Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 311567-2018

18/07/2018    S136

Polska-Raszyn: Usługi fotogrametryczne

2018/S 136-311567

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Badawczy Leśnictwa
Adres pocztowy: ul. Braci Leśnej 3
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: M. Gutman
E-mail: M.Gutman@ibles.waw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibles.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie i dostarczenie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej

Numer referencyjny: ZP39-179010
II.1.2)Główny kod CPV
71355100 Usługi fotogrametryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap, dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej, w ośmiu kampaniach pomiarowych – nalotach, w latach 2017-2019, w ramach Projektu realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa, pt.: „ForBioSensing Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, współfinansowanego ze środków finansowych Komisji Europejskiej Life + oraz NFOŚiGW.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 31/08/2017
Koniec: 31/12/2019
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

LIFE13 ENV/PL/000048

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 168-345840

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap, dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
31/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Opegieka Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia 11
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 509 097.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
71355100 Usługi fotogrametryczne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap, dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej, w ośmiu kampaniach pomiarowych – nalotach, w latach 2017-2019, w ramach Projektu realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa, pt.: „ForBioSensing Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, współfinansowanego ze środków finansowych Komisji Europejskiej Life + oraz NFOŚiGW.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 31/08/2017
Koniec: 31/12/2019
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 509 097.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Opekgieka Sp. z o. o.
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 11
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Strony zmieniają dotychczasową treść § 2 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 Umowy nr 102/580408/B3/2017.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Strony działając na podstawie art. 144 ust 1 pkt 6 i 6 Pzp, uwzględniając ustalenia stron podjęte w dniach 20.11.2017, 13.12.2017 oraz wniosku Wykonawcy z dnia 26.2.2018, uznając opisane w ww pismach okoliczności związane z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi nie były możliwe do przewidzenia przez Strony, działając z należytą starannością oraz uznając, że niemożliwa jest poprawa parametru pokrycia poprzecznego zdjęć z nalotu I, o czym mowa w ww pismach, zgodnie postanowiły zmienić postanowienia Umowy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy wprowadzając stosowne zmiany § 2 i 4 Umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 413 900.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 410 352.30 PLN