Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Usługi - 240045-2019

23/05/2019    S99

Polska-Ustroń: Usługi udzielania kredytu

2019/S 099-240045

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ustron.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ustron.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Ustroń, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN.

1. Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

2. Kwota kredytu: 6 000 000,00 PLN.

3. Okres kredytowania: 2019-2029.

4. Okres spłaty: 10 lat, tj. 2020-2029.

5. Uruchomienie kredytu: przewiduje się jedną transzę - w wysokości 6 000 000,00 PLN w dniu 26.7.2019 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową lub drogą elektroniczną e-mail zawiadomi Bank.

6. Spłata kapitału w następujących okresach: kwartalnych, w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego począwszy od dnia 30.6.2020 r. w 39 ratach:

a) raty 1-11 po 10 000,00 PLN każda,

b) raty 12-27 po 100 000,00 PLN każda,

c) raty 28-39 po 357 500,00 PLN każda.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

8. Oprocentowanie: WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych + niezmienna marża banku.

9. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10. Inne warunki:

1) wadium w wysokości 20 000,00 PLN,

2) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji,

3) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,

4) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu,

5) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek bankowy Kredytobiorcy nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie,

6) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaciągniętego kredytu oraz innych opłat dotyczących przedmiotowego kredytu w trakcie całego okresu kredytowania,

7) informacje (zestawienia) dotyczące aktualnego zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Miasto pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 26/07/2019
Koniec: 31/12/2029
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia o określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Miasta Ustroń, adres: ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, sala sesyjna, pok. nr 1, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2019