Servicii - 350785-2019

26/07/2019    S143

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de pază și de protecție împotriva incendiilor pentru clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene și cele ale Parchetului European, precum și evaluare a calității acestor servicii și consultanță în materie de securitate și siguranță.

2019/S 143-350785

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme Alexandra de Maleville
E-mail: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parchetul European
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Persoană de contact: Mme Alexandra de Maleville
E-mail: dbs-ao-19-010@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5192
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de pază și de protecție împotriva incendiilor pentru clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene și cele ale Parchetului European, precum și evaluare a calității acestor servicii și consultanță în materie de securitate și siguranță.

Număr de referinţă: COJ-PROC-19/010
II.1.2)Cod CPV principal
79713000 Servicii de pază
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de pază și de protecție împotriva incendiilor pentru clădirile actuale și viitoare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și cele ale Parchetului European, precum și evaluare a calității acestor servicii și consultanță în materie de securitate și siguranță.

Contractul implică:

— lotul 1: gestiunea operațională a siguranței și a securității,

— lotul 2: evaluarea și monitorizarea performanței și a calității serviciilor furnizate de contractant în cadrul lotului 1; consultanță în materie de securitate și siguranță.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 38 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 1
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Nu se aplică prezentului contract.

Candidații pot depune candidaturi pentru 1 lot sau pentru 2 loturi. Cu toate acestea, nu li se va putea atribui decât 1 singur lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de pază și siguranță în caz de incendiu în clădirile autorității contractante

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
75251000 Servicii de pompieri
79710000 Servicii de siguranţă
79714000 Servicii de supraveghere
79715000 Servicii de patrulare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

în interiorul și în jurul clădirilor actuale și viitoare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și cele ale Parchetului European din Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Gestiunea operațională a siguranței și a securității clădirilor ocupate sau care urmează să fie ocupate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și de Parchetul European. Serviciile includ diferite tipuri de servicii, inclusiv gestionarea postului central de securitate și siguranță la incendiu, paza statică și mobilă, patrularea mobilă, protecția armată a clădirilor și a VIP-urilor, controlul accesului, primirea, recepția, acreditarea, paza șantierelor, supraveghere video, servicii de securitate, inclusiv siguranța la incendiu și asistență medicală de urgență, activități administrative (comentarii de presă etc.) și instruire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 37 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata de bază a fiecărui contract-cadru este de 24 de luni, cu 3 reînnoiri tacite anuale, fiecare pentru o perioadă de 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Evaluarea calității serviciilor de pază și de protecție împotriva incendiilor furnizate de contractantul aferent lotului 1 și consultanță în materie de securitate și siguranță

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79417000 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
79710000 Servicii de siguranţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

în interiorul și în jurul clădirilor actuale și viitoare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și cele ale Parchetului European din Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Evaluarea și monitorizarea performanței și calității serviciilor furnizate de contractantul aferent lotului 1.

Serviciile includ servicii de evaluare a calității serviciilor și consultanță în materie de securitate și siguranță, studii, exploatarea surselor deschise (Open Source Intelligence, OSINT), activități administrative specifice (dosare de țară / comunicarea situațiilor de criză, ...).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata de bază a fiecărui contract este de 24 de luni, cu 3 reînnoiri tacite anuale, fiecare pentru o perioadă de 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea punctul 5.5.1 din clauzele administrative.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Pentru lotul 1, a se vedea secțiunea 5.5.1 din clauzele administrative.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

— rentabilitatea investiției nu este pe deplin garantată pe o perioadă de patru ani; - cerința continuității serviciilor de pază și securitate în timpul perioadei de retragere treptată din contract; - sensibilitatea pieței: necesitatea de a limita difuzarea informațiilor care ar putea afecta securitatea autorității contractante

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/08/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 06/12/2019
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 06 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

Această procedură se va desfășura în 2 etape distincte:

În prima etapă, toți operatorii economici interesați pot depune o cerere de participare, inclusiv informații administrative și documente referitoare la criteriile de excludere și selecție (a se vedea partea 4 din clauzele administrative).

În cea de-a doua etapă, operatorii economici care au depus o astfel de cerere și care nu se află în situație de excludere și care îndeplinesc criteriile de selecție vor fi invitați să depună o ofertă (a se vedea partea 4 din clauzele administrative).

Documentele relevante pentru depunerea unei cereri de participare (prima etapă) pot fi descărcate de pe site-ul de e-tendering

Din motive de confidențialitate, unele documente necesare pentru depunerea unei oferte (a doua etapă) nu sunt disponibile public pe site-ul internet de e-tendering. Aceste documente vor fi furnizate numai candidaților invitați să depună ofertele în cea de-a doua etapă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1, avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: L-67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante.

O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/07/2019