Dostawy - 267551-2018

22/06/2018    S118    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Urządzenia fotokopiujące

2018/S 118-267551

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Zp 2130-129/18
ul. Obrońców Pokoju 1
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Orkiszewska
Tel.: +48 814523377
E-mail: anna.orkiszewska@lublin.sa.gov.pl
Faks: +48 814523454
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lublin.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.lublin.sa.gov.pl/13,zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Numer referencyjny: Zp 2130-129/18
II.1.2)Główny kod CPV
30121200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części:

Część I - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,

Część II - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,

Część III - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej,

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I - stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II - stanowi Załącznik Nr 1b do SIWZ.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część III - stanowi Załącznik Nr 1c do SIWZ.

6) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30121200
30121100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej. Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników – część I stanowiący Załącznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I - stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ. Ilość sprzętu dostarczanego w ramach części I zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników – część I stanowiący Załącznik Nr 2a do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na rozszerzeniu liczby Sprzętu, do którego dostarczenia jest zobowiązany Wykonawca o nie więcej niż 40 szt. Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk Sprzętu, aż do osiągnięcia poziomu sztuk określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże Odbiorców, na rzecz których realizowane będą dostawy, Płatników oraz liczbę zamawianych sztuk Sprzętu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium - Część I - 7 000 PLN. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ - Rozdział VIII.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30121200
30121100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej. Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników – część II stanowiący Załącznik Nr 2b do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II - stanowi Załącznik Nr 1b do SIWZ. Ilość sprzętu dostarczanego w ramach części II zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników – część II stanowiący Załącznik Nr 2b do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na rozszerzeniu liczby Sprzętu, do którego dostarczenia jest zobowiązany Wykonawca o nie więcej niż 5 szt. Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk Sprzętu, aż do osiągnięcia poziomu sztuk określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże Odbiorców, na rzecz których realizowane będą dostawy, Płatników oraz liczbę zamawianych sztuk Sprzętu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium - Część II - 4 800 PLN. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ - Rozdział VIII.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30121200
30121100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar apelacji lubelskiej. Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników – część III stanowiący Załącznik Nr 2c do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część III - stanowi Załącznik Nr 1c do SIWZ. Ilość sprzętu dostarczanego w ramach części III zamówienia do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników – część III stanowiący Załącznik Nr 2c do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na rozszerzeniu liczby Sprzętu, do którego dostarczenia jest zobowiązany Wykonawca o nie więcej niż 10 szt. Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk Sprzętu, aż do osiągnięcia poziomu sztuk określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże Odbiorców, na rzecz których realizowane będą dostawy, Płatników oraz liczbę zamawianych sztuk Sprzętu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium - Część III - 6 500 PLN. Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ - Rozdział VIII.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część I - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie jedną dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmującą dostawę urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż 125 000 PLN netto*.

Część II - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmującą dostawę urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż 85 000 PLN netto*.

Część III - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmującą dostawę urządzeń wielofunkcyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN netto*.

* Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokumenty wynikające z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Pozostałe informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentacji postępowania - SIWZ - Rozdział V.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/09/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie jest jawne i nastąpi w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1 w Sali konferencyjnej na I piętrze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Wykluczenie Wykonawcy następuje przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 24 ust. 7 pkt 1-5 ustawy. Do Wykonawcy który podlega wykluczeniu ma zastosowanie art. 24 ust. 8 ustawy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.4. SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały zawarte w Rozdziale VI dokumentacji postępowania - SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2018