistycznych A3 kolorowych oraz skanerów sieciowych oddziałowych dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załącznikach do przedmiotowego załącznika.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostarczenie urządzeń dostępowych w tym komputerów stacjonarnych, komputerów All-in-One, komputerów mobilnych oraz systemów operacyjnych klienckich dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000
30213300
30213100
30214000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Wielkopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostarczenie urządzeń dostępowych w tym komputerów stacjonarnych, komputerów All-in-One, komputerów mobilnych oraz systemów operacyjnych klienckich dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie.

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa:

— Komputerów All-in-One w ilości 1695 kompletów,

— Komputerów stacjonarnych w ilości 2072 kompletów,

— Komputerów mobilnych w ilości 476 kompletów,

— Systemów operacyjnych klienckich w ilości 84 kompletów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 4
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 36
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0047/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta na część I musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostarczenie drukarek i skanerów dokumentów w tym drukarek stanowiskowych A4, drukarek oddziałowych A4 czarno/białych, drukarek oddziałowych A4 kolorowych, drukarek oddziałowych A3 czarno/białych, dru

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110
30216110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Wielkopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostarczenie drukarek i skanerów dokumentów w tym drukarek stanowiskowych A4, drukarek oddziałowych A4 czarno/białych, drukarek oddziałowych A4 kolorowych, drukarek oddziałowych A3 czarno/białych, drukarek specjalistycznych A3 kolorowych oraz skanerów sieciowych oddziałowych dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie.

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa:

— drukarek stanowiskowych A4 w ilości 480 szt.,

— drukarek oddziałowych A4 czarno/białych w ilości 447 szt.,

— drukarek oddziałowych A4 kolorowych w ilości 5 szt.,

— drukarek oddziałowych A3 czarno/białych w ilości 3 szt.,

— drukarek specjalistycznych A3 kolorowych w ilości 41 szt.,

— skanerów sieciowych oddziałowych w ilości 35 szt.,

— skanerów sieciowych oddziałowych szczelinowych w ilości 33 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres Rękojmi i Gwarancji / Waga: 4
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 36
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.01-30-0047/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta na część II musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, dostawy sprzętu informatycznego na wartość łączną:

— dla części I - co najmniej 5 000 000,00 PLN/brutto,

— dla części II - co najmniej 500 000,00 PLN/brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

Ul. Lutycka 34/budynek A.

60-415 Poznań

Sekretariat – I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
x
x
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2018