Usługi - 316724-2018

21/07/2018    S139

Belgia-Bruksela: Projekt Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 — WeAre#EuropeForCulture

2018/S 139-316724

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
Adres pocztowy: Directorate D — Culture and Creativity — Rue Joseph II 70
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3744
E-mail: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3744
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3744
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3744
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3744
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Specjalistyczna wiedza na temat kultury i sektora audiowizualnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 — WeAre#EuropeForCulture

Numer referencyjny: EAC/27/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79952100 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejszy projekt odnosi się do 3 celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018: zachęcania do podejścia do dziedzictwa skupionego na ludziach, udostępniania dziedzictwa dla każdego oraz zwiększania świadomości na temat europejskiego dziedzictwa wśród trudnodostępnych grup. W projekt mają zostać włączone grupy starszych i młodych Europejczyków (w wieku 55+ i 13-30 lat), do których trudno jest dotrzeć i które jeszcze nie uczestniczą w działaniach związanych z dziedzictwem kulturowym, takich jak osoby żyjące w odosobnieniu lub ubóstwie, niezaangażowane w edukację, naukę ani niemające zatrudnienia. Celem jest zachęcenie poszczególnych osób do dzielenia się ich własnym dziedzictwem, podnoszenie świadomości na temat powiązań pomiędzy osobistym, lokalnym i europejskim dziedzictwem oraz wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.

Wymagane zadania obejmują:

— zaplanowanie i dostarczenie przenośnych wystaw tematycznych w 7-10 państwach członkowskich UE oraz w Brukseli,

— projekt, produkcja i dystrybucja zestawów materiałów do każdej z tych wystaw,

— komunikacja na temat działań zrealizowanych w ramach projektu i jego rezultatów, w tym podczas warsztatów w Brukseli.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oferenci zaproponują lokalizacje wystaw, najlepiej, jeżeli będą to różne przestrzenie publiczne i prywatne, miejsca w budynkach i na zewnątrz w 7-10 państwach członkowskich UE oraz w Brukseli.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie WeAre#EuropeForCulture, które jest projektem angażującym obywateli w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, obejmuje 3 główne aspekty:

— po pierwsze, zaplanowanie i dostarczenie przenośnych wystaw tematycznych w 7-10 państwach członkowskich UE oraz w Brukseli, których celem jest dotarcie do co najmniej 200 osób młodych i starszych w każdym wybranym państwie członkowskim, łącznie co najmniej 2 000 osób, we współpracy z lokalnymi partnerami. Koncepcja przenośnych wystaw tematycznych zakłada, że grupy docelowe (obejmujące grupy osób starszych i młodych, do których trudno jest dotrzeć) zostaną zachęcone do wniesienia lub wybrania treści, które mają zostać zaprezentowane, na co najmniej jeden dzień, ale najlepiej na dłużej. Grupy docelowe mogą być jedynymi odbiorcami wystawy. Po pierwszej prezentacji treści dotyczące dziedzictwa mogą zostać zaprezentowane w bezpiecznym miejscu i w takim wypadku wystawa może zostać otwarta dla publiczności z zewnątrz. Treści dotyczące dziedzictwa mogą być przestawione w formie dotykowej lub bez możliwości dotykania, przenośnej lub nie. Każda wystawa powinna zawierać co najmniej kilka przykładów dziedzictwa osobistego, lokalnego lub regionalnego oraz dziedzictwa o znaczeniu europejskim,

— po drugie, projekt, produkcja i dystrybucja zestawów materiałów dla każdej z wystaw, w tym tablic wystawienniczych, ulotek, oznaczeń, formularzy służących do ewaluacji dla uczestników, kart obserwacji i pomocy.

— po trzecie, popularyzacja i komunikacja na temat działań i rezultatów projektu za pośrednictwem istniejących stron internetowych i kanałów mediów społecznościowych (w tym Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, programów Europa i Kreatywna Europa), sprawozdanie z wykonania projektu i jego podsumowanie, a także warsztaty dla zainteresowanych stron w Brukseli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Poprawka do rocznego programu prac na 2018 dotyczącego realizacji programu Kreatywna Europa, wskaźnik 5.01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, rue Joseph II 70, 1049, Brussels, Belgia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Z przyczyn organizacyjnych i związanych z bezpieczeństwem, na co najmniej 3 dni przed datą sesji otwarcia ofert oferent musi przesłać imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości (lub paszportu) swoich przedstawicieli na adres: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu, podając numer referencyjny zaproszenia w temacie wiadomości e-mail.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd, Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2018