Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 281667-2018

30/06/2018    S124

Polska-Toruń: Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy

2018/S 124-281667

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 9562224293 REGON: 340461640
Adres pocztowy: Włocławska 131
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-Toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Górski
E-mail: janusz.gorski@laude.pl
Tel.: +48 566190789 / 501871005
Faks: +48 566190740
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.laude.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.laude.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport Spedycja Logistyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapytanie ofertowe na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

Numer referencyjny: 03/2018/proj.C/3.2/POIS
II.1.2)Główny kod CPV
34600000 Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego. Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienie nowych tras.

Minimalne wymagania:

Niezbędne wyposażenie:

— 4 – osiowy wagon typu Sgmmns40’

— kompozytowe klocki hamulcowe

— system hamulcowy S

— 20 % wagonów musi być wyposażonych w hamulec ręczny obsługiwany z poziomu toru

— Wagon musi posiadać zawór rozrządczy, i samoczynny nastawiacz skoku tłoka zgodne z normą UIC

Szczegółówy opis parametrów i wymagań - w punkcie II.2.4 - opis zamówienia oraz w treści Zapytania ofertowego dostępnego na stronie www.laude.pl i w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34620000 Tabor kolejowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL8 Not specified
Kod NUTS: PL812 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A. Stacja Kolejowa PKP LHS Bortatycze, Wysokie 2. Dostawa odbędzie się na warunkach CIP Incoterms 2010.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe informacje o zamówieniu na dostawę 80 sztuk 40" wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns zawarto w zapytaniu ofertowym o numerze referencyjnym: 03/2018/proj.C/3.2/POIS z dn. 27.6.2018 r. zamieszczonym na stronie www.laude.pl w zakładce Firma-Ogłoszenia oraz w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienie nowych tras.

4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

Niezbędne wyposażenie:

— 4 – osiowy wagon typu Sgmmns40’

— kompozytowe klocki hamulcowe

— system hamulcowy S

— 20 % wagonów musi być wyposażonych w hamulec ręczny obsługiwany z poziomu toru

— Wagon musi posiadać zawór rozrządczy, i samoczynny nastawiacz skoku tłoka zgodne z normą UIC

Parametry urządzeń:

— Szerokość toru 1435mm

— Wózki typu Y25Ls-K

— maks. obciążenie osi 22,5t

— Zestawy kołowe o maks. Ø 920mm

— Długość wagonu maksymalnie 1 3650 mm

— Maks. wysokość ładowna podłogi: 1 095 mm

— Promień skrętu pojedynczego wagonu: R=35m

— Promień skrętu dla zespołu pociągowego: R≥150m

— urządzenie ciągłowe o wytrzymałości 1 000 kN

— hak ciągłowy: 1 000 kN,

— sprzęg śrubowy: 850 kN

— zderzaki zgodne z wymaganiami TSI

Masy:

— Maksymalna masa netto wagonu 15 ton +/- 3 %, z zastrzeżeniem jednak, że wagon może być użytkowany tylko z załadowanymi kontenerami, aby jego masa wynosiła min. 16 ton

— minimalna możliwość załadunku 74,5 ton z możliwością załadunku 1 kontenera 40’ – 74,5 t lub 2 kontenerów 20’ – 37,25 t każdy

— maksymalna waga łączna załadowanego wagonu 90t

5. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca na etapie składania oferty oświadczy, że posiada poniższe dokumenty, a wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

— Ogólne rysunki wagonów oraz urządzeń na niego się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć

— Certyfikat TSI wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą

— Homologacja typu i dopuszczenie do eksploatacji wydane przez odpowiedni organ na terenie Unii Europejskiej,

— Wyniki badań konstrukcyjno-wytrzymałościowych

— Świadectwo sprawności technicznej

— Deklaracja zgodności każdego wagonu z Typem

— Dokumentacja DSU

— Gwarancja na 24 miesiące od daty odbioru wagonu. W przypadku elementów, dla których zgodnie z normami UIC wymagane są inne warunki, wskazanie 2 lat gwarancji zgodnie z normami,

— Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów,

— Rejestracja wagonów w dowolnym kraju europejskim wskazanym przez Dostawcę pod warunkiem, że możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej

— Każdy wagon zgodny z obowiązującymi przepisami dot. unifikacji kolei (TE), obowiązującymi obwieszczeniami UIC, Ogólną Umową o Użytkowaniu Wagonów Towarowych (AVV), zaleceniami TSI. Wagon musi spełniać wymogi dotyczące wytrzymałości określone w Rozporządzeniach Komisji UE oraz EN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: wniosek o udzielenie pomocy publicznej w ramach preselekcji Działanie 3.2 POIiŚ
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.Złożenie oferty oznacza, że oferent akceptuje warunki postępowania. Termin wskazany w pkt. II.2.7 - 20 m-cy od zawarcia umowy może ulec zmianie, gdyż termin realizacji stanowi kryterium oceny i może w umowie z wykonawcą być krótszy od zakładanego, zgodnie z deklaracją

Wykonawcy wskazaną w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia do z udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 16:10
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 6.8.2018 r. o godzinie. 16:10. Toruń, ul. Włocławska 131.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, Janusz Górski – Vice-prezesa Zarządu; w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:

Całość treści zapytania ofertowego (wraz z załącznikami) na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym postępowania: 03/2018/proj.C/3.2/POIS z dnia 27.06.2018 r. dostępna jest na stronie www.laude.pl w Zakładce Firma - Ogłoszenia oraz z Bazie Konkurencyjności.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Laude Smart Intermodal S.A.
Adres pocztowy: ul. Włoclawska 131, 87-100 Toruń
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Faks: +48 566190740
Adres internetowy: www.laude.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A.następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2018